Головна » Статті » ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Гаріна С.М., Тверезовська Н.Т. ГЕОЛОКАЦІЯ ЦІЛЬОВОЇ АУДИТОРІЇ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ ОХОПЛЕННЯ
Гаріна С.М., Тверезовська Н.Т. [s_garina@ukr.net]
ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України», Національний університет біоресурсів і природокористування
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2020-v1-23/2020_1-23-Harina-Tverezovska_FMO.pdf

ГЕОЛОКАЦІЯ ЦІЛЬОВОЇ АУДИТОРІЇ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ ОХОПЛЕННЯ

Формулювання проблеми. В попередніх дослідженнях авторів відпрацьовано механізм визначення параметрів георозподілів цільової аудиторії закладів вищої освіти та встановлено їх зв'язок з показниками вступної кампанії. Стаття присвячена оптимізації території охоплення цільової аудиторії з урахуванням коефіцієнтів варіації георозподілів частоти пошукових запитів цільової аудиторії (Cv) та їх зв’язку з кількістю поданих заяв абітурієнтів.
Матеріали і методи. Інтернет-сервіс Google Trends – для визначення частоти пошукових запитів цільової аудиторії закладів вищої освіти по регіонах України. Програмний додаток MS Excel для визначення статистичних показників георозподілів. Дослідження проводилися для 56 закладів вищої освіти України, які мали найбільшу кількість заяв абітурієнтів за результатами вступної кампанії 2019 року та не мали анормальних значень показників.
Результати. Визначено характер змінювання досліджуваних показників у межах класових інтервалів Cv, що спостерігалися. Встановлено, що кількість закладів вищої освіти зменшується зі збільшенням Cv. Так, 22 (39%) заклади вищої освіти мають Cv  0,25; 40 (71%) - мають Cv  0,35. Для решти – 29% навчальних закладів – 0,35 < Cv  0,95. Встановлено, що зі збільшенням Cv до 0,75¸0,8 зростають середні частота пошукових запитів цільової аудиторії та кількість заяв абітурієнтів. При подальшому збільшенні Cv - середня частота пошукових запитів зростає, а кількість поданих заяв різко зменшується.
Висновки. Більшість досліджуваних закладів вищої освіти мають можливість збільшення кількості абітурієнтів шляхом розширення території охоплення цільової аудиторії до оптимальних розмірів. Розроблені підходи та одержані результати рекомендовано до використання в профорієнтаційних та інтернет-маркетингових (рекламних) стратегіях закладів вищої освіти.
Ключові слова: заклад вищої освіти, вступна кампанія, цільова аудиторія, територія охоплення, геолокація.

geolocation of higher educational institutions target audience:
substantiation of the coverage area

Svitlana M. Harina
State Scientific Institution «Center for Innovative Medical Technologies of the National Academy of Sciences of Ukraine», Ukraine
Nina T. Tverezovska
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Ukraine

Formulation of the problem. In previous studies, the authors developed a mechanism for determining the parameters of geo-distributions of the higher educational institutions' target audience and established their relation to the entrance campaign indicators. This paper deal with the optimization of the target audience coverage area concerning variance coefficients of geo-distribution of the frequency of search inquiries by the target audience (Cv) and their relation to the number of enrollees applications.
Materials and methods. Google Trends web service is intended for determining the frequency of search inquiries of higher educational institutions' target audience across the regions of Ukraine. MS Excel software application is intended for determining the geo-distribution statistical indicators. The study has been conducted for 56 higher educational institutions of Ukraine that had the largest number of enrollees' applications according to the entrance campaign and had no abnormal indicator values.
Results. The nature of changing of the observed test indicators within the variance Cv was determined. It was found that the number of higher educational institutions decreases with the increase of Cv. For example, 22 (39%) higher educational institutions have Cv ≤ 0,25; 40 (71%) of them have Cv ≤ 0,35. For the rest, 29% of educational institutions, it is 0,35 < Cv ≤ 0,95. It was found that with the increase of Cv up to 0,75¸0,8, the mean frequency of search inquiries of the target audience and the number of enrollees applications increase. With the further increase of Cv, the mean frequency of search inquiries increases, and the number of enrollees applications submitted reduces sharply.
Conclusions. The most studied higher educational institutions can increase the number of enrollees by enhancing the target audience geolocation area. The approaches were developed and the obtained results are recommended for the use in professionally oriented and Internet marketing (advertising) strategies of higher educational institutions.
Keywords: higher educational institution, entrance campaign, target audience, geolocation, coverage area.

Список використаних джерел

 1. Гаріна С.М., Тверезовська Н.Т. Дослідження зв’язку між частотою пошукових запитів цільової аудиторії та кількістю абітурієнтів закладів вищої освіти. Фізико-математична освіта, 2018. Випуск 4(18). С. 31-36. DOI 10.31110/2413-1571-2018-018-4-005
 2. Гаріна С.М., Тверезовська Н.Т. Дослідження розподілів пошукових запитів цільової аудиторії закладів вищої освіти. Фізико-математична освіта, 2019. Випуск 1(19). С. 29-34. DOI 10.31110/2413-1571-2019-019-1-005
 3. Гаріна С.М., Тверезовська Н.Т. Дослідження зв’язку показників геолокації цільової аудиторії закладів вищої освіти з результатами вступної кампанії. Фізико-математична освіта, 2019. Випуск 2(19). С.23-28. DOI 10.31110/2413-1571-2019-020-2-004
 4. Гаріна С.М., Тверезовська Н.Т. Нерівномірність георозподілу цільової аудиторії закладів вищої освіти як фактор впливу на результати вступної кампанії. Фізико-математична освіта, 2019. Випуск 4(22). С.16-21. DOI 10.31110/2413-1571-2019-022-4-003
 5. Матюх С.А., Лопатовський В.Г. Аналіз формування контингенту студентів вищих навчальних закладів хмельницької області. Вісник Хмельницького національного університету, 2015. №4. Т. 2. С.174-182.
 6. Результати анонімного анкетування майбутніх абітурієнтів НМУ імені О.О.Богомольця під час проведення дня відкритих дверей 31 січня 2020 року. URL: https://nmuofficial.com/news/rezultaty-anonimnogo-anketuvannya-majbutnih-abituriyentiv-nmu-imeni-o-o-bogomoltsya-pid-chas-provedennya-dnya-vidkrytyh-dverej-31-sichnya-2020-roku/ (дата звернення: 10.02.2020).
 7. Стадний Єгор. Рух абітурієнток та абітурієнтів між областями України: порівняння 2017 та 2018 років URL: https://cedos.org.ua/uk/articles/rukh-abituriientok-ta-abituriientiv-mizh-oblastiamy-ukrainy-porivniannia-2017-ta-2018-rokiv (дата звернення: 10.02.2020).
 8. Гаріна С.М. Можливості застосування інтернет-сервісу Google Trends для аналізу пошукових запитів цільової аудиторії закладів освіти. Сучасна педагогіка та психологія: методологія, теорія і практика: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 28-29 вересня 2018 р. К.:Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського, 2018. - 204 с.  с.84-86.
 9. Google Trends. URL: https://trends.google.com.ua/trends/?geo=UA (дата звернення: 10.02.2020).
 10. ТОП-100 найпопулярніших вишів серед абітурієнтів. URL: https://osvitoria.media/news/top-100-najpopulyarnishyh-vyshiv-sered-abituriyentiv/ (дата звернення: 30.11.2019).
 11. Вступна кампанія 2019. URL: https://abit-poisk.org.ua/rate2019 (дата звернення: 10.02.2020).
Розділ: ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ
Додано: 01.05.2020 | Переглядів: 521 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar