Головна » Статті » ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Кудін А.П., Прошенко А.Ю. та ін. WEB-ОРІЄНТОВАНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ КОМУНІКАЦІЙ ПІД ЧАС ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ
Кудін А.П., Прошенко А.Ю. та ін. [kudin@npu.edu.ua]
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2019-v2-20/2019_2-20-Kudin_Proschenko_Minenko_Koval_Kudi.pdf

WEB-ОРІЄНТОВАНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ КОМУНІКАЦІЙ ПІД ЧАС ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ

Формулювання проблеми. Недостатній рівень комунікацій між викладачем і слухачами під час аудиторних лекцій.

Матеріали і методи розробки. Під час розробки серверної частини, використовувалась мова програмування Java та деякі програмні продукти такі як: Spring, Hibernate, Jackson.

Результати. Розроблена інформаційна система складається з мобільного додатку та веб-сервісу. Головною навчальною задачею даного електронного засобу є налагодження зворотного зв’язку між викладачем і слухачем. Він забезпечується створенням умов, при яких слухачі слухають уважно всю лекцію завдяки частим перемиканням з «пасивного слухання» на активного «відповідача». Слухач має можливість on-line-«голосувати» зі своїх смартфонів та залишати коментар або ставити запитання викладачеві. Застосування даної система створює ситуацію віртуального зближення викладача з кожним студентом. Показані особливості у методиці застосування системи опитування: місце, частота, тривалість. Аналізуються важливі дані, які можна отримати при оперативному оприлюдненні загальної статистики відповідей слухачів такі, як  рівень підготовленості даної аудиторії слухачів до рівня викладання нового навчального матеріалу, темп викладення матеріалу. Повний всебічний аналіз інформації про рівень сприйняття студентами навчального матеріалу можна отримати після закінчення використання даної системи під час аудиторної лекції на основі даних збережених на сервері. Система знайшла своє застосування у технології змішаного навчання як у навчальному процесі в університеті, так в процесі підготовки до ЗНО випускників інтернатів з віддалених районів України.

Висновки. Інформаційна система забезпечує для викладача виконання таких навчальних завдань: створення різноманітних опитувань створених як під час аудиторної лекції, так із заготовлених до проведення аудиторної лекції;  керуванням появи перед слухачами запитань у певному місці лекції; отримання оперативної інформації про індивідуальний рівень сприйняття нового матеріалу.

Ключові слова: змішане навчання, аудиторна лекція, комунікація, інформаційна система, програмне забезпечення, інтернет.

WEB-ORIENTED INFORMATION SYSTEM FOR ORGANIZATION OF COMMUNICATIONS AT THE TIME OF BLENDED LEARNING
A.P.Kudin, F.J. Proschenko, O.N. Minenko., R.M. Koval, T.M.Kudina
National Pedagogical University named after M. P. Drahomanov, Kyiv, Ukraine

Abstract. Formulating the problem. Lack of communication between teacher and listeners during classroom lectures.
Materials and methods of development. The developed information system consists of a mobile application and a web service. During the development of the web service part, the Java programming language and some software products such as Spring, Hibernate, Jackson were used.
Results. The information system provides for the teacher the following educational tasks: the creation of various polls developed during the class lectures, and before them; managing the appearance of questions before a listener at a certain place of the lecture; receiving operational information about the individual level of perception of new material. The listener has the opportunity to "vote" from their smartphones online and leave a comment or ask a question to the educator.
The main task of this electronic tool is to establish feedback between the educator and the listener. It is provided by the creation of conditions in which listeners listen carefully to the entire lecture due to frequent switching from "passive listening" to an active "defendant". The application of this system creates a situation of virtual convergence of the educator with each student. The features of using methods the survey system are shown: place, frequency, duration. The important data that can be obtained by promptly publishing the general statistics of listeners' responses are analyzed, such as the level of preparedness of this audience of listeners to the level of teaching new teaching material, the pace of presentation of the material. A complete comprehensive analysis of information about the level of students' perceptions of learning material can be obtained after the end of the system using during a class lecture based on data stored on the server.
Conclusions. The system has found its application in the technology of mixed learning both in the educational process at the university, and in the process of graduates of the boarding schools preparing from remote regions of Ukraine.
Key words: blended learning, class lecture, communication, information system, software, internet.

Список використаних джерел

  1. Змішане навчання. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/ (Дата звернення: 20.03.2019).
  2. MOODLE. URL: https://docs.moodle.org/ 36/en/Mainage (Last accessed: 20.03.2019).
  3. Мазур М., Яновський М. Розроблення системи off-lien проміжного (модульного) тестування з фото-відео фіксацією, яка попереджає використання студентами недозволених інформаційних засобів: – Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі: матеріали 9-ої науково-практичної конференції. М. Львів, 21-23 листопада 2017 року / Відп. за випуск Л.Д.Озірковський.- Львів: Дослідно-видавничий центр Наукового товариства ім. Шевченка, 2017. -С, 106 – 112.
  4. Classroom Response Systems. URL: http://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/clicers  (Last accessed: 20.03.2019).
  5. Clickers technologies. URL: www.presswestern.uwo. ca/faculty.html (Last accessed: 20.03.2019).
  6. Теорія і методика викладання в вищій школі. Конспект лекцій з навчальної дисципліни: Навч. посіб. для підготовки докторів філософії очної форми навчання, які навчаються за спеціальністю 133 – «Галузеве машинобудування» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: І. О. Казак. – Електронні текстові данні (1 файл: 1,37 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 116 с.
Розділ: ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ
Додано: 18.09.2019 | Переглядів: 1013 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar