Головна » Статті » ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Шабельник Т., Горбашевська М., Нетреба М., Тимофєєва І. АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ ВИЯВЛЕННЯ АКАДЕМІЧНОГО ПЛАГІАТУ
Шабельник Т., Горбашевська М. та ін [tanya.shabelnik17@gmail.com]
Маріупольський державний університет, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2019-v4-22/2019_4-22-Shabelnik-Horbashevska-Netreba-Tymo.pdf

АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ ВИЯВЛЕННЯ АКАДЕМІЧНОГО ПЛАГІАТУ

Формулювання проблеми. В затверджених стандартах підготовки здобувачів освіти наголошено на сукупності вимог до змісту та результатів освітньої діяльності закладів вищої освіти і наукових установ за кожним рівнем вищої освіти в межах кожної спеціальності. Однією з вимог до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти є забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками закладів вищої освіти та здобувачами вищої освіти, у тому числі створення і забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату. Метою статті є висвітлення проблеми запровадження академічної доброчесності та виявлення академічного плагіату за допомогою інформаційно-технічного інструментарію (на прикладі онлайн-сервісу Unicheck).
Матеріали і методи. Теоретичні та емпіричні методи: системний аналіз нормативно-правової бази дослідження, наукової, психолого-педагогічної, методичної літератури; розробка та апробація комплексу заходів запобігання академічного плагіату на базі Маріупольського державного університету. Анкетування щодо ставлення та виявлення академічного плагіату для здобувачів вищої освіти І-ІІ курсів денної форми навчання проводилось методом онлайн опитування з використанням платформи Googl Forms. Анкета містила 4 запитання закритої форми та відкрите запитання. Шляхи реалізації проблеми академічної доброчесності в дисертаційних роботах на здобуття наукового ступеню доктора філософії та доктора наук передбачають впровадження сучасних технологій та сервісу «Unicheck».
Результати. Наведено теоретичне обґрунтування впровадження інформаційно-технічного інструментарію запобіганню та виявленню академічного плагіату, який засновується на онлайн-сервісу Unicheck. Визначено певні вимоги дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти в Україні, зокрема, у Маріупольському державному університеті, які реалізуються через закріплені норми, правила етичної поведінки, професійного спілкування між науково-педагогічними, педагогічними працівниками МДУ, здобувачами освіти.
Висновки. Розглянуті питання виявлення академічного плагіату інформаційно-технічним інструментарієм неможливо вирішити на рівні окремого закладу освіти чи навіть окремого міністерства (МОН України). Сьогодні в умовах цифротизації освіти ця проблема має бути предметом цілеспрямованої державної політики, об’єднувати зусилля учасників освітнього процесу, шляхом впровадження, розробки та вдосконалення новітніх технологій щодо запобігання та виявлення академічного плагіату. Визначено, що доцільно використовувати онлайн-сервіс Unicheck для виявлення академічного плагіату.

Ключові слова: академічна доброчесність, плагіат, онлайн сервіс.

 

INFORMATION AND TECHNICAL TOOLS FOR PREVENTION AND DISCUSSION
OF ACADEMIC PLAGIATION IN UKRAINE

Tatiana Shabelnik, Мaryna Horbashevska, Мaryna Netreba, Iryna Tymofieieva
Mariupol State University

Formulation of the problem. The approved standards for the training of education recipients emphasize the totality of requirements for the content and results of educational activities of higher education institutions and scientific institutions at each level of higher education within each specialty. One of the requirements for having an internal quality assurance system for higher education is to ensure that academic integrity is respected by employees of higher education institutions and higher education providers, including the establishment and functioning of an effective system for preventing and detecting academic plagiarism. The purpose of the article is to highlight the problem of introducing academic integrity and identifying academic plagiarism with the help of information and technical tools (for example, the Unicheck online service).
Materials and methods. Theoretical and empirical methods: systematic analysis of the legal framework of the research of scientific, psychological and pedagogical, methodical literature; development and testing of a complex of measures to prevent academic plagiarism at the Mariupol State University. Ways of realizing the problem of academic integrity in the dissertation for obtaining the degree of Doctor of Philosophy and Doctor of Science involve the introduction of modern technologies and the Unicheck service.
Results. The theoretical substantiation of the introduction of information and technical tools for the prevention and detection of academic plagiarism based on the Unicheck online service is presented. Certain requirements of observance of academic integrity by higher education applicants in Ukraine, in particular, in Mariupol State University, which are implemented through fixed norms, rules of ethical behavior, professional communication between scientific-pedagogical, pedagogical employees of MSU, are defined.
Conclusions. The considered issues of identifying academic plagiarism with IT tools cannot be solved at the level of a separate educational institution or even a separate ministry (MES of Ukraine). Today, in the digitalization of education, this problem must be the subject of purposeful public policy, uniting the efforts of participants in the educational process, through the introduction, development and improvement of the latest technologies for the prevention and detection of academic plagiarism. It has been determined that it is appropriate to use the Unicheck online service to detect academic plagiarism.
Keywords: academic integrity, plagiarism, online service.

Список використаних джерел

 1. Інноваційний розвиток освіти в Україні й зарубіжжі в умовах євроінтеграційних та глобалізаційних процесів : огляд, вид. / ред. А. В. Селецький Київ : ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, 2019. 155 с. URL: http://lib.iitta.gov.ua/716389/1/overview_edition_2019.pdf (Дата звернення 24.11.2019).
 2. Крок за кроком до нової академічної культури (за результатами року роботи Проекту сприяння академічній доброчесності в Україні — SAIUP). URL: http://www.saiup.org.ua/novyny/krokzakrokom-novoyi-akademichnoyi-kultury/ (Дата звернення 24.11.2019).
 3. Лупаренко Л. А. Інструментарій виявлення плагіату в наукових роботах: аналіз програмних рішень. Інформаційні технології і засоби навчання. 2014, Том 40, №2. С. 151-169. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2014_40_2_16 (Дата звернення 24.11.2019).
 4. Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності / упор. Ніколаєв Є. та Бахрушин В. URL: https://saiup.org.ua/resursy/3459-2/(Дата звернення 24.11.2019).
 5. Моніторинг впровадження рекомендацій Організації економічного співробітництва та розвитку щодо доброчесності в системі освіти України : Аналітичний звіт. Київ, 2019. 96с. URL: http://iro.org.ua/uploads/Monitoring_OECD.Analitical_report_.2019_.pdf (Дата звернення 24.11.2019).
 6. Положення про академічну доброчесність в Маріупольському державному університеті. URL: http://mdu.in.ua/Dokumenty/polozhennia/polozhennja_pro_akademichnu_dobrochesnist_v_mdu.pdf (Дата звернення 24.11.2019).
 7. Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 №1556-VII. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T141556.html (Дата звернення 24.11.2019).
 8. Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів. Наказ МОН №758 від 14.07.15 року. URL: http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/47536/ (Дата звернення 24.11.2019).
 9. Про освіту : Закон України від 5 вересня 2017 р. № 2145-VIII. Голос України. 2017. 27 верес. (N 178/179). С. 10-22; Урядовий кур'єр. 2017. 4 жовт. (№ 186). С. 9-19. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/page3 (Дата звернення 24.11.2019).
 10. Сербін О. О. Культура академічної доброчесності: роль бібліотек. Проект УБА 2016 р. URL: http://lib.khnu.km.ua/about_library/metodob/fahivciu/%D0%B0%D0%BA%D0%B0 %D0%B4%D0%B5%D0%BC _%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80.pdf (Дата звернення 24.11.2019).
 11. Слободянюк О. М. Роль науково-педагогічного колективу у формуванні культури академічної доброчесності студентів. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2018. № 6. С. 134-139. DOI:  10.31649/1997-9266-2018-141-6-134-139.
 12. Ткаченко С. П., Сідляренко А. І. Програмні засоби перевірки наукових та академічних робіт – панацея від плагіату чи ланка складної процедури? Вісник ОНУ. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. 2017. Т. 22, вип. 2. С. 363-366. DOI: 10.18524/2304-1447.2017.2(18).118456.
Розділ: ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ
Додано: 12.02.2020 | Переглядів: 783 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar