Головна » Статті » ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Руденко Ю.О., Лобова В.В. З ДОСВІДУ ПРОВЕДЕННЯ ОЛІМПІАД З ІНФОРМАТИКИ СЕРЕД СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖІВ
Руденко Ю.О., Лобова В.В. [Yango641@ukr.net]
Сумський коледж економіки і торгівлі, Машинобудівний коледж СумДУ, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2019-v1-19/2019_1-19-rudenko_lobova_fmo.pdf

З ДОСВІДУ ПРОВЕДЕННЯ ОЛІМПІАД З ІНФОРМАТИКИ
СЕРЕД СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖІВ

Проведення олімпіад з інформатики є одним із ефективних засобів формування компетентностей комп’ютерного спрямування в умовах стрімкого зростання інформаційних інновацій. Водночас теоретико-практичні засади їх організації та проведення вивчені недостатньо.
Формулювання проблеми. Залучення обдарованої молоді до конкурсів, олімпіад, турнірів з інформатики потребує ґрунтовної теоретичної, практичної, методичної, психологічної та педагогічної підготовки до змагальних випробувань. З огляду на актуальність проблеми метою статті є висвітлення олімпіадного руху з інформатики серед студентів коледжів Сумської області та обґрунтування його ефективності при формуванні компетентностей комп’ютерного спрямування.
Матеріали і методи. Для висвітлення результатів дослідження використано наукові методи: теоретичні - аналіз питань організації, підбору завдань, проведення олімпіади з інформатики серед студентів коледжів; аналіз проблем, що супроводжують олімпіадний рух; емпіричні - статистичні методи аналізу результатів олімпіад у динаміці за роками та у розрізі коледжів.
Результати. Розглянуто специфіку і принципи проведення олімпіади з інформатики , учасниками якої є студенти коледжів Сумської області. Висвітлено склад олімпіадних завдань та критерії їх оцінювання. Подано вимоги до вмінь та навичок учасників олімпіади, загострено увагу на важливості наявності у них знань зі статистики, комбінаторики, теорії ймовірностей, математичної логіки. Наведено оцінку результатів виступу студентів коледжів на обласній та Всеукраїнській олімпіадах з інформатики за 2007-2018 роки. Представлений рейтинг тих навчальних закладів Сумської області, що є лідерами у кількості призерів обласної олімпіади.
Висновки. Серед проблем, що супроводжують та гальмують розвиток олімпіадного руху, виокремлено: недостатньо потужна матеріально-технічна база навчальних закладів; відсутність заохочення з боку адміністрації коледжів; низька мотивація викладачів до підготовки учасників; труднощі у відборі учасників у коледжах; обмежена особливостями викладання у різних коледжах загальноосвітня програма з інформатики. Перспективними напрямками розвитку олімпіадного руху є впровадження олімпіад з комп’ютерної графіки, конкурсів на кращу прикладну програму, конкурсів з веб-дизайну.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: олімпіада, комп’ютерні науки, інформатика, коледжі, студенти.

FROM THE EXPERIENCE OF OLYMPIAD TO KNOWLEDGE OF STUDENTS OF COLLEAGUES

Yu. Rudenko

Sumy College of Economics and Trade, Ukraine

V. Lobovа

Machine-building College, Sumy State University, Ukraine

Conducting Olympiads in Informatics is one of the effective means of forming computer skills in the conditions of rapid growth of information innovations. At the same time, the theoretical and practical principles of their organization and conduct are not sufficiently studied.
Formulating the problem. Attraction of gifted youth to competitions, olympiads, tournaments in computer science requires a thorough theoretical, practical, methodological, psychological and pedagogical preparation for competitive tests. Given the urgency of the problem, the purpose of the article is to highlight the Olympiad's movement in computer science among college students in the Sumy region and to substantiate its effectiveness in forming computer-oriented competencies.
Materials and methods. To cover the results of the research, scientific methods were used: theoretical - analysis of the issues of organization, selection of tasks, conducting an Olympiad in computer science among college students; analysis of problems accompanying the olympiad movement; empirical - statistical methods of analysis of the results of olympiads in dynamics over the years and in the context of colleges.
Results. The specificity and principles of the Olympiad in computer science, which are students of colleges of Sumy region, are considered. The composition of Olympiad tasks and criteria for their evaluation are highlighted. Requirements to the skills of participants of the Olympiad are given, attention is paid to the importance of having knowledge about statistics, combinatorics, probability theory, mathematical logic. An estimation of the results of the performance of college students at the regional and All-Ukrainian Olympiads on informatics for 2007-2018 is given. The rating of those educational institutions of the Sumy region, which is the leader in the number of regional Olympiad prizewinners, is presented.
Conclusions. Among the problems that accompany and inhibit the development of the Olympiad movement, it is singled out: the insufficiently strong material and technical base of educational institutions; lack of encouragement from college administration; low motivation of teachers to prepare participants; difficulties in selecting participants in colleges; limited to the peculiarities of teaching in different colleges a comprehensive computer science program. Promising directions of the development of the Olympiad are the introduction of Olympiads on computer graphics, competitions for the best application program, competitions on web design.
Key words: olympiad, computer science, computer science, colleges, students.

Список використаних джерел

  1. Гуржій А.М. Всеукраїнські та міжнародні олімпіади з інформатики в завданнях та рішеннях: навч. посібник.  Херсон: Айлант, 2012. 572 с.
  2. Жуковський С.С. Концептуальні положення педагогічних умов підготовки обдарованих школярів до олімпіади з інформатики. Проблеми педагогічної освіти. Житомир: 2013. Вип.26, ч.2. С. 198-205.
  3. Наказ МОНУ №1274 від 20.11.2018. Про проведення Всеукраїнських олімпіад та конкурсів серед студентів закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку молодшого спеціаліста у 2018/2019 н.р. URL: http://ikt.college.ks.ua/. (дата звернення 08.02.2019).
  4. Овчарук О.В. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи : Київ, 2016. 112 с.
  5. Офіційний сайт Спілки Голів обласних Рад директорів закладів вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації України. URL: https://spylka.com.ua/ (дата звернення 08.02.2019).
  6. Стратегії розвитку та навчання обдарованих дітей в умовах навчального закладу. URL: http://www.mmk-irpin.uсоz.uа/оbd1.nоext (дата звернення 11.11.2018).
Розділ: ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ
Додано: 15.04.2019 | Переглядів: 918 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar