Головна » Статті » ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Краснобокий Ю.М., Ткаченко І.А. ІНФОРМАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК МАТРИЦЯ НАУКОВОЇ КАРТИНИ СВІТУ
Краснобокий Ю.М., Ткаченко І.А. [ymk201113@gmail.com]
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2019-v1-19/2019_1-19-Krasnobokyj_Tkachenko_FMO.pdf

ІНФОРМАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК МАТРИЦЯ НАУКОВОЇ КАРТИНИ СВІТУ

У статті аналізуються різні визначення понять «інформація», «інформатика», «інформатизація», «інформаційна технологія», «інформаційне середовище», «інформаційна реальність», «інформаційна картина світу» тощо в залежності від наукової сфери їх застосування.
Формулювання проблеми. Багатогранність інформації як явища, його багатоплановість, широта сфери застосування й прискорений розвиток відображається у постійній появі нових тлумачень понять інформації та інформаційних технологій. Інформаційний зріз сучасної наукової картини світу, інформаційний образ реальності є актуальними об’єктами досліджень.
Матеріали і методи. У якості методу дослідження обрано системний підхід, який використовувався для аналізу сукупності знань, що репрезентують картину світу, оскільки й сама інформаційно-наукова картина світу (ІНКС) теж утворює сукупність дисциплінарних інформаційних образів реальності.
Результати. Показана домінуюча роль інформаційного інструментарію в наукових дослідженнях, які проводяться в рамках конкретно-наукових картин світу. Завдяки всеосяжності інформаційними технологіями оточуючий світ набуває змісту інформаційної реальності. В якості відображення цієї реальності запропоновано модель інформаційної наукової картини світу. На цій моделі інформаційне середовище слугує матрицею для конкретно-наукових, загальнонаукових та універсальної наукової картини світу, яка об’єднує в собі всі названі вище картини світу через мовне поле і разом з ними знаходиться в інформаційній матриці.
Висновки. Однією з провідних тенденцій виходу із кризи і подальшого розвитку освіти на сучасному етапі вбачається інтеграція її змісту як імплементація інтеграції наук у шкільні навчальні предмети та вузівські курси. У перспективі варто обрати Інформаційну наукову картину світу, як всеохоплюючу, універсальну картину взаємозв’язків у різноманітних проявах живої і неживої природи, а також суспільного життя.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: інформація; інформатизація; інформаційна наукова картина світу; модель; інтеграція; освіта.

INFORMATION ENVIRONMENT AS A MATRIX OF THE SCIENTIFIC PICTURE OF THE WORLD
Yuri Krasnobokyj, Igor Tkachenko
Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Ukraine

The article analyzes various definitions of the concepts of "information", "informatics", "informatization", "information technology", "information environment", "information reality", "information picture of the world", etc., depending on the scientific sphere of their application.
Formulating the problem. The multiplicity of information as a phenomenon, its versatility, the breadth of application and accelerated development is reflected in the constant emergence of new interpretations of concepts of information  technology. Information section of modern scientific picture of the world, information image of reality are actual research objects.
Materials and methods. As a method of research, a systematic approach was used to analyze the totality of knowledge representing the picture of the world, as the very information-scientific picture of the world also forms a set of disciplinary information images of reality.
Results. The dominant role of information tools in scientific researches, which are conducted within the framework of concrete scientific pictures of the world, is shown. Due to the comprehensive information technologies, the surrounding world acquires the content of information reality. As a reflection of this reality, a model of the information scientific picture of the world is proposed. On this model, the information environment serves as a matrix for a concrete scientific, general science and universal scientific picture of the world, which combines all the above-mentioned pictures of the world through the language field and together with them is in the information matrix.
Conclusions. One of the leading trends in the crisis and the further development of education at the present stage is the integration of its content as the implementation of the integration of science in school curricula and in university courses. In the future, it is worthwhile to choose the Information Science Picture of the World as a comprehensive, universal picture of the interrelationships in various manifestations of living and inanimate nature, as well as social life.
Keywords: information, informatization, information picture of the world, model, integration, education.

Список використаних джерел

 1. Абдеев Р.Ф. Философия информационной цивилизации. Москва, 1994. 336 с.
 2. Абрамов Ю.Ф. Картина мира и информация (философские очерки). Иркутск, 1988. 192 с.
 3. Арцишевська М.Р. Методологічні засади інтеграції змісту освіти, Науковий вісник ВДУ: Філософські науки, 1988. №10. С. 175-179.
 4. Арцишевська М.Р. Суспільствознавча картина світу як теоретична основа інтеграції змісту шкільної освіти. Шлях освіти, 2000. №3. С. 16-20.
 5. Арцишевський Р.А., Шоломицька Т.Я. Необхідність і можливості вироблення сучасної картини світу. Збірник наукових праць. Суми, 2004. Вип. 3. С. 7-10.
 6. Басалаев Ю.М., Басалаева О.Г. Формирование информационной картины мира как методологического средства изучения информационной реальности. Международный журнал экспериментального образования, 2014. №5.
  С. 63-64.
 7. Білокобильський О. Картина світу як частина соціальної реальності. Філософські науки, 2017. №2 (148). С. 77-82.
 8. Бойко О.П. Фактор культури в економічній сфері. Збірник наукових праць, Суми. 2008. Вип. 4. С. 165-171.
 9. Бриллюэн Л. Наука и теория информации. Москва, 1960. 392 с.
 10. Буданов В. Синергетичні стратегії в освіті. Вища освіта України, 2003. №2. С. 46-53.
 11. Винер Н. Кибернетика, или управление и связь в животном и машине, 1983. Москва. 344 с.
 12. Воронкова В.Г. Философия информационного общества в контексте глобализационных процессов современности. Гуманітарний вісник, Запоріжжя, 2015. №60. С. 13-23.
 13. Данильян О.Г., Дзьобань О.П. Інформаційна картина світу в контексті перспектив сучасної науки і культури. Інформація і право, 2013. №1 (7). С. 21-28.
 14. Ільченко В.Р., К.Ж. Гуз. Концептуальні основи інтеграції змісту природничо-наукової освіти, Київ-Полтава. 2002. Вип. 1. С. 7-56.
 15. Краснобокий Ю.М., Яровий М.М. До питання про сучасний етап формування фізичної картини світу. Всеукр.  наук.-практ. конф. Актуальні проблеми підготовки вчителів природничо-наукових дисциплін для сучасної загальноосвітньої школи: тези доповідей, Умань. 2012. С. 96-99.
 16. Кузьменков С.Г., Сунденко Г.І. Сучасна астрономічна картина світу як складова природничо-наукового світогляду. Збірник наукових праць. Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2017. №23. С. 91-96.
 17. Кунцев С.В. Особенности синергетического подхода при моделировании сложных систем. Збірник наукових праць, Суми. 2004. Вип. 3. С. 46-50.
 18. Михайловский В.Н. Формирование научной картины мира и информации, РАН. 1994. 145 с.
 19. Опанасюк А.С. Фізична картина світу: сучасна мікрореволюція у космології. Збірник наукових праць, Суми. 2002. Вип. 2. С. 12-22.
 20. Петров А.В. Проблемы познания информационных процессов, Москва. 1998. С. 118-128.
 21. Петров А.В. Научная картина мира в современной науке, Москва, 1998. С. 104-145.
 22. Пигина Е.П. Картина информационной реальности как аспект человеческой жизни, Иркутский гос. университет, 2007. С. 36-44.
 23. Ситкин А.М. Информационный субстрат современной картины мира. Философия науки, 2015. №5. С. 60-68.
 24. Смолко В.А. Концепции современного естествознания: монография, Челябинск. 2007. 770с.
 25. Стародубцев В.А. Концепции современного естествознания, Томск. 2002. 190с.
 26. Степин В.С. Структура и эволюция теоретических знаний. Природа научного познания: логико-методологический аспект, Минск. 1979. 176 с.
 27. Степин В.С., Кузнецова Л.Ф. Научная картина мира в культуре техногенной цивилизации, Москва. 1994. 274 с.
 28. Хорошавина С.Г. Концепции современного естествознания, Ростов-на-Дону. 2005. 470 с.
 29. Шеннон К.Е. Работы по теории информации и кибернетике, Москва. 1963. 830 с.
 30. Яременко М.Ю. Інформаційна картина світу як соціокультурна реальність. Наука. Релігія. Суспільство. 2008. №1, С. 234-239.
Розділ: ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ
Додано: 15.04.2019 | Переглядів: 825 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar