Головна » Статті » ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Шамшина Н.В. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАВДАНЬ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ У ТАБЛИЧНОМУ ПРОЦЕСОРІ EXCEL
Шамшина Н.В. [shamichek@ukr.net]
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2018-v4-18/2018_4-18-Shamshina_FMO.pdf

РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАВДАНЬ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
У ТАБЛИЧНОМУ ПРОЦЕСОРІ EXCEL

Анотація. Стаття присвячена застосуванню табличного процесора Excel для розв’язування завдань комп’ютерного моделювання, а саме, побудові розрахункових та імітаційних моделей, що використовуються у навчанні. Автор розглядає сутність комп’ютерного моделювання, призначення комп’ютерних моделей і позитивний вплив вивчення різних аспектів комп’ютерного моделювання на ефективність та якість всіх видів навчальної діяльності. Побудова комп’ютерної моделі – процес, який складається з декількох етапів: розробка інформаційної моделі, розробка математичної моделі, розробка алгоритмів і програм , створення обчислювальної моделі. У процесі навчання комп’ютерному моделюванню виникає проблема наближення технології побудови комп’ютерних моделей до початківця, який не знається на мові програмування. Автор доводить, що застосування Excel для створення комп’ютерних моделей є одним з шляхів вирішення даної проблеми. В статті приведено вимоги, яким повинна задовольняти комп’ютерна модель досліджуваної системи, та основні вимоги що висуваються до програм комп’ютерного моделювання. Автор аналізує і детально описує можливості Excel для побудови якісних комп’ютерних моделей; доводить, що Excel добре відповідає вимогам, які ставляться до програм комп’ютерного моделювання. Особливу увагу автор приділяє особливостям використання Excel для навчання комп’ютерному моделюванню та виділяє наступні переваги: розв’язування завдань без програмування, шляхом завдання і копіювання формул; відображення процесу розв’язання на робочому аркуші, а не лише остаточного результату; легкість конструювання діаграм для візуалізації отриманих результатів. Автором розроблені приклади побудови комп’ютерних моделей в Excel, які ілюструють особливості технології моделювання: варіативність в розробці і виборі типів моделей; отримання ряду різних за адекватності моделей для модельованого об’єкту з різним ступенем деталізації. Матеріал статті може бути корисним при навчанні комп’ютерному моделюванню у школі.
Ключові слова: побудова комп’ютерної моделі, комп’ютерне моделювання, табличний процесор Excel.

SOLVING TASKS OF COMPUTER MODELING IN EXCEL SPREADSHEET
Natalia Shamshina
Makarenko Sumy State Pedagogical University, Ukraine

Abstract. The article is devoted to the use of Excel spreadsheet to solve tasks of computer modeling, namely, the construction of calculation and simulation models used for learning. The author examines the essence of computer simulation, the assignment of computer models and the positive impact of studying various aspects of computer simulation on the efficiency and quality of all types of educational activities. Construction of a computer model is a process that consists of several stages: development of an information model; development of a mathematical model; development of algorithms and programs, creation of a computer model. In the process of computer modeling, there is a problem of approaching the technology of constructing computer models to a pupil, who does not know the programming language. The author argues that the use of Excel to create computer models is one way to solve this problem. The article presents the requirements that must satisfy the model of the system and the basic requirements for computer simulation programs. The author analyzes and describes in detail the capabilities of Excel to construct high-quality computer models; argues that Excel meets the requirements of computer simulation programs. Particular attention paid to the peculiarities of using Excel for computer simulation learning and highlights the following advantages: solving tasks without programming by setting and copying formulas; displaying the solution process on the worksheet, and not just the result; the ease of constructing diagrams to visualize the results. The author developed examples of constructing computer models in Excel, which illustrate the features of simulation technology: variability in the design and selection of model types; obtaining a number of different models for modeling with varying degrees of detail. Material of the article may be useful in computer simulation training at school.
Key words: computer model construction, computer simulation, Excel spreadsheet.

Список використаних джерел

 1. Інформатика (рівень стандарту) : підруч. для 10 (11) кл. закл. загал. серед. освіти / О. О. Бондаренко та ін. Харків: Вид-во «Ранок», 2018. 155 с.
 2. Інформатика (рівень стандарту) : підруч. для 10 (11) кл. закл. загал. серед. освіти / Й. Я. Ривкінд та ін. Київ: Генеза, 2018. 144 с.
 3. Морзе Н. В., Барна О. В. Інформатика (рівень стандарту): підруч. для 10 (11) кл. закл. загал. серед. освіти. Київ: УОВЦ «Оріон», 2018. 240 с.
 4. Руденко В. Д., Речич Н. В., Потієнко В. О. Інформатика (рівень стандарту) : підруч. для 10 (11) кл. закл. загал. серед. освіти. Харків: Вид-во «Ранок», 2018. 160 с.
 5. Советов Б. Я., Яковлев С. А. Моделирование систем: учеб. для вузов. М.: Высш. Шк., 2001. 343 с.
 6. Шамшина Н. Використання нестандартних діаграм для візуалізації даних в Excel. Наукові доповіді викладачів фізико-математичного факультету. Збірник результатів наукових досліджень. Суми: Вид-во фізико- математичного факультету СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2017. Вип. 2. С. 52-55.
 7. Шамшина Н. Изучение динамических диаграмм в Excel. Інформаційні технології в професійній діяльності: матер. IX всеукр. науково-практичної конференції, м. Рівне. 25 берез. 2015 р. Рівне: РВВ РДГУ. 2015. С. 195–196.
 8. Шамшина Н. Переваги застосування комп’ютерного моделювання в навчальному процесі. Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця» (НПК-2018): матер. міжнар. науково-практичної конференції, м. Суми, 6-7 груд. 2018 р. Суми: ФОП Цьома С.П., 2018. Ч. 1. С. 93-94.
 9. Шамшина Н. Створення інтерактивних діаграм в Excel. Наукові доповіді викладачів фізико-математичного факультету. Збірник результатів наукових досліджень. Суми: Вид-во фізико- математичного факультету СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2016. Вип. 1. С. 117-122.
 10. Шамшина Н.В. Использование табличного процесора MS Excel при решении задач на рекурсию. Фізико-математична освіта: зб. наукових праць. Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2011. №1(1). С. 112-120.
 11. Шамшина Н.В., Методы построения динамических диаграмм в Excel. Фізико-математична освіта: науковий журнал. Суми: СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2015. № 1 (4). С. 39-46.
Розділ: ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ
Додано: 22.01.2019 | Переглядів: 800 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar