Головна » Статті » ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Будянський Д.В. ВИКОРИСТАННЯ ВЕБІНАРУ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ КУРСУ «РИТОРИКА» У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Будянський Д.В. [budianskiy1977@ukr.net]
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2020-v1-23-2/2020_1-23-2_Budianskiy_FMO.pdf

ВИКОРИСТАННЯ ВЕБІНАРУ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ КУРСУ «РИТОРИКА»
У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Формулювання проблеми. З розвитком інформаційних технологій трансформується роль сучасного викладача, який повинен не лише володіти глибокими знаннями та відповідними професійними компетентностями у певній галузі, але й бути фахівцем щодо використання сучасних технологій у своїй професійній діяльності, а також сприяти розвитку студента у цьому напрямку. У зв’язку з цим, сьогодні необхідно переглянути існуючі форми і методи навчальної роботи. Однією з актуальних сучасних форм надання освітніх послуг є вебінар, який ми розглядаємо як ефективний інструмент розвитку риторичної культури студента в процесі вивчення риторики.
Матеріали і методи. Дослідження базується на працях вітчизняних і зарубіжних науковців, які вивчають теоретико-методичні засади викладання риторики та суміжних дисциплін, проблеми підвищення рівня професійної майстерності, зокрема, розвитку риторичної культури сучасного педагога, питання використання інноваційних технологій в освітньому процесі. Для досягнення мети дослідження були використані методи як теоретичні (аналіз науково-методичних джерел, синтез, порівняння), так і практичні (спостереження, опитування тощо).
Результати. Вебінар є ефективним інструментом вивчення риторики, зокрема історії та теорії красномовства, методики підготовки і виголошення промови, а також тем, спрямованих на розвиток головних структурних компонентів риторичної культури педагога: культури і техніки мовлення, артистизму, манери виступу тощо.
Висновки. Вебінар, як форма дистанційного навчання, яка має відповідний арсенал можливостей, потребує адаптації комунікативно-творчих методів роботи, характерних для риторики, до особливостей інформаційного середовища, спеціальної підготовки викладача та студентів та належної організації навчального процесу та відповідного технічного забезпечення. 
Ключові слова: вебінар, дистанційне навчання, риторика, риторична культура.

USE OF WEBINAR IN THE PROCESS OF STUDYING THE RHETORIC COURSE
IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

D. V. Budianskiy
Makarenko Sumy State Pedagogical University, Ukraine

Formulation of the problem. With the development of information technology, the role of a modern teacher is transformed. He must not only have deep knowledge and relevant professional competencies in a particular field, but also be a specialist in the use of modern technologies in their professional activities and promote student development in this area. In this regard, today it is necessary to review the existing forms and methods of educational work. One of the current modern forms of educational services is a webinar, which we consider as an effective tool for developing the rhetorical culture of the student in the process of studying rhetoric.
Materials and methods. The study is based on the works of national and foreign scholars who study the theoretical and methodological principles of teaching rhetoric and related disciplines, the problem of improving professional skills, in particular, the development of rhetorical culture of modern teachers, the use of innovative technologies in education. To achieve the goal of the study, both theoretical (analysis of scientific and methodological sources, synthesis, comparison) and practical methods (observations, surveys, etc.) were used.
Results. The webinar is an effective tool for studying rhetoric, including the history and theory of eloquence, methods of preparation and delivery of speech, as well as topics aimed at developing the main structural components of rhetorical culture of the teacher: culture and speech techniques, artistry, manner of speech and more.
Conclusions. Webinar, as a form of distance learning, which has an appropriate arsenal of opportunities, requires the adaptation of communicative and creative methods of work, characteristic of rhetoric, to the features of the information environment, special training of teachers and students and proper organization of the educational process and appropriate technical support.
Keywords: webinar, distance learning, rhetoric, rhetorical culture.

Список використаних джерел

 1. Анисарова Л. А. Методика обучения основам риторики в техническом вузе : автореф. дис… канд. пед. наук: 13.00.02 / РГПУ имени С.А. Есенина. Рязань, 1998. 17 с.
 2. Будянський В. І., Будянський Д.В. Риторика – мистецтво красномовства: навчальний посібник. Суми: «Корпункт», 2012. 189 с.
 3. Будянський Д. В. Суть і структура риторичної культури викладача вищого навчального закладу. Теорія та методика навчання та виховання, 2016. Вип. 39, С. 12-22.
 4. Голуб Н.Б. Теоретико-методичні засади навчання риторики у вищих педагогічних навчальних закладах: автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.12 / НПУ імені М.П. Драгоманова. К., 2009. 37 с.
 5. Диордица С. Г., Торопцов В. С., Ивашко Л. М. Инновационные информационно-коммуникационные технологии обеспечения качества высшего экономического образования: монография. Одесса: Атлант, 2012. 230 с.
 6. Жовнір М.М. Застосування технології вебінару під час вивчення української мови як іноземної у медичному вищому закладі освіти. Інформаційні технологія і засоби навчання, 2019, №5. C. 116-122.
 7. Залюбивская О. Б. Дистанционные методы формирования риторической культуры будущих преподавателей технических университетов. Дистанционное и виртуальное обучение, 2015, № 1, С. 72-79.
 8. Кухаренко В. М. Використання вебінарів у навчальному процесі. Комп'ютер у школі та сім'ї, 2011. № 2 (90). С. 12-16.
 9. Мацько Л.  І., Мацько О. М. Риторика : навч. посіб. К. : Вища шк., 2003. 311 с.
 10. Морзе Н. В. Методичні особливості вебінарів, як інноваційної технології навчання.
  Інформаційні технології в освіті, 2010, №. 5, С. 31-39.
 11. Программное обеспечение вебинаров. URL: http://www. livebusiness. ru/tools/webmeeting/.
 12. Сагач Г. М. Риторика : навч. посіб. К., 2000. 565 с.
Розділ: ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ
Додано: 01.06.2020 | Переглядів: 832 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar