Головна » Статті » ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Кисельова О.Б. АКТИВІЗАЦІЯ КОЛЕКТИВНОЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ЗАСОБАМИ ТЕХНОЛОГІЇ КАРТУВАННЯ МИСЛЕННЯ
Кисельова О.Б. [o.kyselyova@gmail.com]
Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2018-v4-18/2018_4-18-Kyselyova_FMO.pdf

АКТИВІЗАЦІЯ КОЛЕКТИВНОЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ЗАСОБАМИ ТЕХНОЛОГІЇ КАРТУВАННЯ МИСЛЕННЯ

Анотація. Серед нагальних завдань вищої педагогічної освіти стрижневою є підготовка майбутніх педагогів, які володіють навичками соціальної інтеракції, співробітництва, командними якостями та здатні вільно орієнтуватися в інформаційному просторі, досконало використовувати електронні дидактичні засоби, різноманітні сервіси фахового спрямування, інформаційні ресурси тощо. Особливої актуальності зазначена проблема набуває в умовах динамічного розвитку інформаційного суспільства. У статті увага приділена розгляду проблеми впровадження до навчання візуальних способів подання інформації. Розкрито сутність понять  «колективна навчально-пізнавальна діяльність студентів», «колективні форми навчання», «електронна співпраця», «технологія MindMapping». Автором проаналізовано технологію картування мислення, яка є зручною технікою демонстрації процесу мислення та структуризації інформації у візуальній формі. Висвітлено досвід використання інтелект-карт як перспективного засобу активізації колективної навчально-пізнавальної діяльності студентів, представлено Інтернет-сервіси для їх створення, методичні прийоми та основні принципи роботи з ними. Наведено практичні завдання та зразки результатів виконаної спільної роботи студентів щодо створення інтелект-карт у межах дисципліни «Сучасні інформаційні технології». З’ясовано, що протягом активізації колективної навчально-пізнавальної діяльності майбутніх педагогів з використанням технології картування мислення відбувається систематизація та перетворення знання окремої особистості у здобутки усього колективу, що сприяє формуванню в них комунікативних здібностей, вмінь навчатися та працювати в колективі, здатності до ефективної взаємодії з іншими людьми, до партнерського обміну інформацією, злагодженої співпраці у процесі вирішення колективних навчальних завдань.

Ключові слова: колективна навчально-пізнавальна діяльність, технологія картування мислення, інтелект-карта, майбутній педагог, електронна співпраця.

ACTIVIZATION OF COLLECTIVE LEARNING AND COGNITIVE ACTIVITY OF FUTURE TEACHERS BY THE MEANS
OF TECHNOLOGY MINDMAPPING

Olesya Kyselyova
Municipal establishment "Kharkiv humanitarian-pedagogical academy" of Kharkiv regional council, Ukraine

Abstract. Among the urgent tasks of higher pedagogical education core  is the training of future teachers who have team qualities, in social interaction and cooperation skills,  and are able to freely navigate an information space, to use electronic teaching tools, various professional services, information resources, etc. This problem becomes particularly acute in the context of the dynamic development of the information society. In the article attention is paid to the consideration of the problem of introducing visual ways of presenting information. The essence of concepts "collective learning and cognitive activity of students", "collective forms of learning", "electronic collaboration", "technology MindMapping" is revealed. The author analyzes the technology MindMapping, which is a convenient technique for demonstrating the process of thinking and structuring information in a visual form. The experience of using intelligence maps as a perspective means of activating the collective learning and cognitive activity of students is presented, Internet services for their creation, methodical techniques and basic principles of work with them are presented. The practical tasks and samples of the results of the joint work of the students on creation of intelligence-cards within the discipline "Modern Information Technologies" are given. It was found out that during the activation of the collective learning and cognitive activity of future teachers with the use of technology MindMapping, there are systematization and transformation of the individual knowledge into the achievements of the whole collective, which promotes the formation of communicative abilities, the abilities to study and work in the team, effectively interact with others people, to the partner exchange of information, co-ordinated cooperation in the process of solving collective learning tasks.

Key words: collective learning and cognitive activity, technology MindMapping, mind maps, future teacher, electronic collaboration.

Список використаних джерел

  1. Бабатіна С. Використання інтерактивних технологій під час групового навчання студентів вищих навчальних закладів. Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології. Херсон : Херсонський нац.техн.ун-т.  2010. Р. III, №1 (2).  С. 246-250.
  2. Бьюзен Т., Бьюзен Б. Интеллект-карты. Практическое руководство / пер. с англ. Е.А. Самсонов. Минск : «Попурри», 2010. 368 с.
  3. Кисельова О. Технологія MindMapping як засіб для активізації навчально-пізнавальної діяльності майбутніх учителів. Stav, problémy a perspektívy pedagogického štúdia a sociálnej práce : Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 28-29 októbra 2016. Sládkovičovo, Slovenská republika.  Vysoká škola Danubius, Sládkovičovo, 2016. Р.233-236.
  4. Краснопольський В. Активізація пізнавальної діяльності учнів засобами комп'ютерної техніки : автореф. Дис.. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01.  Луганськ, 2000.  20 с.
  5. Морзе Н.,  Варченко-Троценко Л. Формування навичок ефективної співпраці студентів під час використання вікі-порталу. Інформаційні технології і засоби навчання, 2014. Т. 40, №2. С.92-106.
  6. Романовський О., Гриньова В., Резван О. Ментальні карти як інноваційний спосіб організації інформації в навчальному процесі вищої школи. Інформаційні технології і засоби навчання, 2018. Т. 64., №2. С.185-196.
  7. Серняк О. Застосування колективних форм організації навчання у процесі викладання дисциплін гуманітарного циклу у вищому навчальному закладі. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка / гол. ред. Г. Терещук. Тернопіль, 2011.  № 2.  С. 141-147.
  8. Тулашвілі Ю., Олексів Н. Інтенсифікація навчальної діяльності інженерів-педагогів комп’ютерного профілю за допомогою інтелект-карт. Педагогічний часопис Волині.  2016. С. 46-51.
  9. Шамова Т. Активизация учения школьников. Москва : Педагогика, 1982.  208 с.
Розділ: ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ
Додано: 22.01.2019 | Переглядів: 912 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar