Головна » Статті » ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Гаріна С.М., Тверезовська Н.Т. ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗПОДІЛІВ ПОШУКОВИХ ЗАПИТІВ ЦІЛЬОВОЇ АУДИТОРІЇ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Гаріна С.М., Тверезовська Н.Т. [Harina@nas.gov.ua]
ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України», Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2019-v1-19/2019_1-19-Harina_Tverezovska_FMO.pdf

ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗПОДІЛІВ ПОШУКОВИХ ЗАПИТІВ ЦІЛЬОВОЇ АУДИТОРІЇ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Стаття присвячена дослідженню взаємозв’язків між розподілами частоти пошукових запитів цільової аудиторії, що стосуються закладу вищої освіти в цілому, що містять узагальнений термін «спеціальність» та кількістю заяв абітурієнтів.
Формулювання проблеми. Попередніми дослідженнями установлено наявність лінійного кореляційного зв’язку між частотою пошукових запитів, що містять узагальнений термін «спеціальність», та кількістю заяв абітурієнтів за виключенням декількох регіонів. Актуальним є виявлення і подальше вивчення чинників наявності і відсутності зазначених зв’язків.
Матеріали і методи. Інтернет-сервіс Google Trends – для визначення частоти пошукових запитів. Методи теорії ймовірності та математичної статистики, програмний додаток MS Excel для визначення статистичних показників. Дослідження здійснювалися за географічними та часовими показниками: за областями України, та за річний часовий період. До досліджуваного переліку закладів вищої освіти відібрано ТОП-10 університетів, які за результатами вступної компанії 2018 року мали найбільшу кількість заяв абітурієнтів.
Результати. Встановлено наявність лінійного кореляційного зв’язку між пошуковими запитами, що стосуються закладів вищої освіти в цілому, та пошуковими запитами з терміном «спеціальність» за часовим розподілом. Встановлено, що чинником відсутності такого зв’язку за просторовим розподілом є нерівномірність географічного розподілу цільової аудиторії окремих закладів вищої освіти.
Висновки. Підтверджена доцільність одержання зовнішніх узагальнених характеристик цільової аудиторії закладів вищої освіти за допомогою інтернет-сервісу Google Trends. Одержані результати рекомендовано до використання в інтернет-маркетингових та профорієнтаційних стратегіях закладів вищої освіти. Напрямами подальших досліджень є вивчення нерівномірності географічних розподілів цільової аудиторії закладів вищої освіти та розробка їх кількісних оцінок.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: пошукові запити, заклад вищої освіти, цільова аудиторія.

RESEARCH OF THE DISTRIBUTION OF SEARCH QUERIES
FROM THE TARGET AUDIENCE OF THE HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Svitlana M. Harina

State Scientific Institution «Center for Innovative Medical Technologies
of the National Academy of Sciences of Ukraine
», Ukraine

Nina T. Tverezovska
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Ukraine

The article is devoted to the research of the relationship between the divisions of the frequency of search queries from the target audience concerning higher educational institutions as a whole, containing the generalized term “specialty” and the number of applicants' applications.
Formulation of the problem. The previous researches have established a linear correlational relationship between the frequency of the search queries containing the generalized term "specialty" and the number of applicants' applications, with the exception of a few regions. It is of topical importance to identify and subsequently to research   the factors of the presence and absence of these links.
Materials and methods. The Google Trends Internet service is created to determine the frequency of search queries. Methods of probability theory and mathematical statistics, MS Excel software application for determining statistical indicators. The research was carried out according to geographical and temporal indicators: concerning different regions of Ukraine, and for the annual period. For the sample under study we have selected   the top ten universities, which, according to the results of the admission campaign in 2018, had the largest number of applicants' applications.
Results. The linear correlation relationship between the search queries related to higher educational institutions as a whole and the search queries with the term “specialty” according to time distribution was revealed. It has been established that the lack of such connection according to the spatial distribution is the unevenness of the geographical distribution of the target audience of individual higher educational institutions.
Conclusions. The research has confirmed the expediency of obtaining of the external generalized characteristics of the target audience of higher educational institutions and usage of the Google Trends Internet service for these purposes. The results obtained are recommended for the use in Internet marketing and career guidance strategies for higher educational institutions. The directions of further researches are the study of unevenness of the geographical distribution of the target audience of higher educational institutions and the development of quantitative estimates.
Key words: Search queries, higher educational institutions, target audience.

Список використаних джерел

  1. Сорока М. В., Рудий М. Б. Роль інтернет-маркетингу в управлінні репутацією вищої школи. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. 2012. Вип. 8. С. 135-146. URL: http: //nbuv.gov.ua/UJRN/Nzlubp_2012_8_35 (дата звернення: 20.02.2019).
  2. Белз О.Г. Інтернет-просування освітніх послуг класичними університетами України. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. Економіка і суспільство 2017, випуск 10. С. 866-871. URL: http://economyandsociety.in.ua/journal/10_ukr/147.pdf  (дата звернення: 20.02.2019).
  3. Забарна Е.М., Соловьева Е.Ю. Система та критерії маркетингового аналізу сайтів вищих навчальних закладів. Ефективна економіка № 1, 2013. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1748 (дата звернення: 20.02.2019).
  4. Гаріна С.М., Тверезовська Н.Т. Дослідження зв’язку між частотою пошукових запитів цільової аудиторії та кількістю абітурієнтів закладів вищої освіти. Фізико-математична освіта. Вип. 4 (18), 2018. С.31-36. URL: https://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2018-v4-18/2018_4-18-Harina_Tveresovska_FMO.pdf (дата звернення: 20.02.2019).
  5. Співаковський О.: про сумну статистику вступної кампанії. URL: http://osvita.ua/blogs/61456/ (дата звернення: 20.02.2019).
  6. Google Trends. URL: https://trends.google.com.ua/trends/?geo=UA (дата звернення: 20.02.2019).
  7. ТОП-10 спеціальностей та ВНЗ, які обрали вступники цього річ. URL: https://pedpresa.ua/193617-top-10-spetsialnostej-ta-vnz-yaki-obyraly-vstupnyky-tsogorich.html (дата звернення: 20.02.2019).
Розділ: ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ
Додано: 15.04.2019 | Переглядів: 932 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar