Головна » Статті » ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Сікора О., Когут У., Вдовичин Т. АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ІКТ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ОПРАЦЮВАННЯ ДАНИХ СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ У ПІДГОТОВЦІ МАГІСТРІВ...
Сікора О., Когут У., Вдовичин Т. [sikora60@ukr.net]
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2018-v4-18/2018_4-18-Sikora_Kogut_Vdovychyn_FMO.pdf

АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ІКТ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ОПРАЦЮВАННЯ ДАНИХ СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ У ПІДГОТОВЦІ МАГІСТРІВ ГУМАНІТАРНОГО ПРОФІЛЮ

Анотація. Процес підготовки магістрів гуманітарного профілю педагогічного університету передбачає формування знань і вмінь, а також професійних навичок у контексті отримання майбутньої кваліфікації «вчитель (за профілем)». Для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти доцільним та актуальним є використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) при викладанні професійно-практичних дисциплін, підготовці курсових проектів та кваліфікаційної роботи, проходженні практики.

Педагогічний експеримент є важливою складовою магістерської роботи для студентів, що обрали майбутню професію вчителя. Для отримання результатів у педагогічному експерименті, слід скласти математичну модель певного досліджуваного явища, реалізувати її за допомогою ПК, проаналізувати одержані дані та зробити відповідні висновки. 

Дана стаття присвячена висвітленню особливостей використання ІКТ для автоматизації опрацювання статистичного аналізу у підготовці магістрів гуманітарного профілю. Досліджено доцільність опрацювання результатів педагогічного експерименту за допомогою табличного процесора MS Excel.
У статті продемонстровано розрахунки щодо визначення статистичного  критерію Пірсона у електронних таблицях. Зокрема, обгрунтовано доцільність використання можливостей MS Excel для прийняття рішень про відсутність чи значущість відмінностей певних характеристик експериментальної та контрольної груп педагогічного дослідження. Для прикладу показано підтвердження статистичної гіпотези про готовність до використання ІКТ у професійній діяльності.
У статті досліджено, що використання табличного процесору MS Excel для розрахунку емпіричного значення критерію, середнього арифметичного вибірки й стандартного відхилення тощо надає можливість автоматизувати проведення статистичного аналізу даних в педагогічних дослідженнях, що є складовою кваліфікаційної роботи у підготовці магістрів гуманітарного профілю педагогічного університету.

Ключові слова: магістри гуманітарного профілю, інформаційно-комунікаційні технології, педагогічний експеримент, статистичний аналіз, MS Excel.

 

ASPECTS OF THE USE OF ICT FOR AUTOMATION OF DRAGONIZATION OF DATABASES OF STATISTICAL ANALYSIS IN TRAINING OF HUMANITARIAN PROFILE MASTERS

Oksana Sikora, Ulyana Kogut, Tatyana Vdovychyn

Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, Ukraine

Abstract. The process of preparing masters of the humanitarian profile of the University of Pedagogy involves the formation of knowledge and skills, as well as professional skills in the context of obtaining a future qualification "teacher (by profile)". For students of the second (master's) higher education level it is expedient and relevant to use information and communication technologies (ICT) in teaching of professional and practical disciplines, preparation of course projects and qualification work, passing of practice.

Pedagogical experiment is an important part of master's work for students who have chosen the future profession of a teacher. In order to obtain results in a pedagogical experiment, it is necessary to make a mathematical model of a certain phenomenon under investigation, to realize it with the help of a PC, to analyze the obtained data and to draw up the corresponding conclusions.

This article is devoted to highlighting the peculiarities of the use of ICT for automating the processing of statistical analysis in the preparation of masters of the humanitarian profile. The expediency of processing the results of the pedagogical experiment using the MS Excel table processor is explored.

The article shows the calculations for determining the Pearson statistical criterion () in spreadsheets. In particular, the expediency of using the capabilities of MS Excel to make decisions about the absence or significance of differences in certain characteristics of the experimental and control groups of pedagogical research is substantiated. For example, the confirmation of statistical hypothesis about readiness for use of ICT in professional activity is shown.

The article studies that the use of the MS Excel table processor to calculate the empirical value of the criterion, the average arithmetic and standard deviation, etc., provides an opportunity to automate the statistical analysis of data in pedagogical research, which is part of the qualifying work in the preparation of masters of the humanitarian profile of the pedagogical university.

Key words: masters of the humanitarian profile, information and communication technologies, pedagogical experiment, statistical analysis, MS Excel.

Список використаних джерел

  1. Красильников В. В., Тоискин В. С. Математические методы в психолого-педагогических исследованиях : учебно-метод. Пособие. Ставрополь : Изд-во СГПИ, 2008. 84 с.
  2. Новиков Д. А. Статистические методы в педагогических исследованиях (типовые случаи). М. : МЗ-Пресс, 2004. 67 с.
  3. Крамаренко Т. А. Підготовка майбутніх інженерів педагогів до використання комп’ютерних технологій у професійній діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 „Теорія і методика професійного навчання” / Луганськ, 2013. 20 с.
  4. Адаменко Е. В. Математические методы в педагогике и психологии : учеб. пособие / Луганск : Альма-матер, 2008.  94с.
Розділ: ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ
Додано: 22.01.2019 | Переглядів: 854 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar