Головна » Статті » ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Постіл С., Шостак Ю., Марченко А.ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕГРАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ КАФЕДРИ
Постіл С., Шостак Ю., Марченко А. [sdp_irp@ukr.net]
Університет державної фіскальної служби України, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2017-v4-14/2017_4-14-PostilShostak_Scientific_journal_FM.pdf

ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕГРАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ КАФЕДРИ 

Анотація. Світове господарство, всі його галузі розвиваються на інтеграційних та інтелектуально-інформаційних принципах, орієнтованих на якість життя. Встановлено характерні особливості  інформаційних ресурсів. Існують дві форми ін­формаційних ресурсів як відчужуваних знань, що стають повідомленнями: пасивна (книги, статті, па­тенти, бази даних) і активна (модель, алгоритм, програма, проект, бази знань). Проаналізовано тенденції інтеграції інформаційних ресурсів та виявлено проблеми, що виникають в процесі інтеграції державних або ділових організаційних структур при вирішенні складних багатопрофільних завдань. Вирішення проблем інтеграції інформаційних ресурсів можливе за умови організації спільного інформаційного простору, що на прикладі університету, як правило, здійснюється за допомогою сховищ та просторів даних, в тому числі за матеріалами діяльності кафедр. Виділено коло завдань діяльності кафедри, в тому числі з організації рейтингового оцінювання, які повинно розв’язувати інформаційно-аналітичне забезпечення. Розроблено концепцію інтегрованого інформаційного ресурсу кафедри, який включає структуровані дані та каталог електронних ресурсів в різних форматах з автоматизованою актуалізацією.
Ключові слова: інформаційний ресурс, інтеграція інформаційних ресурсів, спільний інфор­маційний простір, сховища та простори даних.

TECHNOLOGIES OF THE CHAIR’S INFORMATION RESOURCES INTEGRATION
Postil S.D., Shostak Y.V., Marchenko A.O.
University of the State Fiscal Service of Ukraine, Ukraine

Abstract. The world economy, all sectors are developing on the integration and intelligent information principles focused on the quality of life. Set characteristics of information resources. There are two forms informacijnih resources as alienated knowledge, become messages: passive (books, articles, patents, databases) and active (model, algorithm, program, project, knowledge base). Analyzed trends of integration of information resources and identified problems encountered in the integration process of the state or business organizational structures when solving complex multidisciplinary problems. The solution of problems of integration of information resources is possible provided the organization of a common information space on the example of the University, usually conducted via storage and data spaces, including materials on the activities of the departments. Allocated a range of tasks activities of the Department, including the organization of rating that must be addressed by information and analytical support. Developed the concept of the integrated information resource of the Department, which includes structured data and directory of electronic resources in a variety of formats with automated updating.
Keywords: Information Resource, Information Resources Integration, Common Information Space, Data Storages and Data Spaces.

Список використаних джерел

  1. Курас І. Інтеграція інформаційних ресурсів – стратегічний напрям забезпечення інформаційних потреб суспільства [Електронний ресурс] / І. Курас // Бібліотечний вісник. – 2009. – №1. – С. 2-6. Режим доступу:  www.nbuv.gov.ua/sites/default/files/msd/0410kur.doc.
  2. Литвин Н. А. Деякі особливості застосування інформаційних ресурсів органами державної фіскальної служби України. [Електронний ресурс] / Н. А. Литвин // Порівняльно-аналітичне право. – 2016. – № 2. – С. 144-146. Режим доступу: www.ir.asta.edu.ua/jspui/handle/doc/550.
  3. Матов О. Я. Сучасні технології інтеграції інформаційних ресурсів / О. Я. Матов, І. О. Храмова  // Реєстрація, зберігання і обробка даних. – 2009.  – Т. 11.  – № 1. – С. 33-42.
  4. Шаховська Н. Б. Сховища та простори даних – інформаційний фундамент систем прийняття рішень / Н. Б. Шаховська, Я. І. Виклюк //  Електротехнічні та комп’ютерні системи. – 2012. – № 8 (84). – С. 93–99.
  5. Про конкурс на кращу кафедру університету державної фіскальної служби України: положення. – / Університет державної фіскальної служби України. - Ірпінь, 2016.
Розділ: ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ
Додано: 06.02.2018 | Переглядів: 1011 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar