Головна » Статті » ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Павленко М.П., Павленко Л.В., Хоменко В.Г. РОЗРОБКА ЗАСТОСУНКУ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ АНКЕТУВАНЬ ТА ТЕСТУВАНЬ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ МОВОЮ PYTHON
Павленко М., Павленко Л., Хоменко В [pavlenko.2277@gmail.com]
Бердянський державний педагогічний університет, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2019-v4-22/2019_4-22-Pavlenko-Pavlenko-Khomenko_FMO.pdf

РОЗРОБКА ЗАСТОСУНКУ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ АНКЕТУВАНЬ ТА ТЕСТУВАНЬ
В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ МОВОЮ PYTHON

Формулювання проблеми. Сучасний освітній процес передбачає всебічне використання інформаційних технологій і зокрема систем онлайн анкетування та тестування. Однак в існуючих застосунках є ряд недоліків, які потребують удосконалення, оптимізації процесів створення, редагування та модифікації завдань.
Матеріали і методи. У розробці нового застосунку для організації й проведення анкетування та тестування було використано мову програмування Python, фреймворк Django та наступні модулі Python: social-auth-app-django, xlrd, xlwt, django-ckeditor, django-crispy-forms, django-rosetta.
Результати. Визначенні основні параметри та характеристики, які мають бути реалізовані при створенні застосунку. З цією метою проаналізовані поширені програмні застосунки для анкетування та тестування: Anketolog, Google Форм, Survio, Testograf, Typeform. Визначено, що існуючі застосунки позбавлені можливості зручного створення опитувань з великою кількістю завдань, редагування та адаптації вже існуючих опитувань, імпорту та експорту завдань опитувань. У розробленому застосунку, з метою полегшення аутентифікації користувачів, використаний Google API. Створено динамічний фільтр для адміністрування анкет користувачів, за допомогою якого зручно знаходити необхідні відповіді, сортувати їх та збирати статистику. Реалізований механізм імпорту питань з файлу у форматі XLSX. Подальше редагування та можливість розповсюдження створених анкет, реалізовано за допомогою механізму експорту анкети та її питань у форматі XLSX. У розробленій системі анкетування та тестування передбачено механізм експорту статистичних даних у форматах CSV та XLSX.
Висновки. Визначені недоліки та можливості в існуючих застосунках для організації й проведення анкетування та тестування. За результатами проведеного аналізу спроектовано та розроблено застосунок мовою програмування Python з використанням фреймворку Django. Головною особливістю застосунку є можливість створення, редагування, експорт та імпорт анкет у форматі Microsoft Excel; одночасне опитування різних респондентів в режимі віддаленого доступу; збір та зберігання результатів, експортування результатів досліджень в різних форматах даних. Наступним кроком у подальших дослідженнях є розробка методики впровадження та використання розробленого застосунку в освітній діяльності викладачів та вчителів.

Ключові слова: анкетування та тестування в освітньому процесі, інформаційні технології, мова програмування Python, онлайн застосунок, методика анкетування та тестування.

 

DEVELOPMENT OF APPLICATION FOR INVESTIGATION AND TESTING IN PYTHON EDUCATIONAL PROCESS

Liliia Pavlenko, Maksym Pavlenko, Vitalii Khomenko

Berdiansk State Pedagogical University, Ukraine

 

Formulation of the problem. The modern educational process involves the all-round use of information technology and online questionnaires and testing systems in particular. However, existing applications have a number of drawback that require improvement, optimization of the creation process, editing and modification of tasks.

Materials and methods. Python programming language, Django framework, and the following Python modules were used to develop the new questionnaire and test application: social-auth-app-django, xlrd, xlwt, django-crispy-forms, django-rosetta.

Results. The basic parameters and characteristics that must be implemented when creating the application are identified. With this purpose, common software applications for questionnaire and testing were analyzed: Anketolog, Google Forms, Survio, Testograf, Typeform. It is determined that existing applications lack the ability to conveniently create polls with many tasks, edit and adapt existing polls, import and export polls. In the developed application, Google API was used to facilitate user authentication. A dynamic filter has been created to administer user profiles, with which you can conveniently find the answers you need, sort them and collect statistics. An XLSX file import mechanism has been implemented. Further editing and distribution of the created questionnaires was realized with the help of exporting the questionnaire and its questions in XLSX format. The developed questionnaire and testing system provides a mechanism for exporting statistics in CSV and XLSX formats.

Conclusions. Drawbacks and opportunities of existing applications for organizing and conducting questionnaires and testing are identified. As a result of the analysis, Python programming language was designed and developed using Django framework. The main specific feature of the application is the ability to create, edit, export and import questionnaires in Microsoft Excel format; simultaneous polling of different respondents in remote access mode; collecting and storing results, exporting research results in different data formats. The next step in further research is to develop a methodology for implementing and using the developed application in the educational activities of university and school teachers.

Key words: questionnaire and testing within the educational process, information technology, Python programming language, online application, questionnaire and testing methodology.

Список використаних джерел

  1. Болюбаш Н. М. Педагогічне тестування в системі LMS Moodle. Інформаційні технології і засоби навчання, 2017. Т. 60, вип. 4. С. 116–127. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2017_60_4_12 (Дата звернення 2.11.2019).
  2. Булах І. Є., Мруга М. Р. Створюємо якісний тест. Київ: Майстер-клас, 2006. 160 с.
  3. Майоров А. Н. Мониторинг в образовании [Изд. 3-е, испр. и доп.]. М. : Интеллект-Центр, 2005. 424 с.
  4. Павленко М.П., Павленко Л.В. Системний підхід у дослідженні та організації коригуючого контролю. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: збірник наукових праць. К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. Вип. 19 (29). С. 238–246.
  5. Педагогический словарь: учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / под ред. В. И. Загвязинского, А. Ф. Закировой. М. : Академия, 2008. 352 с.
  6. Чернопятов А. М. Процессное обучение с применением анализа превосходства. Инновационная экономика. 2014. Вып. 3(16). С. 46.
  7. About Python. Python Software Foundation. URL: https://www.python.org/about (Last accessed: 2.11.2019).
  8. FAQ: General - Django documentation - Django. URL: https://docs.djangoproject.com/en/dev/faq/general/ (Last accessed: 2.11.2019).
  9. Kuhlman D. A Python Book: Beginning Python, Advanced Python, and Python Exercises. URL: https://web.archive.org/web/20120623165941/http://cutter.rexx.com/~dkuhlman/python_book_01.html (Last accessed: 2.11.2019).
Розділ: ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ
Додано: 12.02.2020 | Переглядів: 917 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar