Головна » Статті » ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Наконечна С.М. ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ІНФОРМАТИЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖІВ
Наконечна С.М. [engelblek@ukr.net]
Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2017-v4-14/2017_4-14-Nakonechna_Scientific_journal_FMO.pdf

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ІНФОРМАТИЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ  КОЛЕДЖІВ

Анотація. В роботі проаналізовано поняття дистанційного навчання, розглянуто особливості дистанційного навчання у коледжах. Проаналізована література, яка стосується поняття дистанційного навчання, використання інформаційно-комунікаційних технологій  під час навчання інформатики в коледжах. Проаналізовано літературу, яка стосується методики навчання інформатики та створення відповідної методичної системи навчання з використанням комп’ютерної техніки в коледжах.  Розглянуто поняття інформатичних компетентностей студентів коледжу під час дистанційного навчання. Розглянуто систему інформатичних компетентностей студентів коледжу, яка складається з соціальних, телекомунікаційних та технологічних компетентностей. Дано характеристику кожній складовій системи інформатичних компетентностей студентів коледжу. Запропоновано модель формування інформатичних компетентностей студентів коледжу під час дистанційного навчання. В моделі охарактеризовано мету, поставлену у досліджені, методологічні підходи, використання яких допоможе досягти поставленої мети, складові інформатичних компетентностей, рівні формування сформованості інформатичних компетентностей.
Ключові слова: дистанційне навчання; система інформатичних компетентностей; технологічні компетентності; соціальні компетентності;  телекомунікаційні компетентності.

DISTANCE EDUCATION AS A MEANS OF FORMATION A SYSTEM OF INFORMATIONAL COMPETENCIES OF COLLEGE STUDENTS
Svitlana Nakonechna
Draghomanov Nathional Pedagogical University, Ukraine

Abstract. In the paper author analyzes the concept of distance learning described.  The literature on the concept of distance learning, the use of information and communication technologies during the teaching of computer science in colleges is analyzed. The literature on the methodology of teaching computer science and the creation of an appropriate methodological system of teaching using computer technology in colleges has been analyzed. The concept of computer college students' competences during distance learning is considered. The system of information competence of college students, which consists of social, telecommunication and technological competencies, is considered.  The characteristics of each component of the computer college computer competence system are described. The model of formation of computer college students' information competence during distance learning is offered. The model describes the purpose of the research methodological approaches, the use of which will help to achieve the goal, the components of the informational competences, the levels of formation of the formation of information competence.  The prospect of further research of this topic of the article is considered.
Keywords: distance Learning; information competence; technological competence; social competence; telecommunications competence.

Список використаних джерел

 1. Биков В. Ю. Ключові чинники та сучасні інструменти розвитку системи освіти / В. Ю. Биков // – 2007. – Вип. № 2. 37с.
 2. Жалдак М. І., Рамський Ю. С., Рафальська М. В. Модель системи соціально-професійних компетентностей вчителя інформатики / М. І. Жалдак, Ю. С. Рамський, М. В. Рафальська // -2009. - №7 (14). – С. 3-10.
 3. Закон України “Про вищу освіту” // Законодавчі акти України з питань освіти: За станом на 1 квітня 2004 року / Верховна Рада України; Комітет з питань науки і освіти / І. Р. Юхновський (ред.-упоряд.). Офіційне видання. – К.: Парламентське вид-во, 2004. – С. 168-221.
 4. Морзе Н. В. Методика навчання інформатики. Ч. 1. Загальна методика навчання інформатики /
  Н. В. Морзе – К.: Навчальна книга, 2003.  – 254 с.
 5. Морзе Н. В. Використання нових інформаційних технологій при дистанційному навчанні /Н. В. Морзе,
  П. С.  Ухань //Вісник Академії праці і соціальних відносин [Зб. наук. праць] – К.: Курс, 1999. – №1. – С. 128-139.
 6. Овчарук О.В. Компетентності як ключ до формування змісту освіти / О. В. Оврачук  // - Київ.: К.I.С.2003. – 295 с.
 7. Підгорна Т. В. Структура  інформатичних компетентностей / Т. В. Підгорна // 2012. – №12. – С. 109-116.
 8. Cмирнова-Трибульская Е. Н. Основы формирования информатических компетентностей учителей в области дистанционного обучения / Е. Н. Cмирнова-Трибульская //  – Херсон: Айлант, 2007. – 704 с.
 9. Спірін О. М. Інформаційно-комунікаційні та інформатичні компетентності як компоненти системи професійно-спеціалізованих компетентностей вчителя інформатики / О. М. Спірін // 2009. № 5 (13).
 10. Татур Ю.Г. Компетентность в структуре модели качества подготовки специалиста/ Ю.Г. Татур  // Высшее образование сегодня. – 2004. - № 3. – С. 20-26.
 11. Хуторський А. В. Ключові освітні компетентності [Електронний ресурс]/ А. В. Хуторський // Режим доступу: http://www.osvita.ua
Розділ: ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ
Додано: 30.01.2018 | Переглядів: 1098 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar