Головна » Статті » ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Волощук І.А., Гебель А.В. МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ СЕРВІСІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ІК-КОМПЕТЕНТНОСТІ
Волощук І.А., Гебель А.В.
Криворізький державний педагогічний університет, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2020-v2-24/2020_2-24-Voloshchuk-Hebel_FMO.pdf

МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ СЕРВІСІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ІК-КОМПЕТЕНТНОСТІ

У статті розглянуто можливості використання хмарних сервісів на уроках математики з метою формування ІК-компетентність учнів.
Формулювання проблеми. Зростання ролі якісної математичної освіти, розвиток ІТ технологій зумовлює потреби пошуку ефективних засобів розвитку інтересу дітей та молоді до математики як науки, що актуалізує привернення уваги до використання хмарних сервісів на уроках математики як засіб формування ІК-компетентності учнів.
Матеріали і методи. Теоретичні та емпіричні методи: системний аналіз наукової, психолого-педагогічної, методичної літератури; включене педагогічне спостереження, анкетування, порівняльний кількісний аналіз отриманих даних.
Результати. Наведено результат письмового опитування вчителів та учнів, теоретичне обґрунтування доцільності використання хмарних технологій, визначено основні переваги використання сервісів, можливості використання їх на уроках та їх вплив на формування ІК-компетентності учнів. Розглянуті умови, необхідні для створення сприятливих умов формування ІК-компентності учнів, а також можливості подолання невирішених проблем щодо використання комп’ютерів, безперебійного Інтернету тощо. Визначені майбутні перспективи дослідження та важливість розглянутої проблеми в сучасному світі.
Висновки. Використання хмарних сервісів в освітньому процесі покращує його якість та ефективність. Робота з електронними ресурсами сприятиме підготовці учнів до життя в інформаційному суспільстві, підвищенню зацікавленості дітей та їх бажанню дізнаватися щось нове. Доступ через мережу Інтернет до матеріалів, які використовувались на уроках математики, дозволяє попрацювати з ними і вдома. Тому учні мають можливість краще розібрати, засвоїти та використати його для виконання домашніх завдань. Створення зазначених педагогічних умов дозволить підвищити успішність та пізнавальний інтерес з математики та сприятиме формуванню в них ІК-компетентності.

Ключові слова:
хмарні сервіси, технології, уроки математики, ІК-компетентність

OPPORTUNITIES TO USE THE CLOUD SERVICES AT MATH’S CLASSES
AS A WAY TO FORM IC-COMPETENCY AT PUPILS

lona Voloshchuk, Alina Hebel
Kryvyi Rih State Pedagogical University, Ukraine

Abstract. The article considers the opportunities to use cloud services at Math’s classes to form IC-competency at pupils.
Statement of problem. The growth in the role of good quality mathematical education and development of IT technologies stipulates the need in the search for efficient ways to develop an interest in Math, which actualizes the attraction of attention to use the cloud services at Math’s lessons as a way to form IC-competency at pupils.
Materials and methods. The theoretical and empirical methods: the system analysis of scientific, psychological-pedagogical, methodological literature, including the pedagogical observation, survey, a comparative assay of data received.
Results. Here authors provide the written survey results with the theoretical substantiation for reasonability in the use of cloud technologies. The main advantages for the use of services, opportunities for their usage at lessons, and their influence on the formation of IC-competency at pupils are defined. The conditions necessary to overcome unsolved problems in the use of computers, free Internet, etc. are defined. The future perspectives for research and the significance of problems under consideration in the modern world are determined.
Conclusions. The use of cloud services in the educational process improves its quality and efficiency. Working with electronic resources will help to prepare pupils for life in the information society, increase children's interest and their desire to learn something new. Accessing the materials used in mathematics lessons through the Internet allows you to work with them at home. Therefore, pupils are better able to parse, assimilate, and use it for homework. Creating these pedagogical conditions will increase the success and cognitive interest in mathematics and will contribute to the formation of IC-competency.
Keywords: cloud services, technologies, Math’s lessons, IC-competency.

Список використаних джерел

  1.  Сафонова І. Я. Визначення сформованості предметної компетентності старшокласників у процесі вивчення фізико-математичних дисциплін. Педагогічний альманах. Випуск 25, 2015. С. 81-88.
  2.  Десятов Д. Л. Моделювання уроку історії, спрямованого на формування інформаційно-комунікаційної компетентності учнів. Комп'ютер у школі та сім'ї. 2014. № 5. С. 29-32. 
  3.  Формування інформаційно-комунікаційних компетентностей у контексті євроінтеграційних процесів створення інформаційного освітнього простору: посібник / Білоус О. В. та ін.; За заг. ред. Бикова В. Ю., Овчарук О. В.; НАПН України, Ін-т ін-форм. технол. і засобів навч. К. :Атіка, 2014. 212 с.
  4.  Вакалюк Т. А., Поліщук В.В. Перспективи використання хмарних технологій у навчальному процесі загальноосвітніх навчальних закладів України. Педагогіка вищої та середньої школи. Випуск 46. Кривий Ріг, 2015. С. 114-119. 
Розділ: ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ
Додано: 26.08.2020 | Переглядів: 825 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar