Головна » Статті » ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Подліняєва О.О. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ ІЗ ЦИФРОВИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ
Подліняєва О.О. [ksenija.arman@gmail.com]
КЗ «Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти», Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2019-v1-19/2019_1-19-Podlinyayeva_FMO.pdf

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ
ІЗ ЦИФРОВИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ

В статті розглядаються питання, пов'язані з використанням інформаційно-комунікаційних технологій в закладах післядипломної педагогічної освіти.
Формулювання проблеми. В сучасних умовах інформаційно-комунікаційні технології  істотно вплинули на організацію освітнього процесу у вітчизняних навчальних закладах, запропонувавши педагогам абсолютно нові цифровими інструментами і методики  викладання.
Матеріали і методи. Теоретичні (аналіз і систематизація літератури, праць вітчизняних і закордонних авторів, методичних матеріалів) та емпіричні (спостереження, опис).
Результати. Представлено аналіз теоретичних досліджень та онлайн-ресурсів щодо формування та розвитку інформаційно-цифрової компетентності як базової для життя в інформаційному суспільстві, що вимагає системної трансформації організаційних і педагогічних основ системи післядипломної педагогічної освіти. Зокрема подано результати поєднання елементів традиційної та цифрової педагогіки на прикладі організації освітнього процесу слухачів курсів підвищення кваліфікації в Сумському інституті післядипломної педагогічної освіти. Описано приклад розробки тренінгу як навчальної форми занять із використанням онлайн-сервісів (освітній Інтернет-ресурс дисципліни «Інформаційно-цифрові технології», розроблений кафедрою освітніх та інформаційних технологій КЗ СОІППО). Запропоновано опис методики проведення тренінгового навчального заняття на основі навчального освітнього Інтернет-ресурсу, що в сукупності є наочною ілюстрацією трансформації навчання, з одного боку, і доступності технологічних інновацій з іншого. Наведено основні фактори ефективного використання  цифрових інструментів (додатків та онлайн-сервісів) для удосконалення  інтерактивних вправ  та методик. Виявлено, що ефективність використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності педагога залежить від його досвіду застосування цифрових інструментів на своїх заняттях.
Висновки. Визначено тенденції розвитку досліджень в сфері інноваційного навчання в умовах інформаційного суспільства та підкреслена необхідність розкриття досвіду закладів післядипломної педагогічної освіти щодо упровадження інформаційно-комунікаційних технологій та інтерактивних  методик у процес навчання.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: тренінг, інформаційно-комунікаційні технології, інформаційно-цифрова компетентність, хмарні технології, післядипломна освіта, онлайн-ресурси.

METHODOLOGY OF CONDUCTING INTERACTIVE TRAINING SESSIONS WITH DIGITAL TECHNOLOGIES

O. Podlinyayeva

Sumy Regional Institute of Postgraduate Pedagogical Education, Ukraine

The article deals with issues related to the use of information and communication technologies in institutions of postgraduate pedagogical education.
Formulation of the problem. In modern conditions, information and communication technologies have significantly influenced the organization of the educational process in domestic educational institutions, offering completely new pedagogues digital instruments and teaching methods.
Materials and methods. Theoretical (analysis and systematization of literature, works of domestic and foreign authors, methodological materials) and empirical (observation, description).
Results. An analysis of theoretical research and online resources on the formation and development of information and digital competence as a basis for life in the information society, which requires a systematic transformation of organizational and pedagogical foundations of the system of postgraduate pedagogical education is presented. In particular, the results of a combination of elements of traditional and digital pedagogy on the example of organization of educational process of students of advanced training courses in the Sumy Institute of Postgraduate Pedagogical Education are presented. An example of the development of training as an educational form of classes with the use of online services is described. The description of the methodology of conducting a training training session on the basis of the educational Internet resource is proposed, which in aggregate is a clear illustration of the transformation of education, on the one hand, and the availability of technological innovations on the other.The main factors of effective use of digital tools (applications and online services) for improving interactive exercises and techniques are given. It is revealed that the effectiveness of using information and communication technologies in the professional activity of the teacher depends on his experience of using digital instruments in his classes.
Conclusions. The tendencies of development of researches in the field of innovation training in the conditions of the information society are determined and the necessity of disclosing the experience of institutions of postgraduate pedagogical education with regard to introduction of information and communication technologies and interactive methods in the process of education is emphasized.
Key words: training, information and communication technologies, information and digital competence, cloud technologies, postgraduate education, online resources.

Список використаних джерел

  1. 10 Trends Transforming Education as We Know It. URL: https://ec.europa.eu/epsc/publications/other-publications/10-trends-transforming-education-we-know-it_en (Last accessed: 21.02.2019).
  2. Being digitally competent – a task for the 21st century citizen. URL: https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp (Last accessed: 14.02.2019).
  3. DigComp 2.0: The Digital Competence Framework for Citizens. Update Phase 1: the Conceptual Reference Model. URL: https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/digcomp-20-digital-competence-framework-citizens-update-phase-1-conceptual-reference-model (Last accessed: 23.02.2019).
  4. Learning and Skills for the Digital Era. URL: https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/learning-and-skills (Last accessed: 23.02.2019).
  5. Биков В., Лещенко М., Тимчук Л. Цифрова гуманістична педагогіка: посібник. URL: lib.iitta.gov.ua/710669/1/Посібник%20ЦГП.pdf (Дата звернення: 24.02.2019).
  6. Кафедра освітніх та інформаційних технологій. Навчальний освітній ресурс дисципліни «Інформаційно-цифрові технології». URL: http://trebevi.blogspot.com/ (Дата звернення: 01.03.2019).
  7. Костенко Т. Теорія поколінь: чому ми різні і як почути один одного. URL: https://ea.org.ua/2017/07/03/theory/ (Дата звернення: 23.02.2019).
  8. Оніщенко О. В. Тренінг як інноваційна методика навчання в системі післядипломної педагогічної освіти. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2015_132_28 (Дата звернення: 14.02.2019).
  9. Хміль Н. А., Морквян І. В. Віртуальні інтерактивні дошки та їх основні характеристики. URL: http://osnova.com.ua/items/item-october-2016/index_2.html (Дата звернення: 12.02.2019).
Розділ: ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ
Додано: 15.04.2019 | Переглядів: 1000 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar