Головна » Статті » ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Гаріна С.М., Тверезовська Н.Т. НЕРІВНОМІРНІСТЬ ГЕОРОЗПОДІЛУ ЦІЛЬОВОЇ АУДИТОРІЇ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА РЕЗУЛЬТАТИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ
Гаріна С.М., Тверезовська Н.Т. [Harina@nas.gov.ua]
ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України», Національний університет біоресурсів і природокористування
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2019-v4-22/2019_4-22-Harina-Tverezovska_FMO.pdf

НЕРІВНОМІРНІСТЬ ГЕОРОЗПОДІЛУ ЦІЛЬОВОЇ АУДИТОРІЇ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА РЕЗУЛЬТАТИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 

Формулювання проблеми. В епоху цифрових технологій все більшої актуальності набуває вивчення он-лайн характеристик цільової аудиторії закладів вищої освіти, до складу яких відносять параметри її геолокації, зокрема просторову нерівномірність. Стаття присвячена дослідженню зв’язку коефіцієнта варіації георозподілів частот пошукових запитів цільової аудиторії закладів вищої освіти з показниками вступної кампанії 2019 року.
Матеріали і методи. Інтернет-сервіс Google Trends – для визначення частоти пошукових запитів цільової аудиторії закладів вищої освіти по регіонах України. Методи теорії ймовірності і математичної статистики та програмний додаток MS Excel для визначення статистичних показників георозподілів. Дослідження проводилися для 68 закладів вищої освіти України, які мали найбільшу кількість заяв абітурієнтів за результатами вступної кампанії 2019 року.
Результати. Визначено розподіли частот пошукових запитів цільової аудиторії закладів вищої освіти по регіонах України та коефіцієнти варіації георозподілів частот. Встановлено наявність прямого лінійного статистично значущого кореляційного зв’язку коефіцієнта варіації з такими показниками вступної кампанії 2019 року як «Кількість поданих заяв абітурієнтів», «Кількість бюджетних місць» та «Кількість поданих оригіналів документів».
Висновки. Підтверджена важливість дослідження параметрів георозподілів частоти пошукових запитів цільової аудиторії закладів вищої освіти, зокрема мір мінливості, а саме: коефіцієнта варіації. Визначена кількісна оцінка тісноти кореляційного зв’язку коефіцієнта варіації з показниками вступної кампанії 2019 року. Застосовані підходи рекомендовані до використання під час розробки інтернет-маркетингової та профорієнтаційної стратегій закладів вищої освіти та проведення конкурентних досліджень.
Ключові слова: заклад вищої освіти, цільова он-лайн аудиторія, геолокація, профорієнтаційна стратегія.

Uneven geographic distribution of the target audience of higher education institutions as a factor in influencing the results of the admission campaign
Svitlana M. Harina

State Scientific Institution «Center for Innovative Medical Technologies
of the National Academy of Sciences of Ukraine
», Ukraine

Nina T. Tverezovska
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Ukraine

Abstract. Formulation of the problem. In the digital age, the study of online characteristics of the target audience of higher education institutions, which include the parameters of its geolocation, in particular spatial unevenness, is becoming increasingly relevant. The article is devoted to investigating the correlation of the frequency of search queries of the target audience of higher education institutions with the indicators of the 2019 admission campaign.
Materials and methods. Google Trends Internet service is intended to determine the frequency of search queries of the target audience of higher education institutions in the regions of Ukraine. Methods of probability theory and mathematical statistics and MS Excel software are intended to determine statistics. The research was conducted for 68 higher education institutions in Ukraine, which had the highest number of applicants for the 2019 admission campaign.
Results. The frequency of search queries of the target audience of higher education institutions by regions of Ukraine and the coefficients of variation of geographic distributions were determined. The direct linear statistically significant correlation of the coefficient of variation with such indicators of the 2019 admission campaign as “Number of applications”, “Number of budget places” and “Number of originals of documents” was established.
Conclusions. The importance of exploring the geographic distribution of the frequency of search queries of the target audience of higher education institutions, including the extent of variability, was confirmed. The quantification of the correlation of the coefficient of variation with the indicators of the 2019 admission campaign was determined. The applied approaches are recommended for use in the development of online marketing and career strategies of higher education institutions and competitive research.
Key words: higher education institution, target online audience, geolocation, spatial unevenness, online career strategy.

Список використаних джерел

  1. Гаріна С.М., Тверезовська Н.Т. Дослідження зв’язку між частотою пошукових запитів цільової аудиторії та кількістю абітурієнтів закладів вищої освіти. Фізико-математична освіта, 2018. Випуск 4(18). С. 31-36. DOI 10.31110/2413-1571-2018-018-4-005
  2. Гаріна С.М., Тверезовська Н.Т. Дослідження розподілів пошукових запитів цільової аудиторії закладів вищої освіти. Фізико-математична освіта, 2019. Випуск 1(19). С. 29-34. DOI 10.31110/2413-1571-2019-019-1-005
  3. Гаріна С.М., Тверезовська Н.Т. Дослідження зв’язку показників геолокації цільової аудиторії закладів вищої освіти з результатами вступної кампанії. Фізико-математична освіта, 2019. Випуск 2(19). С.23-28. DOI 10.31110/2413-1571-2019-020-2-004
  4. Гаріна С.М., Тверезовська Н.Т. On-line складова в профорієнтаційній роботі закладу вищої освіти. Науковий журнал «Гуманітарні студії: педагогіка, психологія, філософія» №10(2), 2019. С. 10-25. URL: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Pedagogica/article/view/12977/11276 (дата звернення: 30.11.2019).
  5. Гаріна С.М. Можливості застосування інтернет-сервісу Google Trends для аналізу пошукових запитів цільової аудиторії закладів освіти. Сучасна педагогіка та психологія: методологія, теорія і практика: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 28-29 вересня 2018 р. К.:Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського, 2018. - 204 с. с.84-86.
  6. Google Trends. URL: https://trends.google.com.ua/trends/?geo=UA (дата звернення: 30.11.2019).
  7. ТОП-100 найпопулярніших вишів серед абітурієнтів. URL: https://osvitoria.media/news/top-100-najpopulyarnishyh-vyshiv-sered-abituriyentiv/ (дата звернення: 30.11.2019).
  8. Вступна кампанія 2019. URL: https://abit-poisk.org.ua/rate2019 (дата звернення: 30.11.2019).
Розділ: ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ
Додано: 13.02.2020 | Переглядів: 778 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar