Головна » Статті » ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Дубовик В.В. ЕЛЕКТРОННІ ПОСІБНИКИ ЯК ЗАСІБ НАВЧАННЯ ЛІНІЙНОЇ АЛГЕБРИ
Дубовик В.В. [vitalij.dybovuk@gmail.com]
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2017-v4-14/2017_4-14-Dubovyk_Scientific_journal_FMO.pdf

ЕЛЕКТРОННІ ПОСІБНИКИ ЯК ЗАСІБ НАВЧАННЯ ЛІНІЙНОЇ АЛГЕБРИ

Анотація. У статті висвітлюється актуальність модернізації засобів навчання лінійної алгебри. Наголошується на необхідності створення та використання електронних посібників з лінійної алгебри у навчальному процесі. Розкрито особливості електронних навчальних посібників з лінійної алгебри «Лекції з лінійної алгебри» і «Лінійний простір та лінійні оператори». Описано інтерфейс даних посібників. Вказано на відповідність змісту даних посібників навчальній та робочій програмам з лінійної алгебри для підготовки студентів зі спеціальності 014.04 Середня освіта (Математика). Висвітлено деякі переваги та недоліки  електронних посібників з лінійної алгебри в порівнянні  з друкованими аналогами  чи іншими друкованими виданнями. Зазначено, що використання  електронних посібників з лінійної алгебри має на меті забезпечити підвищення інтересу й загальної мотивації до вивчення лінійної алгебри, індивідуалізацію навчання, виховання інформаційної культури студентів і сприяє оптимізації та інтенсифікації навчального процесу.
Ключові слова: електронний навчальний посібник, лінійна алгебра, навчальний матеріал, засоби навчання, навчальний процес.

ELECTRONIC MANUALS AS A MEANS OF TEACHING LINEAR ALGEBRA
Vitalij Dubovyk
Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Ukraine

Abstract. The article highlights the relevance of the modernization of the means of learning linear algebra. The necessity of creation and use of e-textbooks on linear algebra in the learning process. The features of electronic textbooks on linear algebra "Lectures on linear algebra" and "Linear space and linear operators". Describes the interface of these benefits. Indicate the consistency of the content of the benefits of educational and working programs on linear algebra for students majoring 014.04 Secondary education (Mathematics). We highlight some of the advantages and disadvantages of e-textbooks on linear algebra as compared to print counterparts or other printed publications. Noted that the use of e-textbooks in linear algebra is aimed to ensure the increase of interest and General motivation to study linear algebra, individualized training, education of information culture of students and contributes to the optimization and intensification of the educational process.
Key words: electronic textbook, linear algebra, educational material, teaching aids, educational process.

Список використаних джерел

  1. Дубовик В. В.  Лінійна алгебра. Модуль ІІІ. Лінійний простір. Модуль IV. Лінійний оператор : навч. пос. Умань, 2017. – 140 с.
  2. Панасенко О. Б. Лекцiї з лiнiйної алгебри : електронний навчальний посібник. Вiнниця, 2015.  URL : http://amnm.vspu.edu.ua/ wp-content/ uploads/ 2016/10/ Panasenko-lin-alg.pdf
  3. Триус Ю. В. Комп’ютерно-орієнтовані методичні системи навчання математики : [монографія] / Ю. В. Триус. – Черкаси: Брама-Україна, 2005. – 400 с.
Розділ: ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ
Додано: 31.01.2018 | Переглядів: 1032 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar