Головна » Статті » ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Працьовитий М.В. ВІЗУАЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ СУПРОВІД НАВЧАННЯ ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ І ОСНОВ СТАТИСТИКИ: КОМП’ЮТЕРНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ...
Працьовитий М. В.
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/#

ВІЗУАЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ СУПРОВІД НАВЧАННЯ ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ
І ОСНОВ СТАТИСТИКИ: КОМП’ЮТЕРНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ
ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ 

Анотація. Професійна діяльність учителів математики в умовах інформатизації освіти обов’язково повинна передбачати використання спеціалізованого програмного забезпечення. Таке використання передбачає два рівні: операційний та професійний рівень. Останній характеризується сформованістю вмінь у майбутніх учителів математики та інформатики організувати навчання із використанням спеціалізованого програмного забезпечення. Аналіз робіт, присвячених даній тематиці, дав підстави звернути увагу на ті розділи шкільного курсу математики, при вивченні яких важливо швидко і якісно побудувати модель до теореми чи задачі. Таким розділом у курсі шкільної математики є «Елементи теорії ймовірностей та математичної статистики».
Аналіз науково-методичних матеріалів щодо використання спеціалізованого програмного забезпечення при вивченні теорії ймовірності та математичної статистики, а також відповідних програмних засобів і наявного у них інструментарію дозволяє стверджувати, що найбільш зручними у використанні та найбільш вдалими з позицій візуально-інформаційного супроводу результатів експериментів з випадковими величинами є такі спеціалізоване в галузі математики програмне забезпечення, зокрема, Gran1, Математический конструктор, GeoGebra. У статті коротко описано можливості комп’ютерного інструментарію програми Математический конструктор для візуального супроводу навчання теорії ймовірностей і основ статистики.
Ключові слова: візуальний супровід, навчання теорії ймовірностей і основ статистики, спеціалізоване програмне забезпечення, комп’ютерний інструментарій, програми динамічної математики, Математичний конструктор, професійна підготовка, вчителі математики.

VISUAL AND INFORMATIONAL SUPPORT OF TEACHING PROBABILITY THEORY AND FUNDAMENTALS OF STATISTICS: MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE TEACHERS COMPUTER TOOLS
M.V. Pratsiovytyi
National Pedagogical Dragomanov University, Ukraine

Abstract. The professional activity of mathematics and computer science teachers in the context of informatization of education must include the use of specialized software. This use involves two levels: operational and professional level. The latter is characterized by the formation of skills of future mathematics and computer science teachers to organize training using specialized software. The analysis of findings regarded to this topic gave grounds to pay attention to those sections of the school mathematics course, in the study of which it is important to build a model for a theorem or problem quickly and efficiently. Such a section in the school mathematics course is "Elements of probability theory and mathematical statistics."
Analysis of scientific and methodological findings on the use of specialized software in the study of probability theory and mathematical statistics, as well as relevant software and tools available to them suggests that the most convenient to use and most successful from the standpoint of visual and information support of experiments with random variables there are such specialized math software: Gran1, MathKit, GeoGebra. The article briefly describes the possibilities of MathKit computer tools for visual support of learning the theory of probabilities and the basics of statistics.
Keywords: visual support, training in probability theory and basic statistics, specialized software, computer tools, dynamic mathematics software, MathKit, training, mathematics and computer science teachers.

Список використаних джерел

  1. Булычев В.А. Случайный эксперимент и его реализация в среде «1С: Математический конструктор 6.0». Информатика и образование. 2014. № 3. С. 45-47.
  2. Горошко Ю.В. Розв’язування задач з математичної статистики з використанням програми Gran1. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання. Збірник 7. URL: http://www.ii.npu.edu.ua/2009-11-27-11-40-37/75--7.
  3. Жалдак М.І., Михалін Г.Ю. Елементи стохастики з комп’ютерною підтримкою: Посібник для вчителів. К.: РННУ «ДІНІТ», 2004. 125 с.
  4. Жалдак М.І., Біляй І.М. Стохастика: Посібник для вчителів. К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. 304 с.
  5. Крамаренко Т., Ухова О. Використання GeoGebra у навчанні теорії ймовірностей і математичної статистики. Восьма міжнародна конференція «Нові інформаційні технології в освіті для всіх: безперервна освіта» (ITEA-2013) (м. Київ, 26-27 листопада 2013). Київ, 2013. С. 77-84.
  6. Семеніхіна О., Друшляк М. Розв’язування задач шкільного курсу статистики у середовищах Gran1 і GeoGebra: порівняльний аналіз. Фізико-математична освіта. 2015. № 1 (4). С. 21-30.
  7. Хохенватор М. Введение в GeoGebra / Перевод Т.С. Рябова. 2012. 153 с.
Розділ: ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ
Додано: 30.07.2018 | Переглядів: 515 | Рейтинг: 4.0/1
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar