Головна » Статті » ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Литвинова С.Г. БІЛІНГВАЛЬНИЙ ПІДХІД У ФОРМУВАННІ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ З ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ПРЕДМЕТІВ НА ЗАСАДАХ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
Литвинова С.Г. [s.h.lytvynova@gmail.com]
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2019-v3-21/2019_3-21-Lytvynova_FMO.pdf

БІЛІНГВАЛЬНИЙ ПІДХІД У ФОРМУВАННІ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ
З ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ПРЕДМЕТІВ
НА ЗАСАДАХ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

Анотація. Моніторинг результатів зовнішнього незалежного оцінювання протягом 2017-2019 рр. показав, що такі освітні напрями як фізика, хімія, біологія не є популярними серед випускників закладів загальної середньої освіти (ЗЗСО). Покращити ситуацію можна шляхом активізації освітньої діяльності учнів, зокрема на засадах комп’ютерного моделювання.
Формулювання проблеми. Відсутність україномовних ресурсів потребує здійснення кроку до впровадження білінгвального підходу в навчанні природничо-математичних предметів.
Матеріали і методи. У процесі дослідження використовувалися методи аналізу педагогічної, методичної літератури і дисертаційних досліджень; системного аналізу для визначення дидактичних складових системи навчання на засадах білінгвального підходу; проектування етапів використання білінгвального підходу в формуванні компетентностей учнів з природничо-математичних предметів на засадах комп’ютерного моделювання.
Результати. У статті обґрунтовано поняття природничо-наукова компетентність як здатність особи вивчати й розв’язувати питання, пов’язані природничими науками і математичним опрацюванням даних. Обґрунтовано чотири її складники: здатність пояснювати явища науково, здатність оцінювати та розроблювати наукові дослідження, здатність науково інтерпретувати дані й докази, здатність опрацьовувати результати досліджень математично. У статті уточнено поняття білінгвального підходу як адаптивне використання іноземної мови під час вивчення природничо-математичних предметів з метою формування предметних компетентностей учнів. Описано способи навчання учнів: природний (людина-людина) і цифровий (машина-людина), а також форми використання двох мов (вербальна, письмова, візуальна, аудіальна, комбінована). Обґрунтовано етапи впровадження білінгвального підходу в ЗЗСО (підготовчий, ознайомлювальний, формувальний, підсумковий). Встановлено переваги і недоліки використання білінгвального підходу в ЗЗСО.
Висновки. Білінгвальний підхід дозволить вчителям й учням ЗЗСО використовувати комп’ютерне моделювання для підвищення якості навчання природничо-математичних предметів. Подальшого обґрунтування потребує розроблення методичної системи щодо застосування комп’ютерного моделювання в освітньому процесі.
Ключові слова: комп’ютерне моделювання, білінгвальний підхід, заклади загальної середньої освіти, методика впровадження, компетентність з природничо-математичних предметів.

BILINGUAL APPROACH IN FORMING STUDENTS' COMPETENCE IN NATURAL MATHEMATICAL SUBJECTS
BASED ON COMPUTER MODELING

Lytvynova Svitlana
Institute of Information Technologies and Learning Tools of National Academy of Education Sciences of Ukraine

Abstract. The monitoring of the results of the external independent evaluation during 2017-2019 showed that such educational fields as physics, chemistry, biology are not popular among graduates of general secondary education institutions (GSEI). The situation can be improved by activating students' educational activities, in particular applying computer modeling.
Problem formulation. The lack of Ukrainian language studying resources requires a step towards the bilingual approach implementation in natural mathematical sciences teaching.
Materials and methods. The methods of pedagogical and methodological literature as well as dissertation work analysis were used in the research process; the methods of systematic analysis were used to determine the didactic components of the bilingual learning system; designing the stages of the bilingual approach use in the formation of natural – mathematical subjects students’ competences on the basis of computer modeling.
Results. The article substantiates the notion of natural science competence as the ability of a person to study and solve questions related to science and ideas about science. Its three components are substantiated: the ability to explain phenomena scientifically, the ability to evaluate and develop scientific research, the ability to scientifically interpret data and evidence. The article clarifies the notion of the bilingual approach as an adaptive use of a foreign language in the study of mathematics based on the use of computer modeling. The following ways of teaching students are described: natural (human-human) and digital (machine-human), as well as bilingual forms (verbal, written, visual, audial, combined). The stages of implementation of the bilingual approach in the GSEI (preparatory, introductory, formative, final) are substantiated. The advantages and disadvantages of using the bilingual approach in the GSEI are identified.
Conclusions. The use of bilingual approach will allow GSEI teachers and students to use computer simulation to improve natural – mathematical subjects learning. The development of a methodological system for the use of computer simulation in the educational process requires further justification.
Keywords: computer simulation, bilingual approach, general secondary education institutions, implementation stages, scientific competence, CMODS.

Список використаних джерел

 1. Батрова Н. И. Моделирование процесса обучения информационно-коммуникационным технологиям учащихся старших классов на билингвальной основе : дис. … к-та. пед. наук : 13.00.01 / Марийский государственный университет. Йошкар-Ола, 2014. 176 с.
 2. Салехова Л. Л. Теория и практика развития школ с билингвальным обучением. Казань: Казанск. Ун-т, 2004. 204 с.
 3. Білецька І. О. Двомовна освіта у середніх навчальних закладах США : історія становлення. Наукові записки. Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. Вип. 104 (2). С. 14–18.
 4. Боднарчук Т. В. Особливості розвитку білінгвальної освіти у сучасній українській школі. Педагогіка. Розділ 1: зб. наук. праць. Київ, 2013. Вип. 14. С. 37-42.
 5. Бондаренко Л. І., Чорнобай К. Г. Білінгвальне навчання фізики при підготовці майбутніх фахівців у закладах вищої освіти. Фізико-математична освіта. 2018. Випуск 2(16). С. 23-26.
 6. Гаманюк В. А. Підходи до білінгвального навчання у освіті ФРН. Духовність особистості: методологія, теорія і практика. 2013. Вип. 3. С. 31-40.
 7. Гусак А. М., Ковальчук А. О. Білінгвальний підхід до викладання фізики у сучасній школі. Рідна школа. 2011. № 10. С. 48-50.
 8. Зозуля І. Є. Білінгвальне навчання в контексті сучасних інтеграційних концепцій освіти. Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ. Вінниця, 2017. URL: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-hum/all-hum-2017/paper/view/2186 (дата звернення 20.08.2019)
 9. Литвинова С. Г. Віртуальний клас як комп'ютерно орієнтоване навчальне середовище вчителя загальноосвітнього навчального закладу. Інформаційні технології і засоби навчання. 2011. №2 (22). URL: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/331/387 (дата звернення 20.08.2019).
 10. Литвинова С. Г. Облачно ориентированная учебная среда школы: от кабинета до виртуальных методических предметных объединений учителей. Образовательные технологии и общество. 2014. №1(17). С.457-468.
 11. Литвинова С. Г. Формування On-line навчального середовища в загальноосвітніх навчальних закладах. Комп’ютер у школі та сім’ї. 2010. № 8. С. 25-26.
 12. Литвинова С.Г. Cистема комп’ютерного моделювання об’єктів і процесів та особливості її використання в навчальному процесі закладів загальної середньої освіти. Інформаційні технології і засоби навчання. 2018. Том 64. № 2. C. 48-65. URL: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2111/1330 (дата звернення: 20.08.2019).
 13. Мартиненко О. В., Чкана Я. О. Використання глосарію при білінгвальному навчанні математичних дисциплін іноземних студентів у педагогічних університетах. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-методичної конференції «ІТМ*плюс – 2018». Суми, 2018. С. 114-115.
 14. Павлова О.С. Методика билингвального обучения химии учащихся основной школы: автореф. дис. на соиск. науч. степени к-та пед. наук. : 13.00.02 / Санкт-Петербург, 2011. 23 с.
 15. Пінчук О.П., Соколюк О.М. Навчально-пізнавальна діяльність учнів в умовах використання інтернет орієнтованих освітніх технологій. Одинадцята міжнародна науково-практична конференція ІОН-2018. Вінниця, 2018. C. 266-267.
 16. Пінчук О.П., Литвинова С.Г., Буров О.Ю. Синтетичне навчальне середовище – крок до нової освіти. Інформаційні технології і засоби навчання. 2017. Вип. 4 (60). С. 28-45. URL: http://lib.iitta.gov.ua/709301/1/1831-7809-1-PB-C%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5.pdf (дата звернення 20.08.2019).
 17. Салехова Л. Л. Теория и практика развития школ с билингвальным обучением. Казань: Казанск. Ун-т, 2004. 204 с.
 18. Семотюк О.П. Сучасний словник іншомовних слів. Харків: Веста, 2008. С. 91.
 19. Тарасова Н. С. Класифікація форм комунікації в епоху панування візуальних образів. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, 2014. № 1122. С. 33-38.
 20. Ширин А. Г. Билингвальное образование в отечественной и зарубежной педагогике: автореф. дис. на соиск. науч. степени д-ра пед. наук. : 13.00.01 / Великий Новгород, 2007. 54 с.
 21. Education 2030: Incheon Declaration and Framework for Action for the implementation of Sustainable Development Goal 4: Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning... URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245656_rus (дата звернення 20.08.2019).
 22. PISA: природничо-наукова грамотність /  уклад.  Т. С. Вакуленко,  С. В. Ломакович, В. М. Терещенко, С. А. Новікова;  перекл. К. Є. Шумова. Київ : УЦОЯО, 2018. 119 с.
 23. The Plurality of Literacy and its implications for Policies and Programs. URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000136246 (дата звернення 20.08.2019).
 24. UNESCO ICT Competency Framework for Teachers, 2018. URL: https://www.gcedclearinghouse.org/sites/default/files/resources/190056eng.pdf (дата звернення 20.08.2019).

 

Розділ: ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ
Додано: 05.12.2019 | Переглядів: 731 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar