Головна » Статті » ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Кушнір А.С. ЗАСТОСУВАННЯ ОНЛАЙН-СЕРВІСІВ ЯК ЗАПОРУКА ПІДВИЩЕННЯ ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
Кушнір А.С. [alinagladka@gmail.com]
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2019-v1-19/2019_1-19-Kushnir_FMO.pdf

ЗАСТОСУВАННЯ ОНЛАЙН-СЕРВІСІВ ЯК ЗАПОРУКА ПІДВИЩЕННЯ ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Формулювання проблеми. Успішність навчальної діяльності студентів залежить від наявності достатнього ступеня пізнавального інтересу, що сприяє більш ефективному оволодінню знаннями. Враховуючи вимоги сучасної молоді та джерело їх інтересів можна припустити, що використання особистих ґаджетів та спеціальних онлайн-сервісів на заняттях іноземної мови підвищить рівень пізнавального інтересу та сприятиме розвитку мовленнєвих умінь і творчої самостійної діяльності студентів.
Матеріали і методи. Для досягнення поставленої мети в дослідженні використовувалися методи порівняння та аналізу наукової літератури, зокрема статей із практики застосування онлайн-сервісів, а саме: Kahoot, за допомогою якого можна організувати тестування, опитування, дискусію, турнір або змагання між командами, отримати зворотній зв'язок і провести формуюче оцінювання, використовуючи будь-який ґаджет приєднаний до мережі Інтернет; Learning Apps, що пропонує величезний вибір шаблонів вправ для створення інтерактивних завдань, за допомогою яких студенти можуть перевірити і закріпити свої знання в ігровій формі як на заняттях, так і за межами навчального закладу; Quizlet, що являє собою зручний інструмент для створення флеш-карток і сприяє яскравій презентації, семантизації та закріпленню лексичних одиниць шляхом багаторазового їх повторення в різних контекстах, а також портал Lyricstraining, що надає можливість вивчати іноземну мову через пісні, розвиваючи при цьому лексичні, орфографічні та слухо-вимовні навички. В дослідженні також використовувалися методи анкетування та спостереження під час діагностики рівня пізнавального інтересу студентів та метод математичної статистики для обробки результатів експериментального дослідження.
Результати. У роботі представлені результати експериментального дослідження, що проводилося з 01.09.2018 року по 01.03.2019 року на базі Вінницького обласного комунального гуманітарно-педагогічного коледжу. Мета розвідки полягала у діагностиці рівня пізнавального інтересу студентів експериментальної та контрольної груп засобами спостереження та анкетування на початку експериментального дослідження та безпосередньо після впровадження курсу з використанням онлайн-сервісів. Кінцевий результат дослідження показав, що у контрольній групі рівень пізнавального інтересу зріс на 9,2 %, тоді як студенти експериментальної групи показали прогрес у 24,2 %.
Висновки. Аналіз результатів дослідження показав, що рівень пізнавального інтересу студентів експериментальної групи зріс на 15 % більше, ніж у студентів експериментальної групи. Отже, ефективність застосування онлайн-сервісів на заняттях іноземної мови з метою підвищення пізнавального інтересу студентів до навчання доведена та експериментально перевірена.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: пізнавальний інтерес, онлайн-сервіс, додаток, ґаджети, інтерактивні завдання, розвиток вмінь, діагностика пізнавального інтересу.

APPLICATION OF ONLINE SERVICE AS A PREVENTION OF IMPROVING INTERESTS
TO STUDY OF FOREIGN LANGUAGES

Alina Kushnir
Vinnytsia State Mikhailo Kotsiubynskyi Pedagogical University, Ukraine

Formulation of problem. The success of the student's educational activity depends on the availability of a sufficient degree of cognitive interest, which contributes to more effective knowledge acquisition. Taking into account the demands of modern youth and the source of their interests, it can be assumed that the use of personal gadgets and special online services in foreign language classes will increase the level of cognitive interest and promote the development of speech skills and creative individual activity of students.
Materials and methods. To achieve the goal of the research the methods for comparing and analyzing scientific literature were used, in particular articles on the practice of using online services, namely: Kahoot, which can help organize testing, interviews, discussions, tournaments or competitions between teams, receive feedback. and conduct a formative evaluation using any gadget connected to the Internet; Learning Apps that offers a huge selection of exercise patterns to create interactive tasks that help students test and consolidate their knowledge in game form both in class and outside the educational institution; Quizlet, a convenient tool for creating flash cards, which promotes bright presentation, semantics and memorizing of lexical units through multiple repetition in different contexts and Lyricstraining which provides the ability to learn a foreign language through songs, while developing lexical, spelling and phonetic skills. The methods of questioning and observation were also used during the diagnosis of the level of cognitive interest of students as well as the method of mathematical statistics for processing the results of experimental research.
Results. The scientific paper presents the results of an experimental study conducted from 01.09.2018 to 01.03.2019 in Vinnytsia Regional Communal Humanitarian and Pedagogical College. The purpose of the investigation was to diagnose the level of cognitive interest of students in the experimental and control groups by means of observation and questioning at the beginning of the research and immediately after the introduction of the course with the online services. The final result of the experiment showed that in the control group the level of cognitive interest increased by 9.2%, while the experimental group's students showed a progress of 24.2%.
Conclusions. The analysis of the research results showed that the level of cognitive interest of students in the experimental group increased by 15% more than that of the experimental group. Thus, the effectiveness of the use of online services in foreign language classes in order to increase the students' cognitive interest in education is proved and experimentally tested.
Key words: cognitive interest, online service, application, gadgets, interactive tasks, development of skills, diagnostics of cognitive interest.

Список використаних джерел

 1. Бібік Н. М. Пізнавальний інтерес як умова суб’єктності навчання молодших школярів. Педагогічний дискурс, 2011. Випуск 10. С.53-56.
 2. Білоус Н. П., Чала Н. М. Платформа kahoot як інструмент моделі «перевернутого навчання» при викладанні іноземної мови. Тези доповідей (Київ, 21 березня 2018 року), 2018. С. 11–13.
 3. Комарницька О. М. Особливості застосування мобільних технологій у навчанні. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Новітні інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі: актуальні проблеми»: (Тернопіль, 30 листопада 2016 року), 2016. С. 3–8.
 4. Кушнір А. С. Критерії, показники та рівні сформованості готовності майбутніх учителів філологічних спеціальностей до застосування Smart-технологій у професійній діяльності. Херсон: Педагогічні науки, 2018. Вип. 85. С.119-123.
 5. Леонтьев А. Н., Лурье А. Р. Предисловие к книге Л.С. Выготского «Избранные психологические исследования»: Москва: 1956. 83 с.
 6. Щукина Г. И. Педагогические проблемы формирования познавательных интересов учащихся: Москва: Педагогика, 1986. 208 с.
 7. Додаток Quizlet: як користуватися? URL: http://hi-news.pp.ua/kompyuteri/16989-dodatok-quizlet-yak-koristuvatisya.html (Дата звернення: 27.02.2019).
 8.  Інтернет-сервіси в освітньому просторі. URL: http://internet-servisi.blogspot.com/p/learning-apps.html (Дата звернення: 10.10.2018).
 9.  Kahoot! URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Kahoot! (Last accessed: 08.10.2018).
 10. Kahoot: хмарний сервіс. URL: http://wiki.kname.edu.ua/index.php/%D0%A5%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1_-_Kahoot (Дата звернення: 08.10.2018).
 11. Комп'ютерна програма Quizlet – навчання за допомогою карток. URL: http://jak.magey.com.ua/articles/ komp-juterna-programa-quizlet-navchannja-za.html (Дата звернення: 27.02.2019).
 12. Освітній портал «Urok-ua.com» URL: https://urok-ua.com/mayster-klas-stvoryuyemo-interaktivni-vpravi-na-sayti-learningapps-org/ (Дата звернення: 10.10.2018).
 13. Quizlet – современный подход к изучению инностранных слов. URL: http://helpix.ru/appinion/201403/649-quizlet-sovremennyj_podhod_k_izucheniju_inostrannyh_slov.html (Дата звернення: 27.02.2019).
 14. Що таке Quizlet? URL: http://sushkovayana.blogspot.com/2016/09/quizlet_65.html (Дата звернення: 27.02.2019).
Розділ: ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ
Додано: 15.04.2019 | Переглядів: 15 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar