Головна » Статті » ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Семеніхіна О.В., Друшляк М.Г. ВИКОРИСТАННЯ GEOGEBRA EXAM У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ, ФІЗИКИ, ІНФОРМАТИКИ
Семеніхіна О.В., Друшляк М.Г. [e.semenikhina@fizmatsspu.sumy.ua]
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua//journals/2018-v1-15/2018_1-15-Semenikhina_Scientific_journal_FMO.pdf

ВИКОРИСТАННЯ GEOGEBRA EXAM У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ  
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ, ФІЗИКИ, ІНФОРМАТИКИ

Анотація. У статті розглянуто питання організації автоматизованого контролю, відмінного від комп’ютерного тестування, за навчальними досягненнями майбутніх учителів математики, фізики, інформатики на базі програм динамічної математики - засобів комп’ютерної візуалізації математичних знань, які передбачають динамічне оперування різними математичними об’єктами й можливість оперативного одержання на екрані відомостей про їхні властивості.
Обґрунтовано доцільність використання таких засобів і комп’ютерних інструментів та режимів у них. Описано шляхи організації контролю, зокрема: можливість покрокової демонстрації розв’язання, можливість через інтерактивний вплив на математичний об’єкт перевірити його цілісність, можливість автоматизованої перевірки самого ходу розв’язування через спеціальні інструменти, можливість переходу середовища у спеціальний режим з обмеженнями.
Окремо описано режим GeoGebra Exam програми динамічної математики GeoGebra. При переході до такого режиму розробниками передбачено можливість використання комп’ютерного інструментарію, але при цьому заборонено доступ до мережі Інтернет, до іншого програмного забезпечення, що встановлено на комп’ютері, до файлів, які зберігаються на комп’ютері, чи до власних матеріалів на платформі GeoGebra Materials. Якщо суб’єкт навчання виходить з повноекранного режиму GeoGebra Exam, то такий вихід фіксується і відображається у журналі екзамену. Використання зазначеного режиму забезпечує об’єктивність оцінювання, оскільки в ході виконання завдання складно скористатися підказками або вже готовими результатами, алгоритмами побудов, які легко одержати чи знайти через соціальні, локальні та мережу Інтернет. Організація роботи в режимі GeoGebra Exam не потребує великих часових затрат.
Базуючись на досвіді використання програми GeoGebra при вивченні спецкурсів, орієнтованих на формування умінь використовувати програмні засоби математичного спрямування у професійній роботі вчителя, виділено позитивні аспекти використання режиму GeoGebra у підготовці вчителя, наведено приклад роботи у цьому режимі із аналізом результатів.
Ключові слова: контроль, автоматизований контроль, комп’ютерний контроль, програми динамічної математики, підготовка вчителя.

USE OF GEOGEBRA EXAM IN PROFESSIONAL PREPARATION OF FUTURE TEACHERS OF MATHEMATICS, PHYSICS, INFORMATICS
Semenikhina O.V., Drushlyak M. G.
Makarenko Sumy State Pedagogical University, Ukraine

Abstract. The article deals with the issues of the organization of automated control, different from computer testing, according to the educational achievements of future teachers of mathematics, physics, computer science on the basis of dynamic mathematics software (DMS). DMS is means of computer visualization of mathematical knowledge, which involves dynamic operation of various mathematical objects and the possibility of displaying of information about their properties.
The expediency of using such software, their computer tools and their modes is substantiated. The ways of organization the control are described. Among them the possibility of a step-by-step demonstration of the solution, the possibility of interactive impact on the mathematical object to check its integrity, the possibility of automated verification of the very process of solving through special tools, the possibility to switch the special mode with constraints are.
The GeoGebra Exam mode is separately described. When the student switch such a mode, he/she can use computer tools, but software does not allow access to the Internet, to other software installed on the computer, to files stored on the computer, or to student’s own materials on GeoGebra Materials platform. If the student comes out of the full-screen GeoGebra Exam, then this output is captured and displayed in the exam journal. The use of this mode ensures the objectivity of the evaluation, as it is difficult to use hints or ready-made results, construction algorithms that are easy to get or find through social, local and Internet networks. The preparation of the control material in GeoGebra Exam mode does not take much time.
The positive aspects of using the GeoGebra mode in teacher’s preparation are highlighted based on the experience of using GeoGebra when studying special courses, which is focused on forming skills to use mathematical software in the professional work of the teacher. An example of work in this mode with an analysis of the results is given.
Keywords: control, automated control, computer control, dynamic mathematics software, teacher’s praparation.

Список використаних джерел

  1. Комп’ютерний контроль та комп’ютерне тестування. URL: http://studopedia.com.ua/1_221101_kompyuterniy-kontrol-ta-kompyuterne-testuvannya.html (дата звернення 11.04.2018).
  2. Булах І.Є. Теорія і методика комп’ютерного тестування успішності навчання (на матеріалах медичних навчальних закладів) : дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук: [спец.] 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки». Київський ун-т ім. Т.Шевченка, 1995. 430 с.
  3. Солодка Т.В. Комп’ютерне тестування як метод контролю за результатами навчальної діяльності студентів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки». Харківський педагогічний ун-т ім. Г.С. Сковороди, 1995. 22 с.
  4. Підготовка сучасного вчителя: інформаційно-технологічне забезпечення: монографія / За ред. О. І. Огієнко. Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. 224 с.
  5. Крамаренко Т.Г. Реалізація функцій контролю засобами ІКТ при підготовці майбутнього вчителя математики. Теорія та методика електронного навчання. 2012. Вип.3. С.137-143.
  6. Кутепова Л.М. Стан дослідження проблеми формування професійної готовності майбутніх вчителів інформатики до оцінювання навчальних досягнень учнів. Проблеми інженерно-педагогічної освіти. 2007. № 18-19. С. 264-273.
  7. Ткаченко А. В., Кулик Л. О. Формування готовності студентів до застосування тестових технологій – важлива складова сучасної професійної підготовки майбутніх вчителів фізики. Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Серія: Педагогічна. 2016. Вип. 22. С. 169-172.
  8. Семеніхіна О.В., Друшляк М.Г. Про інструменти контролю в ІГС Математичний конструктор. Науковий вісник Мелітопільського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка, 2014. Вип.13 (2). С. 189-195.
  9. Семеніхіна О. В. Професійна готовність майбутнього вчителя математики до використання програм динамічної математики: теоретико-методичні аспекти : монографія. Суми : Вид-во „Мрія”, 2016. 268 с.
Розділ: ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ
Додано: 12.04.2018 | Переглядів: 1258 | Рейтинг: 5.0/1
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar