Головна » Статті » ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Головко Н.Ю., Коробова І.В. ФОРМУВАННЯ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ СИТУАЦІЙНИХ ЗАДАЧ З ФІЗИКИ
Головко Н.Ю., Коробова І.В. [nataliyaklimenkogolovko93@gmail.com]
Херсонський державний університет, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2020-v2-24/2020_2-24-Golovko-Korobova_FMO.pdf

ФОРМУВАННЯ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ СИТУАЦІЙНИХ ЗАДАЧ З ФІЗИКИ

Формулювання проблеми. STEM-освіта безпосередньо пов'язана з наукою, технікою, технологіями, інженерно-орієнтованою діяльністю людини. В Україні відчувається особливо високий попит на фахівців цих галузей. Впровадження STEM–навчання передбачає розробку інноваційних методів і прийомів, що допоможуть розвинути в учнів науково-технічні навички, творчі здібності, поєднати навчання з життям. Одним із відомих методів контекстного навчання є метод ситуаційних вправ. Його застосування у навчанні фізики дає можливість формувати природничо-наукову компетентність учнів на засадах принципу зв`язку навчання з життям. Це дасть можливість випускнику зробити свідомий вибір майбутньої професії технічного спрямування, що є актуальним.
Метою дослідження є обґрунтування доцільності й доведення ефективності формування природничо-наукової компетентності учнів засобами ситуаційного навчання фізики.
Матеріали й методи. Під час дослідження було використано такі методи: теоретичні – аналіз, синтез, порівняння; емпіричні – спостереження, бесіда, тестування; математична обробка результатів дослідження проводилася з використанням статистичного критерію Розенбаума (Q-критерію).
Результати. В роботі розглянуті типи ситуаційних задач, наведені їх приклади. Аналіз динаміки рівня успішності й мотивації учнів показав доцільність використання системи ситуаційних задач для формування науково-природничої компетентності школярів.
Висновки. Ситуаційні задачі є корисним навчальним ресурсом. Розв`язування задач, пов`язаних з реальними життєвими ситуаціями, допомагає учню уявити фізичну ситуацію, переконатися, що вона є життєво важливою, актуальною і потребує вирішення; для її вирішення потрібні теоретичні знання з фізики. Систематичне застосування ситуаційних задач з фізики сприяє формуванню науково-природничої компетентності учнів; забезпечує внутрішню мотивацію учнів до вивчення фізики; робить фізичне знання особистісно значущим; орієнтує учнів на свідоме обрання майбутньої професії інженерно-технічного напрямку.

Ключові слова:
STEM-освіта, природничо-наукова компетентність, ситуаційна задача, навчання фізики.

FORMATION OF NATURAL SCIENTIFIC COMPETENCE
OF STUDENTS THROUGH USE SITUATIONAL TASKS OF PHYSICS

Natalya Golovko, Iryna Korobova
Kherson State University, Ukraine

Abstract. STEM education is directly related to science, technology, technology, and engineering-oriented human activities. In Ukraine, there is a particularly high demand for specialists in these industries. The introduction of STEM-learning involves the development of innovative methods and techniques that will help students develop scientific and technical skills, creative abilities, combine learning with life. One of the known methods of contextual learning is the method of situational exercises. Its application in the teaching of physics makes it possible to form the scientific and natural competence of students based on the principle of connection of learning with life. This will allow the graduate to make a conscious choice of future technical profession, which is relevant.
Formulation of the problem. The purpose of the study is to substantiate the feasibility and prove the effectiveness of the formation of the natural science competence of students through the situational teaching of physics.
Materials and methods. The paper considers the types of situational tasks, gives their examples. The sample was 60 students. The following methods were used during the research: theoretical - analysis, synthesis, comparison; empirical - observation, conversation, testing; mathematical processing of the study results was performed using the statistical Rosenbaum test (Q-criterion).
Results.  Analysis of the dynamics of the level of success and motivation of students showed the feasibility of using a system of situational tasks for the formation of scientific and natural competence of students.
Conclusions. It is proved that situational tasks are a useful educational resource. Solving problems related to real-life situations helps the student to imagine the physical situation, to make sure that it is vital, relevant, and needs to be solved; to solve it requires theoretical knowledge of physics. Systematic application of situational problems in physics contributes to the formation of scientific and natural competence of students; provides intrinsic motivation of students to study physics; makes physical knowledge personally significant; orients students to consciously choose the future profession of engineering and technical direction.
Key words: STEM-education, natural science competence, situational task, teaching physics.

Список використаних джерел

 1. Проєкт розпорядження КМУ «Про схвалення Концепції розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти)»URL:https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-do-gromadskogo-obgovorennya-proyekt-rozporyadzhennya-kmu-pro-shvalennya-koncepciyi-rozvitku-prirodnicho-matematichnoyi-osviti-stem-osviti (Дата звернення 29.05.2020)
 2. Міністерство освіти і науки України URL:https://mon.gov.ua/ua/tag/pisa(Дата звернення 20.05.2020)
 3. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи : Бібліотека з освітньої політики: монографія / за. ред. О.В. Овчарук. К. : «К.І.С.», 2004. 112 с.
 4. Осадченко І.І. Дефініція та дидактична сутність поняття «кейс-метод». Гуманітарний вісник. 2011. №19.  С. 169-173.
 5. Долгоруков А.М. Сase stady как способ понимания. Практическое руководство для тьютера системы Открытого образования на основе дистанционных технологий. Москва: Центр интенсивных технологий образования, 2002.
 6. Заболотний В.Ф. Формування методичної компетентності учителя фізики засобами мультимедіа : монографія. Вінниця : ПП «ТД Едельвейс і К», 2009. - 456 с.
 7. Коробова І.В., Головко Н.Ю. Особливості ситуативного навчання на уроках фізики. Наукові записки №11. Кропивницький: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2017. С. 90-96.
 8. Покушалова Л. В. Метод case-study как современная технология профессионально-ориентированного обучения студентов. Молодой ученый. 2011.№ 5 (28).  Т. 2. С. 155-157. URL: https://moluch.ru/archive/28/3073/ (дата звернення: 31.05.2020).
 9. Непорожня Л.В. Методичні особливості формування природничо–наукової компетентності старшокласників на уроках фізики освіти. Збірник наукових праць. Кам’янець–Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України Вип.21 (1–2016). Ч.1.  Кам’янець–Подільський, 2016. 364 с. 315–320.
 10. Сайт Нова українська школа  URL: https://nus.org.ua/.
 11. Дубовицкая Т.Д. Методика диагностики направленности учебной мотивации. Психологическая наука и образование. 2002. Том 7. № 2. С. 42–45.
Розділ: ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ
Додано: 26.08.2020 | Переглядів: 952 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar