Головна » Статті » ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Каленик М.В. ПОВТОРЕННЯ РАНІШЕ ВИВЧЕНОГО, ПЕРЕВІРКА Й ОБЛІК ЗНАНЬ І УМІНЬ УЧНІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Каленик М.В. [mvkalenik@gmail.com]
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2017-v4-14/2017_4-14-Kalenik_Scientific_journal_FMO.pdf

ПОВТОРЕННЯ РАНІШЕ ВИВЧЕНОГО, ПЕРЕВІРКА Й ОБЛІК ЗНАНЬ І УМІНЬ УЧНІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Анотація. У статті в контексті інтегративної моделі навчального процесу розглядаються методи організації повторення раніше вивченого матеріалу, різноманітні способи оцінки освітніх результатів навчальної діяльності учнів, виявляється їх місце у загальній структурі циклу процесу навчання, вказуються переваги і недоліки використання кожного методу. Аналізуючи дидактичні можливості хмарних технологій в освітньому процесі, зокрема у навчанні фізики, пропонуються способи використання хмарних сервісів GoogleApps та RealtimeBoard. На прикладі інтерактивних вправ, розроблених за допомогою сервісу LearningApps, варіанти яких розміщені на сайті https://sites.google.com/site/fizikaceneskladno, пропонується розширити можливості контролю та самоконтролю знань учнів. Хмарні сервіси розглядаються як альтернатива традиційним формам організації навчального процесу, створюючи можливості для індивідуального навчання, інтерактивних занять і колективного навчання. Зроблено висновок, що впровадження хмарних технологій підвищить якість і ефективність освітнього процесу, мотивує учнів до активної пізнавальної діяльності, підготує школяра до життя в сучасному інформаційному суспільстві.
Ключові слова: цикл процесу навчання, повторення, облік знань, хмарні технології, GoogleApps, RealtimeBoard.

REVIEW OF EARLY STUDY, CHECKING AND REVIEW OF KNOWLEDGE AND LOCALITIES OF TEACHERS
WITH USING CHEMICAL TECHNOLOGIES
Michael Kalenik
Makarenko Sumy State Pedagogical University, Ukraine

Abstract. The article in the context of an integrative model of the learning process deals with the methods of organization, repetition of previously learned material, a variety of ways to assess the educational learning outcomes of students, it turns out their place in the overall structure of the cycle of the learning process, the advantages and disadvantages of using each method. Analyzing the didactic potential of cloud technologies in the educational process, in particular in physics teaching, there are ways to use cloud services Google apps and RealtimeBoard. For example, interactive exercises, developed with the help of the service LearningApps, variants of which are available on the website https://sites.google.com/site/fizikaceneskladno, it is proposed to expand the possibility of control and self-control of students ' knowledge. Cloud services are considered as an alternative to traditional forms of organization of educational process, creating opportunities for individual learning, interactive and collaborative learning. The conclusion is that implementing cloud technology will improve the quality and efficiency of the educational process, motivate students to active learning activities will prepare students for life in modern information society.
Keywords: cycle of learning process, repetition, knowledge accounting, cloud technologies, GoogleApps, RealtimeBoard.

Список використаних джерел

  1. Заславская О.Ю. Возможности сервисов Google для организации учебно-познавательной деятельности школьников и студентов. // Научно-методический журнал. / Информатика и образование. – М., 2012, №1 (230). – С. 45-50.
  2. Каленик В.І., Каленик М.В. Питання загальної методики навчання фізики / Пробний навчальний посібник. – Суми: Редакційно-видавничий відділ СДПУ ім. А.С. Макаренка, 2000. – 125 с.
  3. Каленик М.В. Використання комп’ютера на уроках фізики в основній школі //Проблеми методики викладання фізики на сучасному етапі: збірник статей. – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2000. – С. 46-49.
  4. Хмарні технології [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://j.parus.ua/ua/358.
  5. Сейдаметова З.С. Облачные технологии в образовании / З.С. Сейдаметова, Э.И. Аблялимова, Л.М. Меджитова, С.Н. Сейтвелиева, В.А. Темненко. -  Симферополь: «ДИАЙПИ». – 2012. – 204 с.
  6. Морзе Н.В. Як навчати вчителів, щоб комп’ютерні технології перестали бути дивом у навчанні? / Н.В. Морзе // Комп’ютер у школі та сім’ї. – №6 (86). – 2010. – С. 10-14.
  7. Кречетников К. Г. Социальные сетевые сервисы в образовании [Электронный ресурс] / К. Г. Кречетников, И. В. Кречетникова / Тихоокеанский военно-морской институт имени С.О. Макарова. – Режим доступа: http://ido.tsu.ru/other_res/pdf/3(39)_45.pdf.
  8. Маркова О. М. Хмарні технології навчання: витоки / О. М. Маркова, С. О. Семеріков, А. М. Стрюк // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2015. – Т. 46, вип. 2. – С. 29-44. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2015_46_2_6.

 

Розділ: ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ
Додано: 31.01.2018 | Переглядів: 1054 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar