Головна » Статті » ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Туранов Ю.О., Рак В.І. ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ МЕРЕЖІ INTERNET МАЙБУТНІМИ ВЧИТЕЛЯМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА ФАХІВЦЯМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ
Туранов Ю.О., Рак В.І. [turanov@ukr.net]
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2018-v4-18/2018_4-18-Turanov_Rak_FMO.pdf

ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ МЕРЕЖІ INTERNET МАЙБУТНІМИ ВЧИТЕЛЯМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА ФАХІВЦЯМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

Анотація. Розкрито аспекти використання матеріалів мережі Internet майбутніми вчителями фізичної культури у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка в період 2008/2009 н. р., 2013/2014 н.р., 2016/2017 н. р. Зокрема, досліджено мету використання студентами internet-ресурсів (дистанційне навчання; виконання практичних, курсових і магістерських робіт та ІНДЗ; придбання товарів, спілкування, пошук роботи тощо), засоби електронного спілкування, тривалість роботи в мережі, використання електронних ресурсів університету (сайтів закладу освіти та факультетів, матеріалів Moodle та електронної бібліотеки), доступність мережі Internet для майбутніх фахівців фізичної культури та спорту. Встановлено, що змінилася мета використання internet-ресурсів. За даними  дослідження 2017 р. більш ніж утричі зросла чисельність студентів, які розглядали Internet як засіб спілкування (78,6 % – спілкувалися з родиною, 92,8 % – з друзями). Основними засобами спілкування були соціальні мережі «Facebook» (90,5 %), «Контакти» (76,8 %), «Instagram» (33,3 %); комунікаційна система «Skype» (88,1 %), електронна пошта (66,7 %).
Для пошуку друзів використовували Internet 47,6 % опитаних, для пошуку місця працевлаштування –45,2 %, як засіб заробітку–14,3 %. Абсолютним лідером серед пошукових систем став  GOOGLE.
Електронні ресурси навчальних курсів у системі Moodle використовували 90,5 % студентів, матеріали сайту університету – 54,8 %, сайту факультету – 45,2 %. Виявлено недостатній рівень використання майбутніми вчителями матеріалів головної ресурсної бази – електронної бібліотеки університет (42,8 %).
Встановлено, що від початку дослідження до 78,6 % зріс відсоток студентів, які щоденно працювали у мережі понад 2 год. У 2017 р. лише 6,2 % опитаних використовували Internet менше 1 год.
Матеріали дослідження можуть бути використані науковцями для порівняння й узагальнення даних у закладах вищої освіти.
Ключові слова: вчитель фізичної культури, мережа Internet, електронні ресурси, засоби спілкування, Moodle.

 

USE OF THE RESOURCES OF INTERNET NETWORK BY FUTURE TEACHERS OF PHYSICAL EDUCATION AND SPECIALISTS IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

Yu.O. Turanov

Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University, Ukraine

V.I. Rak

Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University, Ukraine

Abstract. The aspects of the use of the materials of the Internet network by future teachers of physical education in Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University for the period of 2008/2009, 2013/2014, 2016/2017 academic years were revealed. In particular, the aim of the use of the Internet-resources (distance learning, preparation of practical, course and master papers and individual educational-scientific projects, purchase of good, communication, job search, etc.), means of electronic communication, duration of the work in the network, use of electronic resources of the university (websites of the educational institution and faculties, materials Moodle, electronic library), availability of the Internet network to future specialist in physical education and sport, were studied. It was found that the purpose of Internet resources use has changed. According to the data of the study held in 2017, the number of students who saw the Internet as means of communication increased three times (78,6 % – communicated with family, 92,8 % – with friends). Main means of communication were social networks “Facebook”(90,5 %), “Vkontakte”(76,8 %), “Instagram” (33,3 %); communication system «Skype» (88,1 %), e-mail (66,7 %).
47,6% respondents used the Internet for friends search, 45,2% for job search, 14,3% as a means of earning.  Google became the absolute leader among the search engines.
90,5% students used electronic resources of educational courses in the Moodle system, 54,8% – materials of the university website, 45,2% - of the faculty website. Insufficient level of the use of the materials of the main resource base – an electronic library of by future students (42,8%) was found.
It was found that from the beginning of the research the percentage of the students who worked in the network daily for more than 2 hours increased to 78,6%. In 2017 only 6,2% respondents used the Internet for less than 1 hour.
The material of the study may be used by the scientists for comparison and generalization of data in higher educational institutions.
Keywords: teacher of physical education, the Internet network, electronic resources, means of communication, Moodle.

Список використаних джерел

  1. Генсерук Г. Р. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до застосування інформаційних технологій у професійній діяльності: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Терноп. нац. пед. ун­т імені Володимира Гнатюка. Тернопіль, 2005. 20 с.
  2. Горбатюк Р. Туранов Ю., Рак В. Використання ресурсів мережі Інтернет студентами педагогічного вищого навчального закладу. Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи: збірник наук. праць. Київ, 2015. Вип. 51. С. 80–86.
  3. Кашуба В. А., Ивчатова Т. В. Контроль пространственной организации биозвеньев тела женщин первого зрелого возраста в процессе занятий оздоровительным фитнессом на основе использования информационной системы «PERFECT BODY». Физическое воспитание студентов творческих специальностей: сб. научн. тр.; [под ред. С.С. Ермакова]. Харьков: ХГАДИ (ХХПИ), 2004. № 2. С. 53–62.
  4. Лядська О. Ю. Застосування комп’ютерної програми «Fitballtraining» для удосконалення організації фізкультурно-оздоровчих занять з жінками першого зрілого віку із застосуванням футболу. Педагогіка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фізичного виховання і спорту. 2010. № 12. С. 76–80.
  5. Маликов Н. В., Богдановская Н. В., Кузнецов А. А. Использование нових компьютерных технологий при оценке функциональной подготовленности и функціонального состояния организма. Слобожанський науково-спортивний вісник. Харків, 2005. Вип. 8. C. 237–240.
  6. Туранов Ю. О., Рак В. І. Використання комп’ютерних технологій майбутніми фахівцями фізичної культури і спорту. Олімпійський рух на теренах Західної України – минуле та сьогодення: другий регіональний науково-методичний семінар (Тернопіль, 22–23 грудня 2017 р.). Тернопіль: Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка, 2017. С. 111–115.
  7. Чухланцева Н. Застосування інформаційних технологій у галузі фізичної культури і спорту. Спортивна наука України. 2016. № 3 (73). С. 21–25.
  8. Шандригось В. І. Організація навчальної роботи вчителя фізичної культури за допомогою комп’ютера: монографія. Тернопіль: Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка, 2005. 260 с.
Розділ: ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ
Додано: 22.01.2019 | Переглядів: 998 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar