Головна » Статті » ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Добровольська А.М. РОЛЬ ПОСІБНИКІВ ПІД ЧАС РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПІДХОДУ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ІТ-КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
Добровольська А.М. [anna68@meta.ua]
Івано-Франківський національний медичний університет, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2017-v2-12/2017_2-12-Dobrovolska_Scientific_journal_FMO.pdf

РОЛЬ ПОСІБНИКІВ ПІД ЧАС РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПІДХОДУ
В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ІТ-КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

Анотація. У статті акцентовано увагу на компетенціях, які формуються в майбутніх лікарів і провізорів у межах їх інформаційно-технологічної компетентності (ІТ-компетентності) в процесі навчання дисциплінам природничо-наукової підготовки (ДПНП).
Отримано висновок, що в процесі формування ІТ-компетентності під час навчання ДПНП майбутні фахівці набувають ціннісно-змістовну, навчально-пізнавальну, інформаційну, загальнокультурну, комунікативну освітні компетенції, а також компетенцію особистісного самовдосконалення.
Схарактеризовано компетенції, набуття яких у процесі формування ІТ-компетентності під час навчання ДПНП обумовлене використанням розроблених посібників, а саме навчальну, дослідницьку, соціально-особистісну, організаторську, особистісно-адаптивну компетенцію, а також компетенцію співпраці.
Розподілено характеристики компетенцій, набутих майбутніми лікарями і провізорами  в процесі формування ІТ-компетентності під час навчання ДПНП, за такими групами як знання і розуміння, інтелектуальні вміння і навички, практичні вміння і навички, інтеграційні вміння і навички.
Отримано висновок, що використання розроблених посібників з метою реалізації компетентнісного підходу під час навчання ДПНП у межах формування ІТ-компетентності майбутніх фахівців та її складових забезпечує збільшення його якості і підвищує конкурентоспроможність вищої медичної і фармацевтичної освіти.
Ключові слова: група характеристик, ІТ-компетентність, компетенції, посібники, характеристики.

THE ROLE OF BENEFITS DURING THE IMPLEMENTATION OF THE COMPETENCE APPROACH
IN THE PROCESS OF FORMATION OF IT COMPETENCE OF FUTURE SPECIALISTS

Аnna Dobrovolska
Ivano-Frankivsk National Medical University, Ukraine

Abstract. The article focuses on the competences that are formed in the future doctors and pharmacists within their information technology competence (it-competence) in the process of learning the disciplines of natural-scientific preparation (DPNP).
The conclusion is obtained that in the process of formation of the it competence when training DPNP future specialists acquire value-informative, educational, informational, cultural, educational, communicative competence, and the competence of personal self-improvement.
Characterized by competence, the acquisition of which in the process of formation of the it competence when training DPNP due to the use of the developed AIDS, namely education, research, socio-personal, organizational, personal and adaptive competencies, and the competence of the cooperation.
Distributed characteristics of the competencies acquired by future doctors and pharmacists in the process of formation of the it competence when training DPNP, in the following groups as knowledge and understanding, intellectual skills, practical skills, integration skills.
The conclusion is obtained that the use of the developed manuals with the purpose of realization of competence approach in teaching DPNP within the formation of it-competence of future specialists and its components provides increased quality and competitiveness of higher medical and pharmaceutical education.
Key words: group of characteristics, IT competence, competencies, manuals, characteristics.

Список використаних джерел

 1. Болотов В. А. Компетентностная модель : от идеи к образовательной програмне [Электронный ресурс] / В. А. Болотов, В. В. Сериков // Педагогика. – 2003. – № 10. – С. 8-14. – Режим доступа : http://pedlib.ru/Books/5/0306/5_0306-1.shtm
 2. Зимняя И. А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования [Электронный ресурс] / И. А. Зимняя // Интернет-журнал «Эйдос». – 2006. – № 1. – Режим доступа : http://www.eidos.ru/journal/2006/0505.htm
 3. Лебедев О. Е. Компетентностный подход в образовании [Электронный ресурс] / О. Е. Лебедев // Школьные технологии. – 2004. – № 5. – С. 3-12. – Режим доступа : http://pedlib.ru/Books/3/0389/3_0389-1.shtml#book_page_top
 4. Овчарук О. Компетентності як ключ до оновлення змісту освіти [Електронний ресурс] / О. Овчарук // Освіта.ua. 11.09.2007. – Режим доступу : http://osvita.ua/school/method/381/
 5. Хуторской А. В. Ключевые компетенции и образовательные стандарты [Электронный ресурс] / А. В. Хуторской // Центр дистанционного образования «Эйдос». – Режим доступа : http://www.eidos.ru/journal/2002/0423.htm
 6. Шишов С. Е. Компетентностный подход к образованию как необходимость / С. Е. Шишов, И. Г. Агапов // Мир образования – образование в мире. – 2001. – № 4. – С. 8-19.
 7. Байденко В. Компетенции в профессиональном образовании (К освоению компетентностного подхода) [Электронный ресурс] / В. Байденко // Высшее образование в России. – 2004. – № 11. – С. 3-13. – Режим доступа : https://cyberleninka.ru/article/n/kompetentsii-v-professionalnom-obrazovanii-k-osvoeniyu-kompetentnostnogo-podhoda
 8. Головань М. С. Компетенція і компетентність : досвід теорії, теорія досвіду [Електронний ресурс] / М. С. Головань // Вища освіта України. – 2008. – № 3. – С. 23-30. – Режим доступу : http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/111/1/Holovan_3.pdf
 9. Гуменюк О. М. Формування професійної компетентності студента – майбутнього лікаря та провізора [Електронний ресурс] / О. М. Гуменюк // Освітологічний дискурс. – 2014. – № 4. – С. 121-129. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/osdys_2014_4_14
 10. Зеер Э. Модернизация профессионального образования : компетентностный подход [Электронный ресурс] / Э. Зеер, Э. Сыманюк // Высшее образование в России. – 2005. – № 4. – С. 23-30. – Режим доступа : https://cyberleninka.ru/article/v/kompetentnostnyy-podhod-k-modernizatsii-professionalnogo-obrazovaniya
 11. Ягупов В. В. Компетентнісний підхід до підготовки фахівців у системі вищої освіти [Електронний ресурс] / В. В. Ягупов, В. І. Свистун // Наукові записки НаУКМА. Серія “Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота”. – 2007. – Т. 71. – С. 3-8. – Режим доступу : http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/ 123456789/6871/Yagupov_Svy%60stun_KOMPETENTNISNY%60J_PIDXID.pdf?sequence=3&isAllowed=y
 12. Компетентнісний підхід в освіті : теоретичні засади і практика реалізації : матеріали методол. семінару 3 квіт. 2014 р., м. Київ : [у 2 ч.]. Ч. 1 [Електронний ресурс] / Нац. акад. пед. наук України; [редкол. : В. Г. Кремень (голова), В. І. Луговий (заст. голови), О. І. Ляшенко (заст. голови) та ін.] – К. : Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2014. – 370 с. – Режим доступу : http://elibrary.kubg.edu.ua/6545/1/M_Piddyachui_KPUPNSPS_KPOtzpr_2014.pdf
 13. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи : Бібліотека з освітньої політики [Електронний ресурс] / Під заг. ред. О. В. Овчарук. – К. : “К.І.С.”, 2004. – 112 с. – Режим доступу : ftp://tor.kpi.ua/pub/pavlov/Books/Ukrainika/%CC%E8%F1%F2%E5%F6%F2%E2%EE%20%F2%E0%20%EA%F3%EB%FC%F2%F3%F0%E0/%CA%EE%EC%EF%E5%F2%E5%ED%F2%ED%B3%F1%ED%E8%E9%20%EF%B3%E4%F5%B3%E4%20%F3%20%F1%F3%F7%E0%F1%ED%B3%E9%20%EE%F1%E2%B3%F2%B3.%20%D1%E2%B3%F2%EE%E2%E8%E9%20%E4%EE%F1%E2%B3%E4%20%F2%E0%20%F3%EA%F0%E0%BF%ED%F1%FC%EA%B3%20%EF%E5%F0%F1%EF%E5%EA%F2%E8%E2%E8.%20%C1%B3%E1%EB%B3%EE%F2%E5%EA%E0%20%E7%20%EE%F1%E2%B3%F2%ED%FC%EE%BF%20%EF%EE%EB%B3%F2%E8%EA%E8,%202004.pdf
 14. Кайдалова Л. Г. Теоретичні засади компетентнісного підходу до професійного навчання [Електронний ресурс] / Л. Г. Кайдалова // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : Збірник наукових праць. – 2006. – С. 21-25. – Режим доступу : https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&hl=ru&cluster= 7514214410436463391
 15. Рева Т. Теоретичні концепти компетентнісного підходу у фармацевтичній освіті [Електронний ресурс] / Т. Рева // Неперервна професійна освіта : теорія і практика (Серія : Педагогічні науки). – 2016. – Вип. № 1-2 (46-47). – С. 127-131. – Режим доступу : http://npo.kubg.edu.ua/images/2016/1/26.pdf
 16. Стеченко О. Євроінтеграційні зміни у вищій медичній та фармацевтичній освіті : найближчі перспективи [Електронний ресурс] / О. Стеченко // Людинознавчі студії : збірник наукових праць Дрогобицького ДПУ імені Івана Франка. Серія “Педагогіка”. – 2015. – Вип. 1/33. – С. 202-211. – Режим доступу : http://lssp.ddpu.drohobych.net/article/view/91937/88519
 17. Черних В. П. Компетентнісний підхід у створенні стандарту вищої освіти спеціальності “Фармація” [Електронний ресурс] / В. П. Черних, А. А. Котвіцька, С. В. Огарь // Медична освіта. – 2016. – № 2. – С. 107-109. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mosv_2016_2_23
 18. Добровольська А. М. Модель методичної системи формування ІТ-компетентності майбутніх лікарів і провізорів у процесі навчання дисциплінам природничо-наукової підготовки [Електронний ресурс] / А. М. Добровольська // Наука і освіта. Сер. : Педагогіка. – 2016. – № 6. – С. 86-95. – Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/0B7lN9BNNMs90dXNGeHVzS2t2TG8/view
 19. Добровольська А. М. Концептуальна модель формування ІТ-компетентності майбутніх лікарів і провізорів у процесі навчання дисциплінам природничо-наукової підготовки [Електронний ресурс] / А. М. Добровольська // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. Сер. : Педагогічні науки. – 2016. – Вип. 3 (110). – С. 18-28. – Режим доступу : http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN= UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nvpupupp_2016_3_5.pdf
 20. Баранников А. В. Содержание общего образования : компетентностный подход / А. В. Баранников. – Москва : ГУ ВШЭ, 2002. – 51 с.
Розділ: ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ
Додано: 04.09.2017 | Переглядів: 1264 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar