Головна » Статті » ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Друшляк М.Г., Семеніхіна О.В. ОРГАНІЗАЦІЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ З ВИКОРИСТАННЯМ PLICKERS
Друшляк М.Г., Семеніхіна О.В. [marydru@fizmatsspu.sumy.ua]
Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2019-v4-22/2019_4-22-Drushlyak-Semenikhina_FMO.pdf

ОРГАНІЗАЦІЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
З ВИКОРИСТАННЯМ PLICKERS

Постановка проблеми. Однією з проблем, з якою стикаються викладачі закладів освіти України, є недостатня кількість комп’ютерів та обмежений доступ до комп’ютерних класів. Через це залучення цифрових технологій у освітній процес точкове – їх використовує або лише викладач, або студент вдома при виконанні самостійної роботи. В той же час молодь часто використовує власні мобільні пристрої не лише для спілкування в мережах, а й для підтримки власної освітньої діяльності. Тому актуальним є залучення власних мобільних пристроїв (смартфонів, планшетів, нетбуків тощо) в освітній процес. При організації автоматизованого контролю знань останнього часу популярними стають системи відповідей учнів/студентів (online formative assessment, audience response systems), серед яких найвідомішими є Clickers, Plickers, Kahoot та Socrative. Водночас в Україні системного дослідження використання додатку Plickers в освітньому процесі, зокрема, у навчанні математики, не проведено, а тому наукові розвідки у цьому напрямі є актуальними. Мета: описати використання програмного засобу Plickers для організації автоматизованого контролю знань.
Матеріали і методи. У дослідженні використано теоретичні (узагальнення навчально-методичних джерел для обгрунтування актуальності проблеми дослідження; аналіз програмного забезпечення для вибору програми, використання якої забезпечить швидку і одночасно просту організацію автоматизованого контролю знань учнів), емпіричні (педагогічний експеримент для визначення ефективності використання обраного програмного забезпечення) та статистичні методи (критерій Стьюдента для порівняння середніх, критерій Макнамари для визначення позитивних зрушень у навчальних досягненнях) дослідження.
Результати. Нам потрібно було уточнити, чи потребує опитування з Plickers більше часу, ніж комп’ютерне тестування;  буде чи не буде комп’ютерне тестування як форма контролю ідентичною до опитування з Plickers щодо оцінки результатів навчальних досягнень студентів. При опитування з Plickers студенти з низьким рівнем навчальних досягнень або флегматичним чи меланхолічним психотипом орієнтуються на швидкість відповідей студентів із високим та середнім рівнем навчальних досягнень, а тому часто відповідають бездумно. В умовах комп’ютерного тестування були зафіксовані випадки, коли час вже вичерпано, а студент ще не відповів на всі запитання тесту. З використанням технології Рlickers така ситуація неможлива.Середній час комп’ютерного тестування визначається здебільшого темпом розв’язування задач більшості, тобто студентів із середнім рівнем навчальних досягнень. Середній час опитування з Рlickers значною мірою залежить від темпу розв’язування задач студентами з високим рівнем навчальних досягнень. Форма контролю не впливає на розподіл студентів за рівнем їхніх навчальних досягнень.
Висновки. 1. З огляду на проведений статистичний аналіз результатів варто рекомендувати Plickers як альтернативу комп’ютерному тестуванню, оскільки на нього (за умови попереднього опанування технологією організації та проходження тестування) витрачається менше часу, а результати є адекватними щодо рівня знань студентів. 2. Основними шляхами використання програми Plickers на уроках є фронтальне опитування наприкінці чи на початку уроку, проведення тестування, самостійних робіт. 3. Досвід використання додатку дозволяє описати переваги та недоліки організації контролю знань із використанням мобільного додатку Plickers.
Ключові слова: контроль, контроль знань, автоматизований контроль, контроль знань студентів, Plickers, освіта

ORGANIZATION OF AUTOMATED KNOWLEDGE CONTROL WITH USING PLICKERS
M.G. Drushlyak, O.V. Semenikhina
Makarenko Sumy State Pedagogical University, Ukraine

Formulation of the problem. One of the problems that teachers of educational institutions of Ukraine face is the lack of computers and limited access to computer classes. Because of this, the involvement of digital technologies in the educational process is a point - they are used either only by the teacher or the student at home when doing their own work. At the same time, young people often use their own mobile devices not only to communicate on networks, but also to support their own educational activities. Therefore, it is important to involve your own mobile devices (smartphones, tablets, netbooks, etc.) in the educational process. When organizing automated knowledge control and  online assessment, audience response systems are becoming more popular lately, with Clickers, Plickers, Kahoot, and Socrative being the most popular. At the same time, a systematic study of the use of the Plickers application in the educational process, in particular, in mathematics teaching, has not been conducted in Ukraine, and therefore scientific research in this area is relevant. Objective: To describe the use of Plickers software for the organization of automated knowledge control.
Materials and methods. The study used theoretical (generalization of educational and methodological sources to substantiate the relevance of the research problem; analysis of software to select a program, the use of which will provide a quick and simple organization of automated control of students' knowledge), empirical (pedagogical experiment to determine the effectiveness of using the selected software) and statistical methods (Student's t test for comparing averages, McNamara's criterion for determining positive learning shifts nyh achievements) study.
Results. We needed to clarify whether the Plickers survey needed more time than computer-based testing; there will or may not be computer testing as a form of control identical to the Plickers survey for evaluating student learning outcomes. When interviewing with Plickers, students with low educational attainment or a phlegmatic or melancholy psychotype are guided by the response rate of high- and intermediate-achieving students, and are often thoughtlessly answered. In computer testing, there have been cases where time is running out and the student has not yet answered all of the test questions. With the use of the technology of Clickers such situation is impossible. The average time of computer-based testing is largely determined by the pace of completion of the tasks of the majority, ie students with average educational attainment. The average interview time with Plickers depends largely on the pace of problem solving for students with high levels of academic achievement. The form of control does not affect the distribution of students by the level of their academic achievement.
Conclusions. 1. Given the statistical analysis of the results, it is advisable to recommend Plickers as an alternative to computer-based testing, since it (with prior mastery of organization technology and testing) takes less time and results to be adequate to the students' level of knowledge. 2. The main ways to use the Plickers program in the classroom is to take a front-end survey at the end or at the beginning of the lesson, to conduct testing, to do individual work. 3. Application experience describes the advantages and disadvantages of organizing knowledge control using the Plickers mobile application.
Keywords: control, knowledge control, automated control, student knowledge control, Plickers, education.

Список використаних джерел

  1. Цифрова адженда України – 2020. [Electronic resource]. Retrieved from https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf [in Ukrainian].
  2. Семеніхіна О.В., Друшляк М.Г., Хворостіна Ю.В., (2019). Викорситання сервісу  GeoGebra у підготовці вчителів математики Інформаційні технології і засоби навчання. Том 73, № 5. С. 48-66, 2019, DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v73i5.2500.
  3. Plickers. [website]. Retrieved from http://plickers.com. [in English].
  4. J. R. De Thomas, V. López-Fernández, F. Llamas-Salguero, P. Martín-Lobo and S. Pradas, (2016). “Participation and knowledge through Plickers in high school students and its relationship to creativity”. In UNESCO-UNIR ICT & Education Latam Congress, pp. 113–123 [in English].
  5. T. A. Wood, K. Brown and J. M. Grayson, (2017). “Faculty and student perceptions of Plickers”. In ASEE Zone II Conference. Retrieved from http://zone2.asee.org/sessions/program/3/84.pdf [in English].
  6. S. Wuttiprom, K. Toeddhanya, A. Buachoom and K. Wuttisela, (2017). “Using Plickers cooperate with Peer Instruction to promote students’ discussion in Introductory Physics Course”. Universal Journal of Educational Research, 5(11), pp. 1955–1961. https://doi.org/10.13189/ujer.2017.051111 [in English].
  7. M. G. McCargo, (2017). “The Effects of Plickers As Response Cards On Academic Engagement Behavior In High School Students”. Master’s Thesis. College of Education and Psychology, University of Southern Mississippi. Retrieved from http://aquila.usm.edu/masters_theses/300 [in English].
  8. A. Gürişik, (2019). “Opinions of high school students about plickers: one of the online formative assessment tools.” International Journal of Scientific Research and Innovative Technology, vol. 6, no. 1, January 2019, pp. 11-25[in English].
  9. O. Demirkan, A. Gürişik and O. Akin, (2017). “Teachers’ Opinions About “Plickers” One Of The Online Assessment Tools.” Educational Research And Practice. Retrieved from https://www.researchgate.net/profile/Gokhan_Duman/publication/326902788_Educational_Research_and_Practice/links/5b6b1c2f45851546c9f6d0e7/Educational-Research-and-Practice.pdf#page=484 [in English].
  10. E. A. Michael, I. E. A. Ejeng, M. A. Udit and M. M. Yunus, (2019). “The Use of Plickers for Language Assessment of Reading Comprehension.” International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 9(1), pp. 637–645. [in English].
Розділ: ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ
Додано: 12.02.2020 | Переглядів: 1015 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar