Головна » Статті » ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Бардус І.О. РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ АПАРАТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ ЯК ЗАСІБ ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
Бардус І.О. [irina.bardus@gmail.com]
Українська інженерно-педагогічна академія, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2017-v4-14/2017_4-14-Bardus_Scientific_journal_FMO.pdf

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ АПАРАТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ ЯК ЗАСІБ ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІТ-ФАХІВЦІВ ДО ПРОДУКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація. Стаття присвячена проблемі підвищення якості професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі інформаційних технологій до продуктивної діяльності шляхом фундаменталізації змісту комп’ютерних дисциплін. Запропонована модель представлення поняття комп’ютерної дисципліни про ІТ-об’єкт на основі фундаментальних основ його призначення, структури, принципу дії та характеристик. Показано можливість застосування цієї моделі до організації продуктивної навчально-пізнавальної діяльності студентів. Доведено необхідність проведення ретроспективного аналізу об’єктів професійної діяльності ІТ-фахівця з метою визначення фундаментальних природничо-математичних законів і понять, на основі яких ці об’єкти побудовані. Розроблено алгоритм визначення закономірностей та перспективних напрямків розвитку ІТ-об’єктів на основі ретроспективного аналізу. Наведено методику проведення ретроспективного аналізу ІТ-об’єктів та визначення перспектив їх розвитку на прикладі засобів довготривалого зберігання інформації.
Ключові слова: ретроспективний аналіз, апаратне забезпечення, комп’ютер, продуктивна діяльність, ІТ-фахівець, фундаменталізація, професійна підготовка.

RETROSPECTIVE ANALYSIS OF COMPUTER EQUIPMENT HARDWARE
AS A WAY OF FUNDAMENTALIZATION FOR PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE IT SPECIALISTS
TO PRODUCTIVE ACTIVITY

Irina Bardus
Ukrainian Engineering and Pedagogical Academy, Ukraine

Abstract. The article is devoted to the problem of improving the quality of professional training of future specialists in the field of information technology for productive activities by strengthening the content of computer science. The proposed model to introduce the concept of computer discipline about it-the object on the basis of the fundamentals of its purpose, structure, principle of operation and characteristics. The possibility of using this model in the organization of productive educational-cognitive activity of students. The proven need for retrospective analysis the objects of professional activity of an it specialist to determine the fundamental natural and mathematical laws and concepts on which these objects are built. The algorithm was developed to identify trends and promising directions of development of the it objects on the basis of retrospective analysis. Given the methodology of the retrospective analysis of it and determine prospects of their development on the example of funds long-term storage of information.
Key words: retrospective analysis, hardware, computer, productive activity, IT specialist, fundamentalization, professional training.

Список використаних джерел

  1. Бардус І. О. Філософські засади концепції фундаменталізації професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі інформаційних технологій / І. О. Бардус // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. Збірник наукових праць. – Вип. 52–53. – Харків, Українська інженерно-педагогічна академія (УІПА), 2016. – С. 7–17.
  2. Бардус І. О. Філософські засади фундаменталізованого змісту професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі інформаційних технологій / І. О. Бардус // Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – №9.2017. – Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2017. – С. 52-64.
  3. Бондаренко С. В. Інформаційні системи і технології: [навч. посіб.] / С. В. Бондаренко, Н. М. Спіцина, Т. В. Шабельник. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2011. – 290 c.
  4. Заёнчик В. М. Основы творческо-конструкторской деятельности: Методы и организация: Учебник для студ. высш. учеб, заведений / В. М. Заёнчик, А. А. Карачёв, В. Е. Шмелёв. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 256 с.
  5. Лазарєв М. І. Полісистемне моделювання змісту технологій навчання загальноінженерних дисциплін : монографія / М. І. Лазарєв. – Х.: Вид-во НФаУ, 2003. – 356 с.
  6. Лазарєва Т. А. Підготовка майбутніх інженерів-технологів харчової галузі до творчої професійної діяльності: монографія / Т. А. Лазарєва. – Х.: Право, 2014. – 528 с.
  7. Шанс на приключение / Сост. А. Б. Селюцкий. – Петрозаводск: Карелия, 1991. – 304 с.
Розділ: ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ
Додано: 30.01.2018 | Переглядів: 893 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar