Головна » Статті » ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Федусенко О.В. ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО МОДУЛЯ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ РОБОТИ ЛІКАРНЯНОЇ ПАЛАТИ ПРИ ВИВЧЕНІ СИСТЕМ МАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
Федусенко О.В. [evfedus@gmail.com]
Київський національний університет імені Тараса Шевченко, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua//journals/2018-v1-15/2018_1-15-Fedusenko_Scientific_journal_FMO.pdf

ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО МОДУЛЯ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ РОБОТИ ЛІКАРНЯНОЇ ПАЛАТИ  ПРИ ВИВЧЕНІ СИСТЕМ МАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Анотація. Стаття присвячена проблемі вивчення студентами систем масового обслуговування та імітаційного моделювання, оскільки ці теми є досить складними та часто не мають наочних прикладів. В статті запропоновано програмний модуль, який дозволить покроково провести імітаційне моделювання системи масового обслуговування з відмовами. У програмному модулі,  що розробляється  автором, система масового обслуговування представлена у вигляді лікарняної палати.
У статті розглянуті основні принципи побудови систем масового обслуговування та імітаційного моделювання. Наведено основні етапи імітаційного моделювання. Сформована задача імітаційного моделювання роботи лікарняної палати, як системи масового обслуговування з відмовами, визначені основні функціональні вимоги до програмного модуля та наведено початкові значення величин для моделювання. Головними функціональними вимогами до модуля є можливість проведення покрокового моделювання та його відображення, як у вигляді таблиці, так і у вигляді гістограми, а також можливість читання початкових даних з файлу та збереження отриманих результатів у текстовий файл або експорт їх у Excel.  При розробці програмного модуля автором використано сучасну методологію об‘єкто-орієнтованого програмування SOLID відповідно до якої і побудовано діаграму класів програмного модуля, що наведена у статті. Використання даної методології дозволяє, в майбутньому, досить легко розширювати та підтримувати подальше функціонування модуля, додаючи до нього як нові функціональні можливості, так і нові модулі.
Автором описано алгоритм роботи модулю відповідно до діаграми класів та надано результати роботи програмного модуля. Результати роботи програмного модуля наведено як в табличному так і в графічному  представлені, у вигляді гістограми. Отримані результати, майже повністю, збігаються з результатами наведеними в інших дослідженнях, а похибка знаходиться у допустимому інтервалі.
Розроблений програмний модуль може бути використано студентами під час вивчення дисципліни «Моделювання систем», що дозволить підвищити якість навчання за рахунок використання наочного прикладу моделювання системи масового обслуговування з відмовами.
Ключові слова: система масового обслуговування, імітаційне моделювання, об‘єктно-орієнтоване програмування, SOLID.

USE OF THE PROGRAM MODULE OF THE IMMATED MODELING OF THE WORK OF THE HOSPITAL CHAMBER IN THE STUDIES OF MASS-SERVICE SYSTEMS
Fedusenko Olena
Kyiv National Taras Shevchenko University

Abstract. The article is devoted to the problem of student study of mass service systems and simulation modeling, since these topics are quite complex and often do not have vivid examples. The article proposes a software module that will allow step by step simulation of mass service system with failures. In the program module developed by the author, the system of mass service is presented as a hospital chamber.
In the article the basic principles of building mass service systems and simulation modeling are considered. The main stages of simulation modeling are given. The task of simulation modeling of the hospital chamber, as a system of mass service with failures, is determined, the basic functional requirements for the software module are defined and the initial values ​​of the values ​​for modeling are given. The main functional requirements of the module is the possibility of step-by-step modeling and its display, both in the form of a table and in the form of a histogram, as well as the ability to read the initial data from the file and save the results to a text file or export them to Excel. In developing the software module, the author used the modern methodology of object-oriented programming SOLID according to which and built a diagram of the classes of the program module, which is given in the article. The use of this methodology allows, in the future, to expand and maintain the further functioning of the module rather easily, adding to it both new functionality and new modules.
The author describes the algorithm of the module operation in accordance with the class diagram and provides the results of the program module. The results of the program module work are presented both in tabular and graphical representation, in the form of a histogram. The obtained results, almost completely, coincide with the results presented in other studies, and the error is in the allowable range.
The developed software module can be used by students during the study of the discipline "Modeling systems", which will improve the quality of learning through the use of a visual example of simulation of mass service with failures.
Keywords: Mass service system, simulation modeling, object-oriented programming, SOLID.

Список використаних джерел

  1. Большаков А.С. Моделирование в менеджменте. Учебное пособие. М.: Информационно-издательский дом «Филинъ», Рилант, 2000. 464 с.
  2. Таха Х. Введение в исследование операцій. М.: Издательский дом “Вильямс”, 2005. 912 с.
  3. Томашевський В.М. Моделювання систем. К.: Видавнича група BHV, 2007. 352с.
  4. Хусаінов Д.Я. Введення в моделювання динамічних систем: Навч. посібник/ Д.Я. Хусаінов, І.І. Харченко, А.В. Шатирко. К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2010. 162 с.
  5. Аристов С.А. Имитационное моделирование экономических систем: Учеб. пособие. Екатеринбург: Урал.гос.экон.ун-та. 2004. 123 с.
  6. Труб И.И. Объектно-ориентированное моделирование на С++. Учебный курс/ И.И.Труб. СПб.: Питер, 2006. 411 с.
  7. Мартин Р., Мартин М. Принципы, паттерны и методики гибкой разработки на языке C#/ Р. Мартин, М. Мартин.   Символ-Плюс, 2011. 768 c.
Розділ: ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ
Додано: 11.04.2018 | Переглядів: 1057 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar