Головна » Статті » ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Лещенко М., Гринько В. ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ХОДІ РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕОРІЇ МНОЖИННОГО ІНТЕЛЕКТУ В ЗАРУБІЖНИХ ОСВІТНІХ ПРАКТИКАХ
Лещенко М., Гринько В.
Університет Яна Кохановського, Польща, Донбаський державний педагогічний університет, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2019-v4-22/2019_4-22-Leshchenko-Hrynko_FMO.pdf

ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ХОДІ РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕОРІЇ МНОЖИННОГО ІНТЕЛЕКТУ В ЗАРУБІЖНИХ ОСВІТНІХ ПРАКТИКАХ 

Формулювання проблеми. Інтеграція цифрових технологій з навчальним процесом призвела до змін у підходах до підготовки майбутніх учителів. Вивчення досвіду світових практик впровадження теорії множинних інтелектів Г. Гарднера сприяє успішності цього процесу в процесі реформування української системи освіти.
Матеріали і методи. На основі застосування методу нетнографії, аналізу блогів, сайтів, твітів фахівців в галузі використання цифрових технологій в освіті встановлено, що кількість учителів, які зацікавлені проблемою інтеграції множинного інтелекту з цифровими технологіями невпинно зростає.
Результати. У статті схарактеризовано зарубіжний досвід використання цифрових технологій для підвищення ефективності реалізації теорії множинного інтелекту в освітній діяльності. За Г. Гарднером, кожна особистість має власний інтелектуальний профіль, що характеризує індивідуальні способи обробки й інтерпретації інформаційних повідомлень і відображає унікальність пізнавальних процесів. Охарактеризовано цифрові технології, використання яких стимулює розвиток множинних інтелектів. Узагальнено рекомендації для педагогів щодо використання цифрових технологій у навчанні на основі реалізації теорії множинного інтелекту. З’ясовано, що зарубіжні освітяни використовують теорію множинного інтелекту для визначення доцільності застосування цифрової технології у навчальному процесі. На переконання зарубіжних учених, теорія множинних інтелектів може бути інтегруючим фактором між цифровими технологіями та навчальними практиками, виступає педагогічною концепцією, що допомагає гармонізувати використання сучасних технологій для активізації освітніх практик шляхом реалізації індивідуального підходу до навчання.
Висновки. Продумане і цілеспрямоване використання цифрових технологій на основі теорії множинних інтелектів має позитивний вплив на навчальні досягнення учнів. Навчальний процес, що поєднує теорію Г. Гарднера з використанням цифрових технологій, розвиває сильні сторони учнів і збагачує їх освітні можливості. Такий підхід забезпечує розвиток в учнів умінь XXI століття. Подальші дослідження пов’язані з обґрунтуванням концепції інтеграції цифрових освітніх технологій у навчання майбутніх учителів,інтелектуально-множинного підходу до застосування цифрових технологій в освітніх практиках.

Ключові слова: зарубіжний досвід, цифрові технології, теорія, види інтелекту, рекомендації.

THE USING OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE IMPLEMENTATION OF THE THEORY OF MULTIPLE INTELLIGENCE IN FOREIGN EDUCATIONAL PRACTICES
Leshchenko Mariya
Jan Kochanowski University, Kielce, Poland
Hrynko Viktoriia
SHEI “Donbas State Pedagogical University”

Formulation of the problem. The integration of digital technologies into educational process causes the changes of approaches to future teachers’ training. Studying the experience of world practices in implementing the theory of multiple intelligence contributes to the effectiveness of this process while reforming Ukrainian system of education.
Materials and methods. Based on the use of the method of netnography, analysing blogs, sites, and twits of specialists in the sphere of implementing the digital technologies into education, it is determined that number of teachers who are interested in the issue of integrating multiple intelligence with digital technologies is steadily growing.
Results. The article describes the foreign experience of using digital technologies for enhancing the effectiveness of implementing the multiple intelligence theory in educational process. According to G. Gardner, every personality has its own intelligence profile that characterizes the ways of processing and interpreting the information reports and shows the uniqueness of cognitive processes. The authors characterize those digital technologies which are used for fostering the development of multiple intelligence. The paper synthesizes recommendations for teachers on how to use the digital technologies in education, based on the theory of multiple intelligence. It is found out that foreign educators use the theory of multiple intelligence for defining the feasibility of implementing digital technologies into educational process As the foreign scientists assert, the theory of multiple intelligence can be both an integrative factor between digital technologies and teaching practices and an educational concept that contributes to harmonizing the use of modern technologies for strengthening the educational practices through implementing a student-centered approach to the learning.
Conclusions. Thoughtful and targeted use of digital technologies on the basis of multiple intelligence theory has a positive influence on students’ learning achievement. The learning process, which combines the theory of G. Gardner with the use of digital technologies, discloses students’ strengths and enriches their learning abilities. Such an approach ensures the development of the 21st century skills among the students. Further research of the issue consists in the justification of the concept of integrating digital educational technologies in teacher education and multiple-intelligent approach to implementing digital technologies in educational practices.
Key words: foreign experience, digital technologies, theory, types of intelligence, recommendations.

Список використаних джерел

 1. Лещенко М., Гринько В. Зарубіжний досвід використання теорії множинного інтелекту Говарда Гарднера в навчальному процесі. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2017, 10. 113-131. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2017_10_13 .
 2. Armstrong, Thomas. Multiple Intelligences in the Classroom. Alexandria: ASCD Publications. 2009.
 3. Dimick P. Exploring How Technology Caters to Your Students’ 8 «Multiple Intelligences». February 24, 2016. Retrieved from https://www.edtech1.com/documents/Multiple%20Intelligences/Emerging%20Edtech.pdf
 4. Gardner, Howard. An Interview by Tom Hoerr. MI OASIS. N.p., n.d. web 4th Aug. 2015. Retrieved from multipleintelligences oasis.org/tom-hoerr-interviews-howard-gardner-about-mi/
 5. Gardner, Howard. Intelligence Reframed: Multiple Intelligences for the 21st Century. New York, NY: Basic, 1999.
 6. Gardner, Howard. Multiple Intelligences: New Horizons. New York: Basic Books, 2006.
 7. Gardner, H. & Davis, K. The App Generation: How today’s youth navigate identity, intimacy, and imagination in a digital world. New Haven, CT: Yale University Press. 2013, 242 p.
 8. Haste, Helen. On Taking Subversive Metaphors Seriously: Culture and the Construction of Civic Engagement , Mind, Work, and Life A Festschrift on the Occasion of Howard Gardner’s 70th Birthday. Vol-1. Eds. Kornhaber, Mindy L. and Ellen Winner. Cambridge, MA: The Offices of Howard Gardner. 2014. 460 p.
 9. Mc Coog, I. Integrated Curriculum: Multiple Intelligences and Technology. The Clearing House. 81(1), 2007. 27. Print. 227p.
 10. Mind, Work, and Life: A Festschrift on the Occasion of Howard Gardner’s 70th Birthday. With Responses by Howard Gardner.Eds. Kornhaber, Mindy L. and Ellen Winner. Cambridge,MA: The Offices of Howard Gardner. 2014. 622 p.
 11. Motteran, Gary. Ed. Innovations in Learning Technologies for EnglishLanguage Teaching. London: British Council, 2013. 186p.
 12. Mulgan, Geoff. Reality, Relationships, and Reflexivity: innovations in Learning// Mind, Work, and Life A Festschrift on the Occasion of Howard Gardner’s 70th Birthday. Vol-1. With Responses by Howard Gardner. Eds. Kornhaber, Mindy L.and Ellen Winner. Cambridge, MA: The Offices of Howard Gardner. 2014. 208 p.
 13. Next Generation Learning - Gates Foundation. Retrieved from docs.gatesfoundation.org
Розділ: ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ
Додано: 13.02.2020 | Переглядів: 833 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar