Головна » Статті » ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Кудін А.П., Міненко О.М. СЦЕНАРІЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ В СИСТЕМІ MOODLE
Кудін А.П., Міненко О.М. [kudin@npu.edu.ua]
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua//journals/2018-v1-15/2018_1-15-Kudin_Scientific_journal_FMO.pdf

СЦЕНАРІЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ
В СИСТЕМІ MOODLE

Анотація. Робота присвячена розгляду питань практичної реалізації технологій змішаного навчання («blending learning») в інформаційній системі MOODLE на прикладі організації підготовчих курсів з математики. Головним елементом навчально-методичного забезпечення змішаного навчання визначено дидактичну картку, яка формує навчальну траєкторію учня під час різних форм вивчення – на «уроках -лекціях», «уроках-практичних заняттях» і під час  «самостійного вивчення в позаурочний час». Створення дидактичної картки вимагає глибокого аналізу змісту навчального матеріалу і постійного моніторингу рівня залишкових знань у конкретній групі учнів по кожній темі. Сформульовані головні принципи її побудови: атомізація знань, розбиття і віднесення навчального матеріалу до різних форм вивчення з врахуванням складності навчального матеріалу і інформації про підготовленість учнів. Описані сценарії організації різних етапів навчального процесу з використанням модулів системи MOODLE: аудиторне on-line-викладання і навчальна діяльність навколо матеріалу, що виноситься на самостійне off-line вивчення. Показано, що запропоновані сценарії напрямлені на розв’язання різних педагогічних завдань: проведення уроку у форму бесіди, пропедевтичне навчання, унаочнення навчального матеріалу з використанням мультимедійних презентацій, повторне прослуховування записів аудиторних уроків, організація самопідготовки учнів між аудиторними уроками, відшукання «прогалин» у знаннях в усьому курсі «Математики» кожного учня. Наведені приклади технічних рішень поставлених завдань: «порізані» книги, SWF – формат документа, технологія «bring your device with you», YouTube Live. Головним в організації змішаного навчання  є постійний оперативний автоматизований контроль за роботою учня над матеріалом, що може проводитись сервісами інформаційної системи MOODLE. Показано, що для віддаленого контролю найбільш ефективні дві форми його проведення: Off-line віддалена оперативна перевірка самостійної роботи учня і оn-line модульний зріз. Описані сценарії мережевого комп’ютерного тестування.
Ключові слова: змішане навчання, сценарії навчального процесу, інформаційна система MOODLE, оff-line і оn-line –навчання.

SCENARIO OF MIXED LEARNING TECHNOLOGY OF MATHEMATICS IN THE MOODLE SYSTEM
Anatoliy Kudin, Olena Minenko
National Pedagogical University named after M. P. Drahomanov, Ukraine

Abstract. The work deals with the implementation issues technologies for blended learning ( "blending learning") in the information system MOODLE for example, the organization of preparatory courses in mathematics. The main element of training and methodological support of blended learning defined didactic card that generates the learning trajectory of the student during various forms of learning - on "lessons, lectures, lessons, practical lessons" and during "independent study outside of school time." The creation of didactic cards requires a deep analysis of the content of educational material and constant monitoring of the level of residual knowledge of a specific group of students for each topic. The main principles of its construction: the atomization of knowledge, splitting and assigning the training material to different forms of studying given the complexity of educational material and information about the preparedness of students. The scenario described the organization of the various stages of the educational process with the use of modules of MOODLE: classroom on-line teaching and learning activities around the material is submitted for independent off-line study. It is shown that the proposed scenario is aimed at solving various pedagogical problems: the lesson is in the form of conversation, propaedeutic training, clarity of training material using multimedia presentations, repeated listening to recordings of classroom lessons, self-organization of students between classroom lessons, finding "gaps" in knowledge throughout the course in Mathematics of each student. Examples of technical solutions of the assigned tasks: "cut" of the book, the SWF document format technology "bring your device with you", YouTube Live. The main organization in blended learning is a permanent operational automated control over the work of the student on the material that may be carried out by the services information system MOODLE. It is shown that for remote control the most effective two form of the meeting: Off-line remote an operational check of the independent work of the student and on-line modular cut. The scenario described a network computer-based testing.
Key words: mixed learning, scenarios of educational process, information system MOODLE, off-line and on-line-learning.

Список використаних джерел

  1.  Blended Learning Model Definitions URL: http://www.christenseninstitute.org/blended-learning-definitions-and-mod.
  2.  Закон України про освіту. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 37-38. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.
  3.  Логинова А. В. Смешанное обучение: причины нежелания преподавателей использовать современные технологии в образовательном процессе. Молодой ученый. 2015. №11. С. 1399-1402.
  4.  Jackie Gerstein. UDL and The Flipped Classroom: The Full Picture. URL: https://usergeneratededucation.wordpress.com/
    udl-and-the-flipped-classroom-the-full-picture/
  5.  Теорія та практика змішаного навчання: монографія / В.М. Кухаренко та ін.; за ред. В.М. Кухаренка. Харків: «Міськдрук», НТУ «ХПІ», 2016. 284 с.
  6.  LMS MOODLE. URL: https://download.moodle.org.
  7.  Потокове мовлення Live YouTube. URL: https://trashbox.ru/topics/ 97078/live-on-youtube-1.2.11448.
Розділ: ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ
Додано: 03.04.2018 | Переглядів: 1146 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar