Головна » Статті » ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Литвинова С., Мамута М., Рибалко О. МОДЕЛЮВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАКАТІВ
Литвинова С., Мамута М., Рибалко О. [kramarenko.tetyana@kdpu.edu.ua]
Інститут модернізації змісту освіти, КПІ ім. І. Сікорського, Прилуцький гуманітарно-педагогічний коледж ім. І. Я. Франка
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2018-v4-18/2018_4-18-Lytvinova_Mamuta_Rybalko_FMO.pdf

МОДЕЛЮВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАКАТІВ

Анотація. У статті розглядається інтерактивний електронний плакат як новий формат поліграфічного навчального плаката, дається його визначення,  наводяться особливості, що відрізняють його від інших електронних освітніх ресурсів. Розкривається актуальність розробки  й використання інтерактивних плакатів, як засобів навчання нового формату. Доводиться, що використання інтерактивних плакатів дозволяє здійснювати індивідуалізацію навчання в межах загального навчально-виховного процесу. У процесі навчання з використанням інтерактивних електронних плакатів учні загальноосвітніх навчальних закладів або студенти  вищих навчальних закладів залучаються до активної, орієнтованої конкретно на них діяльності. Електронні інтерактивні плакати дають можливість обирати оптимальний темп навчання, контролювати й коригувати хід засвоєння навчального  матеріалу, причому результат роботи можна побачити практично відразу, а не через деякий час. Крім того, здобувачі знань дістають можливість реалізувати власні методи й прийоми засвоєння навчального матеріалу. Удосконалено моделі однорівневих, дворівневих та трирівневих електронних інтерактивних плакатів, описано будову кожного виду та навігацію. Визначено, що однорівневі плакати, як правило, є робочою областю з необхідним навчальним матеріалом та набором різних інтерактивних елементів. Дворівневі інтерактивні плакати складаються з кількох однорівневих,, а трирівневі плакати можуть складатися з дворівневих та однорівневих плакатів. Доведено переваги використання інтерактивних плакатів у порівнянні з поліграфічними та електронними плакатами. Результати дослідження можуть слугувати підґрунтям для подальшого дослідження проблеми проектування інтерактивних електронних плакатів.  Вважаємо перспективним дослідження програмних засобів, за допомогою яких вчителі загальноосвітніх навчальних закладів і викладачі вищих навчальних закладів  матимуть нагоду створювати інтерактивні електронні плакати.
Ключові слова: електронні засоби навчання, електронний плакат, інтерактивний плакат, однорівневі електронні плакати, багаторівневі електронні плакати.

MODELING OF ELECTRONIC INTERACTIVE POSTERS
Svetlana G. Lytvinova
Institute of Education Content Modernization, Ukraine
Maryna S. Mamuta
National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Ukraine
Olga O. Rybalko
I. Ya. Franko Pryluky Humanitarian Pedagogical College, Ukraine

Abstract. The electronic interactive poster is considered in the article as the new presentation of the polygraphic educational poster. Its definition is provided. The examples and the specificities of its usage are given, that distinguish it from the other electronic educational resources. The relevance of the elaboration and the usage of the electronic interactive posters as vehicles of the new format teaching is revealed.
The usage of interactive posters allows to realize the individualization of study in universal educational-teaching process. In the process of study with the usage of interactive electronic posters, students of universal educational establishments or students of higher educational establishments are involved in activity, which is focused specifically on them. Electronic interactive posters give an opportunity to choose the optimal pace of learning, to control and correct the course of learning of teaching material.  The result of the work can be seen almost immediately. Besides, students get an opportunity to realize their own methods and techniques of learning of teaching material. The paradigms of the one-level, two-level and three-level electronic interactive posters are improved, the structure of each type and the navigation are described.  It is determined that one-level posters, as a rule, are working area with the necessary educational material and a set of different interactive elements. Two-level interactive posters consist of several one-level posters.  Three-level posters may consist of two-level and one-level posters. The advantages of the usage of the electronic posters in comparing to polygraph ones are proved. The results of the research can serve as a basis for further research of the problem of designing interactive electronic posters. We consider that the research of software tools has a perspective by means of which teachers of universal educational establishments and teachers of higher educational establishments will have an opportunity to create the interactive electronic posters.
Keywords: electronic vehicles of teaching, electronic poster, interactive poster, multi-level electronic posters.

Список використаних джерел

 1. Андрейканіч А. І. Плакат: його види та жанри. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. 2013. Т. 19, № 1, С. 121-126.
 2. Бєльчев П. В. Інтерактивний електронний плакат як сучасний дидактичний засіб навчання фізики в загальноосвітній школі.  Педагогічні науки,  Бердянськ : БДПУ. 2011. № 2. С. 73-77.
 3. Затынайченко Б. Д. Использование интерактивного плаката как средства ематического погружения в мультимедийную среду обучения. URL: http://gigschool.ru/metodkopilka/opyt_zat/oz1.html
 4. Ермохина А. Р. Создание и применение интерактивного плаката в обучении биологии. URL: https://scienceforum.ru/2013/article/2013004932
 5. Круш Т. А. Застосування інтерактивних плакатів у процесі вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах. URL:http://library.vspu.net/jspui/bitstream/123456789/1384/1/41_v-84-87.pdf
 6. Литвинова С. Г. До питання експертизи якості електронних освітніх ресурсів. Інформаційні технології і засоби навчання. 2013. Т. 34, №2. URL: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/812#.VeqFn0Pg21t
 7. Остапенко А. А. Моделирование педагогической реальности: теория и технологии. Москва. Россия: Народное образование. 2007. 384 С.
 8. Рибалко О. О. Створення та застосування інтерактивних електронних таблиць на уроках математики в початкових класах. Інформаційні технології і засоби навчання. 2016. Т. 53, № 3.. URL:  http://lib.iitta.gov.ua/704898/1/1373-5483-1-PB.pdf. Дата звернення: Серпень 30, 2018.
 9. Савинкина С Ю. Разработка и использование интерактивных плакатов схем и таблиц. URL: http://vio.uchim.info/Vio_117/cd_site/articles/art_1_9.htm.
 10. Таблер Т. І. Сучасний дидактичний засіб – електронний інтерактивний плакат.URL: . http://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp14/Tabler.pdf
 11. Тыщенко О. Б., Новое средство компьютерного обучения – электронный учебник. Компьютеры в учебном процессе. 1999.  №10. С. 89 – 92.
Розділ: ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ
Додано: 22.01.2019 | Переглядів: 1091 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar