Головна » Статті » ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Ястремська С.О. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗДІЙСНЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ МАГІСТРАТУРИ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ МЕДСЕСТРИНСТВА
Ястремська С.О. [yastremska@tdmu.edu.ua]
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет Імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2017-v4-14/2017_4-14-Yastremska_Scientific_journal_FMO.pdf

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗДІЙСНЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
СТУДЕНТІВ МАГІСТРАТУРИ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО
ІНСТИТУТУ МЕДСЕСТРИНСТВА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ І. Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО

Анотація. У статті розглянуто теорію та практику використання технологій дистанційного навчання в системі вищої медсестринської освіти. Виокремлено загальні положення організації дистанційної форми навчання, запропоновано структуру лекцій, семінарських та практичних занять, форми та зміст контролю засвоєння практичного та теоретичного матеріалу згідно вимог Болонського процесу щодо підготовки майбутніх магістрів сестринської справи у вищих медичних навчальних закладах. Наведено приклад роботи з дистанційним курсом, створеним в електронному інформаційному освітньому середовищі навчально-наукового інституту медсестринства Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського (http://dl.tdmu.edu.ua – розроблене засобами LMS Moodle). Висвітлено процес організації дистанційного освітнього процесу в навчально-науковому інституті медсестринства Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського. Окреслено вимоги щодо технічного та програмного забезпечення та робочого місця студента.
Ключові слова: організація дистанційної форми навчання, вища медсестринська освіта, LMS Moodle, електронне інформаційне освітнє середовище, навчально-науковий інститут медсестринства, електронні навчальні курси.

ORGANIZATION AND IMPLEMENTATION OF DISTANCE EDUCATION  FOR STUDENTS OF EDUCATIONAL PROGRAM “MASTERS OF SCIENCES IN NURSING” IN EDUCATIONAL AND RESEARCH INSTITUTE OF NURSING,
IVAN HORBACHEVSKY TERNOPILIAN STATE MEDICAL UNIVERSITY

Svitlana Yastremska
State Institution of Higher Education «Ivan Horbachevsky Ternopil State Medical University
of the Ministry of Health of Ukraine», Ukraine

Abstract. The article describes the theory and practice of the use of distance learning technologies in higher nursing education. Allocated General provisions organization of distance learning, the structure of lectures, seminars and practical classes, form and content of the control of mastering of practical and theoretical material in accordance with the requirements of the Bologna process for the preparation of future masters of nursing in medical universities. An example of operation of remote course created in electronic information educational environment of educational-scientific Institute of nursing of Ternopil state medical University named after I. Y. Horbachevsky (http://dl.tdmu.edu.ua - developed tools LMS Moodle). Describes the process of the organization of remote educational process in educational-scientific Institute of nursing of Ternopil state medical University named after I. Ya Horbachevsky. Defined requirements for hardware and software of a workplace of the student.
Key words: organization of distance education, higher nursing education, LMS Moodle, electronic informational educational environment, educational and research institute of nursing, electronic training courses.

Список використаних джерел

 1. Абакумова О. О. Філософська рефлексія феномена дистанційної освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : 09.00.10 «Філософія освіти» / О. О. Абакумова. – Київ, 2016. – 20 с.
 2. Анисимов А. М. Робота в системе дистанционного обучения MOODLE : учеб. пособ. / А. М. Анисимова. – 2-е изд. испр. и дополн. – Харьков : ХНАГХ, 2009. – 292 с.
 3. Артеменко В. Б. Дистанційні технології та курси : створення і використання в освітній діяльності : [монографія] / В. Б. Артеменко. – Львів, 2008. – 295 c.
 4. Арунянц Г. Г. Информационные технологии в медицине и здравоохранении : практикум / Г. Г. Арунянц, Д. Н. Столбовский, А. Ю. Калинкин. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2009. – 381с.
 5. Биков В. Ю. Відкрите навчальне середовище та сучасні мережні інструменти систем відкритої освіти / В. Ю. Биков, Ю. О. Жук. – К. : Атіка, 2005. – 272 с. 
 6. Буртовий С. В. Електронні засоби навчання – від теорії до практики : метод. посіб / С. В. Буртовий. – Кіровоград : КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2014. – 48 с.
 7. Іщук С. М. Новітні медіа та комунікаційні технології у викладанні дисциплін магістрам медсестринства / С. М. Іщук // Магістр медсестринства. – 2012. – Вип. 2 (8). – С. 82–87.
 8. Козлакова Г. О. Інформаційно-програмне забезпечення дистанційної освіти : зарубіжний і вітчизняний досвід : [монографія] / Г. О. Козлакова. – К., 2002. – 231 с.
 9. Мельничук І. М. Актуальність використання дистанційного навчання при підготовці медичних сестер-магістрів у США / І. М. Мельничук, О. М. Намісняк // Науковий огляд. – 2014. – № 2 (3). – Ч. ІІ. – С. 86–92.
 10. Олійник А. І. Інформаційні технології як основа і засіб реалізації інноваційних процесів в сучасній освіті : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.10 «Філософія освіти» / А. І. Олійник. – К., 2008. – 20 с.
 11. Педагогические технологии дистанционного обучения: учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений / Е. С. Полат, М. В. Моисеева, А. Е. Петрова и др. – М. : Академия, 2006. – 400с.
 12. Стефаненко П. В. Дистанційне навчання у вищій школі : [монографія] / П. В. Стефаненко. – Донецьк : ДонНТУ, 2002. – 400 с.
Розділ: ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ
Додано: 30.01.2018 | Переглядів: 1036 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar