Головна » Статті » ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Балабан Я.Р., Мороз І.О. СУТНІСТЬ МОБІЛЬНОГО НАВЧАННЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ
Балабан Я.Р., Мороз І.О. [yarchick.balaban@gmail.com]
Сумський державний педагогічний університеті імені А.С. Макаренка, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2017-v4-14/2017_4-14-BalabanMoroz_Scientific_journal_FMO.pdf

СУТНІСТЬ МОБІЛЬНОГО НАВЧАННЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

Анотація. У даній статті аналізується історія виникнення і розвитку мобільних технологій, основні недоліки, переваги та перспективи їх впровадження у навчальний процес. Розкривається сутність та дидактичні можливості мобільного навчання. Зазначається, що мобільні пристрої вдосконалюють методи та засоби доступу до інформації та її подання, що веде до створення нових форм обробки та вивчення навчального матеріалу. Навчання, в цілому, стає персоналізованим, доступним і необмеженим часовими та географічними рамками. Розглянуто потреби адаптації навчальних матеріалів під мобільні пристрої, що потребує великих інтелектуальних зусиль, оскільки простого перенесення цих матеріалів в електронне середовище недостатньо. Наголошено на значенні психолого-педагогічних вимог при створенні навчальних матеріалів.
На основі аналізу літературних джерел з’ясовано, що на сьогоднішній день не існує єдиної концепції реалізації мобільного навчання, а також розглянуто зв'язок мобільного навчання із дистанційним та електронним.
Ключові слова: електронне навчання, дистанційне навчання, мобільне навчання, мобільні технології, контент, M-learning, E-learning.

MOBILE EDUCATION - YESTERDAY, TODAY AND TOMORROW
Yaroslav Balaban, Іvan Moroz
Makarenko Sumy State Pedagogical University, Ukraine

Abstract. This article analyzes the origin and development of mobile technology, the main disadvantages, advantages and prospects of their introduction in the educational process. The essence and the didactic potential of mobile learning. It is noted that mobile devices continue to improve their methods and means of access to the information and its presentation, leading to the creation of new forms of treatment and training. Training in General is becoming personalized, accessible and unlimited in time and location. Look at the needs of adaptation of training materials for mobile devices, it requires great intellectual effort, since the simple transfer of these materials into the electronic environment is not enough. Noted the sense of psychological-pedagogical requirements for the establishment of educational materials.
Based on the analysis of the literature found that to date there is no single concept of implementation of mobile learning, as well as the connection of mobile learning with remote and electronic.
Key words: E-learning, distance learning, mobile learning, mobile technology, content, M-learning, E-learning.

Список використаних джерел

 1. Коцюба Р.Б. Використання віртуальних навчальних програм при вивченні іноземної мови професійного спрямування // Інформаційні технології і засоби навчання. 2013. Т. 3, №5. С. 43–52.
 2. Семеріков С.О., Теплицький І.О., Шокалюк С.В. Нові засоби дистанційного навчання інформаційних технологій математичного призначення // Вісник. Тестування і моніторинг в освіті. 2008. №2. С. 42-50.
 3. Биков В.Ю. Мобільний простір і мобільно орієнтоване середовище інтернет-користувача: особливості модельного подання та освітнього застосування // Інформаційні технології в освіті. 2013. № 17. С. 9–37.
 4. Бугайчук К.Л. Мобільне навчання: сутність і моделі впровадження в навчальний процес вищих навчальних закладів МВС України // Інформаційні технології і засоби навчання. 2012. №1. С. 154-156.
 5. Рашевська Н.В. Мобільні інформаційно-комунікаційні технології навчання вищої математики студентів вищих технічних навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.10 «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» / Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. Київ, 2011. 238 с.
 6. Семеріков С.О. Теоретико-методичні основи фундаменталізації навчання інформатичних дисциплін у вищих навчальних закладах : дис. докт. пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та методика навчання інформатики» /  Київ. 2009. 536 с.
 7. Куклев В.А. Становление системы мобильного обучения в открытом дистанционном образовании : автореф. дис. на соискание ученой степени док. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» / Ульяновский государственный технический университет. Ульяновск, 2010.  46 с.
 8. Шарко В.Д. Методична підготовка вчителя фізики в умовах неперервної освіти : монографія. Херсон : Видавництво ХДУ. 2006. 400 с.
 9. Traxler J. Current State of Mobile Learning // Mobile Learning: Transforming the Delivery of Education and Training. 2009.  URL:  http://www.aupress.ca/index.php/books/120155 (дата звернення: 05.11.2017).
 10.  Мобільне навчання // Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії. Дата оновлення: 04.08.2012.  URL: https://uk.wikipedia.orgwiki/Мобільне_навчання (дата звернення: 29.10.2017).
 11.  Сокольников А. М.  Мобильное обучение: проблемы и перспективы развития // Кибернетика и программирование. 2013. №6. С. 28–34.
 12. Educational scenarios for cooperative use of Personal Digital Assistants / N.Pinkwart, H. Hoppe, M. Milrad, J. Perez // Journal of CoMputer Assisted Learning. 2003. С. 383–391.
 13.  Jeffrey M. Sliber Education and Training / BMO Capital Markets Corp, 2016.  227 c.
 14. Prensky M. Digital Natives, Digital Immigrants // MCB University Press. – 2001. 6 c.
 15. Титова С.В. Авраменко А.П. Мобильные устройства и технологии в преподавании иностранных языков : Московский Государственный университет, 2013. 224 с.
 16. Oprea M., Miron C. Mobile phones in the modern teaching of physics // Romanian Reports in Physics. Vol. 66, No. 4. 2014. P. 1236–1252.
Розділ: ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ
Додано: 31.01.2018 | Переглядів: 1210 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar