Головна » Статті » ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Кравчук Г.Т., Шевчук Т.В. СИМУЛЯЦІЯ ЯК ІНТЕРАКТИВНИЙ МЕТОД НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ-ЕКОНОМІСТІВ
Кравчук Г.Т., Шевчук Т.В. [halyna.kravch@gmail.com]
Львівський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи», Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2019-v2-20/2019_2-20-Kravchuk_Shevchuk_FMO.pdf

СИМУЛЯЦІЯ ЯК ІНТЕРАКТИВНИЙ МЕТОД НАВЧАННЯ
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ-ЕКОНОМІСТІВ 

Формулювання проблеми. Використання в навчальному процесі інтерактивних методів навчання є неодмінною умовою підготовки компетентного фахівця. Освітнє середовище ВНЗ, оснащене сучасними інформаційно-комунікаційними засобами, перетворює студента в активного учасника навчального процесу. Розвиток інформаційних технологій в освіті призвів до появи методу комп'ютерних симуляцій, які моделюють діяльність установ, керівниками яких стають студенти.
Метою дослідження є аналіз стану розвитку методу симуляцій в університетах і бізнес-школах на заході та в українській економічній освіті, обґрунтування його ефективності та доцільності запровадження.
Матеріали і методи. Використано методи аналізу монографічної, періодичної педагогічної літератури для з’ясування основних понять, концепцій дослідження; порівняльного аналізу сайтів, блогів, на яких учені, педагоги обмінюються досвідом використання комп'ютерних симуляцій в освіті.
Результати. У статті визначено сутність основних категорій дослідження: симуляція, комп’ютерна симуляція, бізнес–симуляція. Розглянуто переваги та особливості методу комп’ютерних симуляцій. Проведено аналіз досвіду використання бізнес-симуляцій, які є популярними в зарубіжних університетах і бізнес-школах. Охарактеризовано закордонні бізнес-симуляції, застосовування яких дає можливість відточувати навички ведення бізнесу та прийняття рішень. Визначено економічні дисципліни, при викладанні яких слід використовувати бізнес-симулятори, що дозволить оновити освіту і вивести на ринок нових випускників бізнесу.
Висновки. Бізнес-симуляції – це ефективний метод навчання, який скорочує відстань між теорією та практикою. Він надає можливості для вирішення комплексу освітніх проблем і протиріч в українських вищих навчальних закладах, зокрема, економічного профілю. Подальшого дослідження потребує вивчення досвіду використання бізнес-симуляційних ігор у ВНЗ та бізнес-школах світу.
Ключові слова: симуляція, комп’ютерна симуляція, бізнес–симуляція, інформаційні технології, навчальний процес, професійна освіта.

SIMULATION AS AN INTERACTIVE METHOD OF EDUCATING FUTURE ECONOMICS SPECIALISTS
Galina Kravchuk, Tatyana Shevchuk
Lviv Banking Institute of the NBU Banking University, Ukraine

Formulation of the problem. Usage of interactive learning materials in the educational process is a necessary prerequisite for training a competent specialist. In higher educational institutions, educational environment that is supported by modern information and communication facilities makes the student an active participant of the educational process. Development of information technologies in education brought about computer simulations that model the operations of institutions governed by students.
The purpose of this research is to analyse the state of the simulation method in universities and business schools in the West and in Ukrainian economic education, as well as to argue its effectiveness and applicability.
Materials and methods. Analysis of monographic pedagogical literature and periodicals for clarifying the key terms and research concepts; comparative analysis of websites and blogs where scientists and educators share their experience of using computer simulations in education.
Results. The article defines the essence of main research categories: simulation, computer simulation, business simulation. It addresses the advantages and peculiarities of computer simulations, as well as analyses the experience of using business simulations that are popular in foreign universities and business schools. Special attention is paid to foreign business simulations, which allow enhancing business management and decision-making skills. In addition, the article defines the economic subjects that would benefit most from using business simulators and as a result, will refresh the educational process and help train competent specialists.
Conclusions. Business simulation is an effective educational method that bridges the gap between theory and practice. It allows solving multiple educational challenges and inconsistencies in higher educational institutions of the economic profile. Further research should be dedicated to analyzing the experience of using business simulation games in higher educational institutions and business schools worldwide.

Key words: simulation, computer simulation, business simulation, information technologies, educational process, professional education.

Список використаних джерел

 1. Аксенов А.В., Киселев Ю.В., Киреев В.С. Обзор отечественных бизнес-симуляторов в процессе обучения специалистов экономического профиля. Теория. Практика. Инновации.  2016. №12(12). Экономика. Экономические науки. С. 6-13. https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1696942. (Дата звернення 15.05.2019).
 2. Бизнес-симуляции в программах обучения: преимущества и недостатки.: https://www.cfin.ru/management/people/dev_val/simulation_edu.shtml. (Дата звернення 14.05.2019).
 3. Бушуев С. Д., Білощицький А.О., Гогунський В. Д. Наукометричні бази: характеристика, можливості і завдання. Управління розвитком складних систем, 014. №18. С. 145–152.
 4. Вікіпедія: вільна енциклопедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D1%8F. (Дата звернення 10.05.2019).
 5. Дослідження, аналіз та апробація серйозних ігор і симуляцій. URL: https://kneu.edu.ua/ua/dosl_glot/s_games_simul/ (Дата звернення 15.05.2019).
 6. Ефимова Г.З. Инновационный потенциал профессорско-преподавательского состава вуза как фактор конкурентоспособности выпускников. Современные исследования социальных проблем. 2010. №2(02). С. 16-17. URL:  https://cyberleninka.ru/article/v/innovatsionnyy-potentsial-professorsko-prepodavatelskogo-sostava-vuza-kak-faktor-konkurentosposobnosti-vypusknikov-2 (Дата звернення 10.05.2019).
 7. Колесников А. Е., Миколюк О. М., Гогунский В. Д. Формирование компетентности при автоматизированном обучении на основе знаний. Матеріали першої міжнародної конференції з адаптивних технологій управління навчанням ATL-2015 (м. Одеса, 23-25 вересня 2015 р.), 2015. С. 37-41.
 8. Кравчук Г.Т. Інформаційні технології у системі підготовки фахівців банківської справи вищими навчальними закладами: монографія. Київ: УБС НБУ, 2013. 251 с.
 9. Кривощекова М. В. Метод компьютерных симуляций как интерактивная форма обучения. URL: https:// infourok.ru/statya_metod_kompyuternyh_simulyaciy_kak_interaktivnaya_ forma_obucheniya-175619.htm. (Дата звернення 12.05.2019)
 10. Лук’янов Д. В., Гогунський В. Д., Колесніков А. Е. Від концепції «конуса в освіті» Едгара Дейла до моделі «воронки знань» і гнучких методологій управління проектами в освіті. Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві, 2016. Випуск 2 (5). С. 179-190.
 11. Макашева Н. А. Компьютерные симуляции и экономическая наука: методологический и эпистемологический аспекты. URL: https://www.hse.ru/data/873/944/1224/Publ11_Busygin.doc. (Дата звернення 12.05.2019)
 12. Манюкова Н.В., Никонова Е.З. Организация интерактивного обучения с помощью MS EXCEL в качестве инструмента компьютерной симуляции. Современные исследования социальных проблем, 2017. Том 8, № 4.  С.101-112.
 13. Тарасіч Ю. Г., Співаковська Є. О. Організація семінарських занять студентів засобами ІКПС. Інформаційні технології в освіті, 2013. Випуск 17. С. 131-141.
 14. Шоптенко В.В.,  Гуч М. Е., Костяев В. Н. Использование бизнес-симуляторов в программах подготовки управленческих кадров и специалистов. Проблемы социально-экономического развития Сибири. Братск: БрГУ, 2010. С. 39-46.
 15. Schmuck R. Teaching Strategic Management by Business Simulation Games. Studies from Education and Society. 2016. Р. 90-97. URL: http://www.irisro.org/edusoc2016nov/25SchmuckRoland.pdf. (Дата звернення 10.05.2019).
Розділ: ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ
Додано: 18.09.2019 | Переглядів: 1130 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar