Головна » Статті » ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Логвіненко В.Г. ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ІНФОГРАФІКИ ДЛЯ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО КОНТЕНТУ
Логвіненко В.Г. [2014lvg@gmail.com]
Сумський національний аграрний університет, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2018-v2-16/2018_2-16-Logvinenko_FMO.pdf

ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ІНФОГРАФІКИ
ДЛЯ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО КОНТЕНТУ

Анотація. Стаття присвячена теоретичним та практичним аспектам використання технології інфографіки для візуалізації навчального контенту. У статті узагальнено та систематизовано відомості про візуалізацію, представлено опис технології інфографіки та її застосування в навчально-педагогічній діяльності, алгоритм роботи над створенням інфографіки. Також подано експлікацію поняття «навчальна інфографіка» як багатопланове і структурне поняття, у якому подання інформації відбувається через дані, через певну структуру або процес, через художні елементи, через діаграми, через графіки, через графічні об’єкти, через співвідношення між предметами та фактами в часі та просторі, через демонстрацію певних тенденцій у різних галузях. Функції, що виконує «навчальна інфографіка», це: обробка, інтеграція, ущільнення, генерація інформації, її передача, мотивація до навчання, фокус уваги на ключовій інформації, показ поверхневих та глибинних зв’язків між об’єктами, сприяння фіксації та зосередженню на інформації, що є ключовою, сприяння запам’ятовуванню інформації, спонукання до самостійного засвоєння інформації, сприяння рефлексії тих, хто навчається.
В роботі представлено найпоширеніші сервіси, що дозволяють створити інфографіку для навчального контенту, наведено приклади практичного застосування даної технології в професійній діяльності педагога. Стаття також розглядає питання інформаційно-комунікаційної компетентності педагога щодо розроблення навчальної інфографіки.
Ключові слова: навчальний процес, навчальний контент, технології візуалізації, інфографіка, навчальна інфографіка, інформаційні технології.

USE OF TECHNOLOGY OF INFOGRAPHICS FOR VISUALIZATION OF LEARNING CONTENT
Victoria Logvinenko
Sumy National Agrarian University, Ukraine

Abstract. The article is devoted to theoretical and practical aspects of the use of infographic technology for visualization of educational content. In this article it is summarized and systematized information about visualization, it is described the technology of infographic and its application in teaching and pedagogical activities, it is provided an algorithm for the creation of infographics. Also, thе explication of the concept of " educational infographics" is presented as a multidimensional and structural concept in which the presentation of information occurs through data, through a particular structure or process, through artistic elements, through diagrams, through graphs, through graphic objects, through the relationship between objects and facts in time and space, through the demonstration of certain trends in various fields. The functions of "learning infographic" are: processing, integration, compaction, generation of information, its transmission, motivation for learning, focusing on key information, showing surface and deep links between objects, facilitating fixation and focusing on information that is a key, promoting the memorization of information, encouraging self-assimilation of information, promoting the reflection of those who study.
In this paper it is presented the most common online services that allow creating infographics in the learning content, it is presented the example of practical application of this technology in the professional activity of the teacher. The article also is addressed the issue of information and communication competence of the teacher for the creation of educational infographics.

Key words: learning process, learning content, visualization, infographics, educational infographics, information technologies.

Список використаних джерел

 1. Стаття 54. Права та обов’язки педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу: Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145–VIII.  URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/page3 (дата звернення: 18.03.2018).
 2. Семеніхіна О.В., Друшляк М.Г. Візуалізація знань як актуальний запит інформаційного суспільства до сфери освіти. Використання інноваційних технологій у процесі підготовки фахівців: матеріали міжнародної наук.-практ. інтернет-конференції (м. Вінниця, 3–4 квітня 2016.). Вінниця. 2016. С. 156-160.
 3. Белоусова Л.И., Житенева Н.В. Дидактические аспекты использования технологий визуализации в учебном процессе общеобразовательной школы. Інформаційні технології й засоби навчання: електрон. наук. фахове вид. 2010. Т. 16, № 2. URL: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1017 (дата звернення: 01.02.2018).
 4. Білоусова Л.І., Житєньова Н.В. Функціональний підхід до використання технологій візуалізації для інтенсифікації навчального процесу. Інформаційні технології й засоби навчання: електрон. наук. фахове вид. 2017. Т. 57, № 1.
  URL: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1525/1132 (дата звернення: 02.02.2018).
 5. Шахіна І.Ю., Лазнюк Д.С. Інтенсифікація освітнього процесу з використанням on-line засобів. Фізико-математична освіта: електрон. наук. фахове вид. 2017. Вип. 4(14). С. 318-323. URL: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2017-v4–14/2017_4–14-Shahina_Scientific_journal_FMO.pdf (дата звернення: 20.02.2018).
 6. Бондаренко Т.В. Особливості використання програмного засобу prezi у процесі розробки навчальних презентацій. Інформаційні технології й засоби навчання: електрон. наук. фахове вид. 2018. Т. 63, № 1. URL: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1907/1302 (дата звернення: 02.03.2018).
 7. Юрченко А.О., Логвін А.В., Лаштун О.В., Безверха К.М., Семеніхіна О.В. Про візуалізацію навчального матеріалу засобами flash-технологій (на прикладі вивчення тригонометричних функцій). Фізико-математична освіта: електрон. наук. фахове вид. 2017. Вип. 1(11). С. 128–132.
 8. Візуалізація інформації. Вікіпедія. Вільна енциклопедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Візуалізація_інформації (дата звернення: 02.02.2018).
 9. Василий Федотовский. XIX-е столетие: Золотой век инфографики. URL: https://infogra.ru/infographics/xix-e-stoletie-zolotoj-vek-infografiki (дата звернення: 02.02.2018).
 10. iForum 2013, Алексей Пилипчук. Доклад: «Инфографика — интеллектуальное продвижение». URL: https://infogra.ru/infographics/infografika-lektsii-i-master-klassy (дата звернення: 02.02.2018).
 11. Резниченко Є. Альберто Каїро: «В інфографіці ви берете читача за руку й ведете від початку історії до висновку». URL: http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/how_to/alberto_kairo_v_infografitsi_vi_berete_chitacha_za_ruku_y_vedete_vid_pochatku_istorii_do_visnovku/ (дата звернення: 02.02.2018).
 12. «Google Trends». Google Trends. Електрон. дані. URL: https://trends.google.com/trends/explore?date=today%205-y&q=easel.ly,infogram.com,piktochart.com,canva.com,Visual.ly (дата звернення: 15.03.2018).
 13. 7 шагов от идеи до реализации: Рисуем свою первую инфографику. [Електронний ресурс]. URL: https://infogra.ru/infographics/7-shagov-ot-idei-do-realizatsii-risuem-svoyu-pervuyu-infografiku (дата звернення: 02.02.2018).
 14. Как создать инфографику без помощи дизайнера за 5 шагов. URL: https://www.motocms.com/blog/ru/kak-sozdat-infographiku/ (дата звернення: 02.02.2018).
Розділ: ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ
Додано: 06.09.2018 | Переглядів: 1190 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar