Головна » Статті » ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Гулівата І.О., Ніколіна І.І. СУЧАСНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ: ОСОБЛИВОСТІ ПРЕДСТАВЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО КОНТЕНТУ ВИЩОЇ ТА ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ
Гулівата І.О., Ніколіна І.І. [innagulivata@vtei.com.ua]
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2019-v3-21/2019_3-21-Hulivata-Nikolina_FMO.pdf

СУЧАСНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ: ОСОБЛИВОСТІ ПРЕДСТАВЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО КОНТЕНТУ ВИЩОЇ ТА ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ

Abstract. Формулювання проблеми. Стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) і їх величезний вплив на спосіб життя та фахову діяльність українців з одного боку, та сучасне студентство, яке зростає у середовищі інформаційного простору, сучасних освітніх технологій дистанційного та електронного навчання, які набувають все більшого поширення в Україні – з іншого, ефективно сприяють формуванню нової парадигми освіти у напрямі студентоцентрованого навчання і викладання. У зв’язку з цим, постає проблема представлення навчального контенту з урахуванням загальносвітових тенденцій спрямованих на студентоцентризм, гнучкість та доступність освіти.
Матеріали і методи. Для досягнення мети та розв’язання поставлених завдань використано теоретичні та емпіричні методи дослідження: вивчення наукових праць, аналіз навчальної і методологічної літератури, педагогічні спостереження за процесом навчання студентів ЗВО.
Результати. У дослідженні окреслено переваги дистанційного навчання (ДН), визначено ключові характеристики середовищ для організації ДН закладу освіти, описано особливості представлення навчального контенту засобами системи управління навчанням (СУН) Moodle на прикладі однієї із тем курсу «Вища та прикладна математика». У межах теми запропоновано наступні елементи: лекція (різні форми подачі), тестові завдання, супровідні медіа-матеріали, індивідуальні завдання із вкладеною відповіддю, комп’ютерні демонстраційні моделі. Запропоновані види робіт забезпечують зміну видів діяльності під час навчання студентів як дистанційно, так і під час аудиторної роботи.
Висновки. Враховуючи можливість СУН Moodle наповнюваності різними формами контенту, процес навчання вищої математики можна зробити зрозумілим, приємним та корисним. Запропоновані підходи його представлення полегшують розуміння навчального матеріалу, підвищують інтерес до вивчення дисципліни та позитивно впливають на результативність навчання за рахунок  побудови власної траєкторії навчання.
Ключові слова: освітні технології, система управління навчанням, контент.

MODERN EDUCATIONAL TECHNOLOGIES: PECULARITIES OF INTODUCING EDUCATIONAL CONTENT
Inna Hulivata, Iryna Nikolina
Vinnitsa Institute of Trade and Economics of KNUTE, Ukraine

AbstractFormulation of problem. The growth of the interest in information-communication technologies (ICT) and its significant influence on the way of life, notably, professional work of Ukrainians from the one side and modern students, who are growing up in the information society, modern science technologies for distance and electronic learning, which is gaining rapid popularity in Ukraine – from the other side effectively enhance the formation of the new institute of education in the field of student-sintered education and teaching. In the light of the above, comes the problem of introducing the educational content, taking into account new tendencies in the way of student-centered education, flexibility and affordability of education.
Materials and methods. The theoretical and empirical methods of research were used to achieve and answer the problem of this article: the research of scientific, educational and methodological literature pedagogical monitoring and observation of the students` learning process in higher educational institution.
Results. The primary outcome of the article is to show the advantages of the distance learning (DL), define the key features of the organizational sphere of DL of educational institutions. It is described the peculiarities of introducing the educational content with the help of means of organizational system of learning (OSL) Moodle using as an example one of the course`s «Further and Applied Mathematics» theme. In the context of this topic it is proposed such elements: lecture (in different forms of teaching instruction), testing assessment, supplementing media-materials, personalized assessments with attached answers, demonstrational computer models. Proposed teaching methods are intended to change the approach to delivering learning material in distance education, but also in lecturing.
Conclusions. Taking into account the functionality of OSL Moodle, specifically possibility to adapting different forms of content, the studying process in the outcome of learning Further Mathematics should become more understandable, enjoyable, beneficial for students, and the proposed approach to introducing the educational content will positively influence the understanding of educational material, increase students` engagement in the learning process of the course and positively influence the restiveness of the educational process on the account of building students` personalized trajectory of learning.
Keywords: educational technologies, the guidance educational system, content.

Список використаних джерел

  1. Бугайчук К.Л. Змішане навчання: теоретичний аналіз та стратегія впровадження в освітній процес вищих навчальних закладів. Інформаційні технології і засоби навчання: електронне наукове фахове видання, 2016 Том 54. №4. С.1-18. URL: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1434 (дата звернення: 28.05.2019)
  2. Вишнівський В. В., Гніденко М. П., Гайдур Г. І., Ільїн О. О. Організація дистанційного навчання. Створення електронних навчальних курсів та електронних тестів: навч. пос. Київ: ДУТ, 2014. 140 с.
  3. Гусак Л.П., Гулівата І.О. Математичне моделювання як засіб здійснення професійної спрямованості навчання математики на економічних спеціальностях ВНЗ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», 2016. Випуск 1 (38). С. 105-107.
  4. Гуткевич С.О., Оніщенко І.Г. Світовий освітній простір: тенденції та перспективи розвитку в умовах глобалізації: монографія. Київ: НТУУ «КПІ», 2014. 205 с.
  5. Коваль Т., Аврамчук А., Використання системи MOODLE для створення мультимедійних електронних освітніх ресурсів з мовних дисциплін: зарубіжний і вітчизняний досвід. Педагогічний процес: теорія і практика (серія: Педагогіка), 2016. № 2 (53). С. 93-99.
  6. Триус Ю. В., Герасименко І. В., Франчук В. М.. Система електронного навчання ВНЗ на базі MOODLE: метод. пос. Черкаси: ЧДТУ, 2012. 222 с.
  7. 5 Types of Higher Education Technology You Should be Investing In. URL: https://www.qs.com/ (Last accessed: 15.09.2019).
Розділ: ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ
Додано: 05.12.2019 | Переглядів: 850 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar