Головна » Статті » ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Близнюк М.М. ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ ЕТНОДИЗАЙНУ МАЙБУТНІХ ХУДОЖНИКІВ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО...
Близнюк М.М. [regcentr@online.ua]
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua//journals/2018-v1-15/2018_1-15-Blyzniuk_Scientific_journal_FMO.pdf

ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ ЕТНОДИЗАЙНУ МАЙБУТНІХ ХУДОЖНИКІВ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА НА ОСНОВІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Анотація. Характеристика дослідно-експериментальної перевірки ефективності методичної системи навчання етнодизайну майбутніх художників декоративно-прикладного мистецтва на основі інформаційних технологій присвячена розробленим критеріям та визначенню показників і рівнів сформованості у студентів художньо-проектних знань й умінь, опису методики проведення науково-педагогічного експерименту, аналізу результатів і статистичній перевірці гіпотези дослідження. Комплeксний аналiз численних науково-педагогічних джерел дозволив стверджувати, що фах майбутнього художника декоративно-прикладного мистецтва є складною багатофункціональною структурою, головними складовими якої є його особистість, здатність і готовність здійснювати творчу продуктивну творчу й пошукову діяльність.
Зазначається, що одним із видів творчої продуктивної діяльності є художньо-проектна, яка синтезує технічну і художню творчість, спрямована на естетичне перетворення предметного світу, створення функціонально-комфортного та гармонійного навколишнього середовища. Розкрито роль творчої художньо-проектної діяльності у системі професійного навчання і професійно-мистецької підготовки майбутніх художників декоративно-прикладного мистецтва. На основі аналізу численних поглядів учених фахова компетентність майбутніх художників декоративно-прикладного мистецтва з основ етнодизайну розглядається як здатність і готовність до творчої професійної діяльності, що ґрунтується на відповідних знаннях, уміннях та навичках, особистісних здібностях, цінностях та досвіді, які дають можливість, з урахуванням етностильових особливостей декоративно-прикладного мистецтва та засобів сучасного дизайну.

Обґрунтовано, що сучасний художник декоративно-прикладного мистецтва повинен демонструвати естетичне ставлення до навколишнього світу, постійно демонструвати роль, місце та значення творчої художньо-проектної діяльності у житті людини, навчати розуміти та використовувати закономірності, принципи і засоби формотворення та декорування, знайомити з основами художнього проектування, етапами виготовлення корисних речей «за законами краси».

Ключові слова: Методична система навчання, декоративно-прикладне мистецтво, навчальний процес, інформаційна технологія, майбутній художник, проектування, етнодизайн.

 

PROOF-EXPERIMENTAL REVIEW OF THE EFFICIENCY OF THE METHODICAL SYSTEM OF EDUCATION OF FUTURE FASHION ARTISTS OF DECORATIVE-APPLIED ART ON THE BASIS OF INFORMATION TECHNOLOGIES

Mykola Blyzniuk

National Pedagogical Dragomanov University, Ukraine

Abstract. Characteristics of experimental and experimental verification of the effectiveness of the methodical system of teaching the ethnographic design of future artists of decorative and applied arts on the basis of information technology is devoted to the developed criteria and determination of indicators and levels of formation of students of artistic and design knowledge and skills, description of the methodology of conducting a scientific and pedagogical experiment, analysis of results and statistical examination of the hypothesis of the study. Comprehensive analysis of numerous scientific and pedagogical sources has allowed to assert that the future profession of the artist of decorative and applied art is a complex multifunctional structure, the main components of which are his personality, ability and readiness to carry out creative productive creative and search activity.

It is noted that one of the types of creative productive activity is an art project that synthesizes technical and artistic creativity, aimed at aesthetic transformation of the objective world, the creation of a functional, comfortable and harmonious environment. The role of creative artistic and design activity in the system of professional training and professional and artistic training of future artists of decorative arts and crafts is revealed. On the basis of the analysis of numerous views of scientists, the competence of future artists of decorative and applied arts on the basis of ethnographic design is considered as the ability and readiness for creative professional activity based on the relevant knowledge, skills and abilities, personal abilities, values ​​and experiences that make it possible, with taking into account the ethno-specific features of arts and crafts and modern design tools.

It is substantiated that the modern artist of decorative and applied art must demonstrate aesthetic attitude to the surrounding world, constantly demonstrate the role, place and significance of creative artistic and project activity in human life, to teach to understand and use the laws, principles and means of forming and decorating, acquaint with the basics of artistic designing, stages of making useful things "by the laws of beauty".

Key words: methodical system of study, arts and crafts, educational process, information technology, future artist, designing, ethnographic design.

Список використаних джерел

  1. Курач М. С. Теоретичні і методичні засади навчання художнього проектування майбутніх учителів технологій. Автореферат дис. докт. пед. наук 13.00.02 – теорія та методика навчання (технічні дисципліни) національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. К. 2016. 42с.
  2. Нищак І.Д. Методична система навчання інженерно-графічних дисциплін майбутніх учителів технологій.- Автореферат дис. докт. пед. наук 13.00.02 – теорія та методика навчання (технічні дисципліни) національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. К. 2016.- 42с.
  3. Руденченко А.А. Теоретичні і методичні засади навчання етнодизайну студентів у вищих мистецьких навчальних закладах.- Автореферат дис. докт. пед. наук 13.00.02 – теорія та методика навчання (технічні дисципліни) національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. К. 2017. 42с.
  4. Корчевський Д. О. Теоретико-методичні основи інтеграції змісту практично-технічної підготовки фахівців з комп’ютерної графіки і дизайну.- Автореферат дис. докт. пед. наук 13.00.02 – теорія та методика навчання (технічні дисципліни) національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. К. 2017. 42с.
Розділ: ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ
Додано: 10.04.2018 | Переглядів: 1369 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar