Головна » Статті » ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Кізім С.С., Куцак Л.В. та ін. ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ЗАСІБ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
Кізім С.С., Куцак Л.В. та ін. [larisakucak@gmail.com]
Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2017-v4-14/2017_4-14-KizimKutsak_Scientific_journal_FMO.pdf

ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
ЯК ЗАСІБ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

Анотація. Метою успішного впровадження єдиного інформаційно - освітнього середовища навчального закладу є створення автоматизованої системи цього закладу, котра об’єднує всі підструктури та ланки його діяльності та досягається завдяки створенню розвиненої комунікативної інфраструктури цієї системи; створенню та впровадженню нових форм і методів управління навчальним закладом; зменшенню часового проміжку між одержанням інформації та прийняттям рішення; впровадженню єдиного стандарту роботи з електронними документами, забезпеченню доступності до них; автоматизації, підвищення ефективності роботи з педагогічними працівниками, підструктурами; створенню інфраструктури управління корпоративними знаннями. Створення інформаційно - освітнього середовища навчального закладу відповідає за успіх впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освіту на всіх її рівнях. Особливу актуальність набувають задачі, направлені на підготовку студентів до життя в умовах інформаційного суспільства, на формування вміння успішної соціалізації в сучасному суспільстві. В статті проаналізовано  шляхи створення єдиного інформаційно - освітнього середовища навчального закладу, визначено переваги та недоліки його функціонування.
Метою успішного впровадження єдиного інформаційно-освітнього середовища навчального закладу є створення автоматизованої системи цього закладу, яка об’єднує всі підструктури та ланки його діяльності та досягається завдяки: створенню розвиненої комунікативної інфраструктури цієї системи; створенню та впровадженню нових форм і методів управління навчальним закладом; зменшенню часового проміжку між одержанням інформації та прийняттям рішення; впровадженню єдиного стандарту роботи з електронними документами, забезпеченню доступності до них; автоматизації, підвищенню ефективності роботи з педагогічними працівниками, підструктурами; створенню інфраструктури управління корпоративними знаннями. Створення інформаційно-освітнього середовища навчального закладу визначає успіх впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освіту на всіх її рівнях. Особливої актуальності набувають завдання, орієнтовані на підготовку студентів до життя в умовах інформаційного суспільства, на формування вміння успішної соціалізації в сучасному суспільстві. В статті проаналізовано шляхи створення єдиного інформаційно-освітнього середовища навчального закладу, визначено переваги та недоліки його функціонування.
Ключові слова: освітній процес, професійна підготовка, інформатизація освіти, освітнє середовище, електронний навчально-методичний комплекс.

INFORMATIONAL AND EDUCATIONAL ENVIRONMENT AS A MEANS
FOR MODERNIZATION OF THE PROFESSIONAL PREPARATION OF THE FUTURE PROFESSIONALS

Svitlana Kizim, Larisa Kutsak, Svitlana Liulchak
Vinnytsia State Pedagogical University named after M. Kotsyubinsky, Ukraine

Abstract. The purpose of a successful introduction of a unified educational environment in an educational institution is to create an automated system of this institution. This system shall unite all substructures and elements which can be created through: the development of a progressive communication infrastructure; creation and introduction of new forms and methods of management of an educational institution; reducing the time lag between receiving information and decision making; introduction of a unified standard for the work with electronic documents while ensuring accessibility to them; automation, increase of efficiency of work with pedagogical employees; creation of corporate knowledge management infrastructure. Creation of informational and educational environment of the educational institution is necessary for the success of the implementation of information and communication technologies in education at all levels. The tasks aimed at preparing students for the life in an information society, for forming the ability of successful socialization in a modern society gain a particular relevance. The article analyses the ways to create a single informational and educational environment of an educational institution, identifies its advantages and disadvantages.
Key words: educational process, professional training, informatization of education, educational environment, electronic educational-methodical complex.

Список використаних джерел

  1. Биков В. Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти [Монографія] / В. Ю. Биков. – К. : Атіка, 2009. – 684 с.
  2. Вознюк О. В. Цільові орієнтири розвитку особистості у системі освіти: інтегративний підхід : монографія / О. В. Вознюк, О. А. Дубасенюк. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. – 684 с.
  3. Гершунский Б. С. Компьютеризация в сфере образования: проблемы и перспективы. – М. : Педагогика, 1987. – 265 с.
  4. Гуревич Р.С., Кадемія М.Ю. Інформаційно-телекомунікаційні технології в навчальному процесі та наукових дослідженнях: навчальний посібник для студентів педагогічних ВНЗ і слухачів інститутів післядипломної педагогічної освіти – Вінниця: ДОВ “Вінниця”, 2004. – 366 с.
  5. Зимняя И. А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата современного образования / И. А. Зимняя // Компетенции в образовании : опыт проектирования : сб. науч. тр. / под ред. А. В. Хуторского. – М. : Науч. внедренческое предприятие «ИНЭК», 2007. – С. 33-34.
  6. Неперервна професійна освіта: філософія, педагогічні парадигми, прогноз : монографія / [В. П. Андрющенко, І. А. Зязюн, В. Г. Кремень, С. Д. Максименко, Н. Г. Ничкало та ін.] ; За ред. В. Г. Кременя. – К. : Наукова думка, 2003. – 853 с.
  7. Професійна освіта: словник : навчальний посібник ; укладач С. У. Гончаренко та ін. ; за ред.. Н. Г. Ничкало. – К. : Вища школа, 2000. – 149 с.
  8. Профессиональная педагогика: учебник для студентов, обучающихся по педагогическим специальностям и направлениям [Под ред. С. Я. Батышева, А. М. Новикова]. Издание 3-е, переработанное. – М. : Из-во ЭГВЕС, 2009. – 457 с.
  9. Хуторской А. В. Ключевые компетенции и образовательные стандарты [Електронний ресурс] / А. В. Хуторской // Интернет-журнал «Эйдос». 2002. – 23 стр. – Режим доступа : http//www.eides.ru/journal//htm.
Розділ: ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ
Додано: 30.01.2018 | Переглядів: 1161 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar