Головна » Статті » ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Кравченко Н., Алєксєєва А. та ін.ПІДВИЩЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ВІДКРИТОСТІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ WEB-ТЕХНОЛОГІЙ
Кравченко Н., Алєксєєва А. та ін. [natalyvkravchenko@gmail.com]
Бердянський державний педагогічний університет, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2017-v4-14/2017_4-14-Kravchenko_Scientific_journal_FMO.pdf

ПІДВИЩЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ВІДКРИТОСТІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ WEB-ТЕХНОЛОГІЙ

Анотація. В статті проведено аналіз відкритості закладів вищої освіти. В сучасних умовах основним комунікаційним середовищем стає Інтернет, а головним комунікаційним інструментом виступає сайт. Сайт це засіб відображення унікальних характеристик вищу, його індивідуальності та привабливості, він є конкурентною перевагою вищу на ринку освітніх послуг та визначає його імідж у світовому Інтернет-просторі. Процес підвищення академічної відкритості закладів вищої освіти засобами Web-технологій можливий лише за умови об’єднання зусиль багатьох підрозділів та авторів. Для підняття рейтингу ЗВО необхідно виконувати такі заходи: правильно наповнити контентом сторінки сайту про наукову діяльність; публікувати новини про майбутні або минулі наукові конференції, семінари та інше, зберігати у відкритому доступі їхні матеріали, а також результати наукової діяльності: публікації, наукові робити, навчально-методичні рекомендації, які повинні супроводжуватися анотацією так само двома мовами; зберігати у відкритому доступі наукові журнали та видання. В обов'язковому порядку дублювати розділи з інформацією про наукову діяльність університету англійською мовою. Рейтингові системи забезпечують умови прозорості для зовнішнього оцінювання діяльності вищих навчальних закладів, інформують суспільство про розвиток вищої освіти. В статті надано рекомендації щодо підвищення показників присутності, якості, відкритості та впливу у міжнародному рейтингу Webometrics.

Ключові слова: академічна відкритість, рейтинг, заклад вищої освіти, web-технології.

 

INCREASING ACADEMIC OPENNESS OF INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION BY MEANS
OF WEB-TECHNOLOGIES

Nataliia Kravchenko, Anna Alekseeva, Larysa Gorbatyuk, Oleksandr Antonenko

Berdiansk State Pedagogical University

Berdiansk State Pedagogical University, Ukraine

 

Abstract. The article analyzes the openness of institutions of higher education. In today's environment, the Internet becomes the main communication environment, and the main communication tool is the site. The site is a means of displaying the unique characteristics of the higher, its individuality and attractiveness; it is a competitive advantage higher in the market of educational services and determines its image in the world Internet space. The process of increasing the academic openness of institutions of higher education through Web-technologies is possible only if the efforts of many units and authors are united. To raise the ZOO rating, it is necessary to carry out the following measures: to correctly fill the content of the page of the site about the scientific activity; publish news about upcoming or past scientific conferences, seminars, etc., keep their materials open, as well as the results of scientific activities: publications, scientific works, educational and methodological recommendations, which should be accompanied by a synopsis in the same two languages; to keep open scientific journals and publications. It is imperative to duplicate sections with information on the University's academic activities in English. Rating systems provide conditions for transparency for external evaluation of the activities of higher educational institutions; inform society about the development of higher education. The article provides recommendations for increasing the presence, quality, openness and impact of the Webometrics international ranking.
Key words: academic openness, rating, institution of higher education, web-technology.

Список використаних джерел

 1. Лещенко М. П., Яцишин А. В. Відкрита освіта у категоріальному полі вітчизняних і зарубіжних учених //Інформаційні технології і засоби навчання. – 2014. – Т. 1. – №. 39. – С. 1-16.
 2. Биков В. Ю. Відкрите навчальне середовище та сучасні мережні інструменти систем відкритої освіти //Науковий часопис НПУ ім. МП Драгоманова. – 2010. – №. 9. – С. 9-16.
 3. Королева Е. Г. Открытое образование как условие самореализации личности: социально-психологический аспект //Человек и образование. – 2011. – №. 2.
 4. Цзоу Ч. Відкрита освіта та віртуальний університет: соціально-філософський аналіз проблеми //Гилея: научный вестник. – 2016. – №. 111. – С. 310-314.
 5. Шелюк Л. А. Якість і відкритість освіти як національні пріоритети її демократичного розвитку в Україні //Гілея: науковий вісник. – 2014. – №. 86. – С. 303-307.
 6. Алєксєєва  Г.М. Розробка блоґу вчителя-предметника засобами мережевих технологій // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія : Педагогіка : зб. наук. пр. / Мелітоп. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Мелітополь: [б. в.], 2016. – С. 245-254.
 7. Кравченко Н.В., Ктіторова В.В. Аналіз рейтингу сайту Бердянського державного педагогічного університету // Теоретко-практичні проблеми використання математичних методів та компютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці: зб. матеріалів І Всеукраїнської інтернет-конференції (19 травня 2017 року) . – К.: Київ. Ун-т ім. Б. Грінченка, 2017. – С. 42-45.
 8. Ілляшенко С. М., Шипуліна Ю.С. Комунікаційна ефективність WEB-технологій у маркетингу науково-освітніх послуг // Маркетинг і менеджмент інновацій. 2012. № 1. С. 69-78.
 9. Філіпова Л. Я. Вебометричні дослідження університетської науки та веб-сайт як засіб її репрезентування в інтернет-просторі // Теорія та історія культури 3. – 2014. – С. 90.
 10. Буйницька О.П., Степура І.С., Смірнова В.А. Вебометричний рейтинг як інструмент оцінювання якості відкритого освітнього Е-середовища університету // Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету : міжн. зб. науков. Праць. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2016. № 2. С. 107-119.
 11.  
Розділ: ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ
Додано: 06.02.2018 | Переглядів: 1021 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar