Головна » Статті » ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Лазурчак Л., Вдовичин Т., Жидик В. ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕГРОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА RAD STUDIO У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ
Лазурчак Л., Вдовичин Т., Жидик В. [Homyshak59@gmail.com]
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2020-v2-24/2020_2-24-Lazurchak_FMO.pdf

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕГРОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА RAD STUDIO У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ

Матеріали статті присвячені вивченню основ програмування майбутніми вчителями інформатики. Зосереджено увагу на застосуванні інтегрованого середовища RAD Studio у навчанні майбутніх вчителів інформатики, що передбачає знання його базових конструкцій та вирішення практичних завдань як у навчальному процесі, так і в майбутній професійній діяльності.
Формулювання проблеми. У статті досліджено, що освоєння студентами педагогічного університету базових основ програмування відіграє важливу роль у формуванні майбутнього вчителя інформатики. Тому було здійснено обґрунтування вибору середовища програмування у процесі навчання майбутніх вчителів інформатики. Проаналізовано, що програмування з допомогою RAD Studio більш ефективне, ніж на інших платформах швидкої розробки, завдяки використанню сучасних засобів об'єктно-орієнтованого програмування в поєднанні з надійним програмним забезпеченням. 
Матеріали і методи. Для вирішення поставленої проблеми було застосовано такі методи дослідження: аналіз психолого-педагогічної літератури, систематизація та узагальнення процесу підготовки майбутніх вчителів інформатики; спостереження щодо особливостей вивчення програмування майбутніми вчителями інформатики; узагальнення аспектів вибору середовища програмування RAD Studio у процесі навчання майбутніх вчителів  інформатики та для створення користувацьких проектів.
Результати. Інтегроване середовище RAD Studio радикально скорочує термін розробки студентських проектів завдяки візуальному середовищу швидкої розробки програмного забезпечення, швидких компіляторів з підтримкою сучасних функцій, високої продуктивності і незначного споживання ресурсів під час виконання, потужних інтерактивних користувацьких інтерфейсів, унікальної можливості підключення до баз даних, відсутності громіздкого середовища виконання. Зокрема, у даному дослідженні продемонстровано реалізацію базових операцій обробки одновимірних масивів, зокрема пошук максимального або мінімального елемента масиву.
Висновки. Функціональні можливості RAD Studio мають ряд переваг, що можуть бути застосовані як у процесі навчання майбутніх вчителів інформатики, так і майбутніх фахівців ІТ-галузі.

Ключові слова: майбутні вчителі інформатики, середовище програмування, RAD Studio.

THE USE OF THE RAD STUDIO INTEGRATED ENVIRONMENT IN THE FUTURE TEACHERS 'TRAINING PROFESSION OF INFORMATICS
Lubov Lazurchak, Tatyana Vdovychyn, Vladimir Zhydyk
Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, Ukraine

Abstract. The materials of the article are devoted to the study of the basics of programming by future teachers of computer science. The focus is on the application of the integrated environment RAD Studio in the training of future teachers of computer science, which involves knowledge of its basic structures and solving practical problems both in the educational process and in future professional activities.
Formulation of the problem. The article investigates that the development of the basic basics of programming by students of the pedagogical university plays an important role in the formation of the future teacher of computer science. Therefore, the choice of programming environment in the process of training future teachers of computer science was substantiated. It is analyzed that programming with RAD Studio is more efficient than on other platforms of rapid development, due to the use of modern means of object-oriented programming in combination with reliable software.
Materials and methods. To solve this problem, the following research methods were used: analysis of psychological and pedagogical literature, systematization and generalization of the process of training future teachers of computer science; observation of the peculiarities of the study of programming by future teachers of computer science; generalization of aspects of choosing the RAD Studio programming environment in the process of training future computer science teachers and for creating custom projects.
Results. The RAD Studio integrated environment drastically reduces the development time of student projects due to the visual environment of fast software development, fast compilers with support for modern functions, high performance, and low resource consumption during execution, powerful interactive user interfaces, unique ability to connect to clusters, lack of environment implementation. This study demonstrates the implementation of basic operations of processing one-dimensional arrays, in particular the search for the maximum or minimum element of the array.
Conclusions. The functionality of RAD Studio has several advantages that can be applied both in the process of training future computer science teachers and future IT professionals. 
Keywords: future teachers of computer science, programming environment, RAD Studio.

Список використаних джерел

 1. Embarcadero RAD Studio: веб-сайт. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Embarcadero_RAD_Studio (дата звернення: 22.04.2020).
 2. Биков В.Ю. Ключові чинники та сучасні інструменти розвитку системи освіти. Інформаційні технології і засоби навчання. 2007. Том 2, №1.
 3. Вайсфельд М. Обьектно-ориентированный подход: Java, .Net, C++. Москва: КУДИЦА-ОБРАЗ, 2005.
 4. Грицюк Ю.І., Рак Т.Є. Об'єктно-орієнтоване програмування мовою С++ : навч. посіб. Львів: Вид-во Львівського ДУ БЖД, 2011.
 5. Дудзяний І.М. Програмування мовою С++. Частина 1 : Парадигма процедурного програмування: навч. посіб. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013.
 6. Загребельний С.Л., Костіков А.А., Мірінський В.Е. Основи візуального програмування в середовищі Visual Studio 2010 : навч. посіб. Краматорск : ДГМА, 2012.
 7. Кривонос О. М., Мануйлова О.Д. Використання сучасних інформаційних технологій при розробці електронних посібників з програмування. Інформаційні технології і засоби навчання. 2011. № 4 (24).
 8. Нікольський С.Б., Сирчина С.В. Особливості використання цифрових засобів навчання при викладанні майбутнім учителям інформатики дисципліни «мови програмування». Наукові записки кафедри педагогіки. 2019. 1(45). С. 21-28.
 9. Морзе Н. В., Кочарян А.Б. Модель стандарту ІКТ-компетентності викладачів університету в контексті підвищення якості освіти. Інформаційні технології і засоби навчання. 2014. Том 43, №5. С. 27-39.
 10. Олексюк В. П. Застосування віртуальних хмарних лабораторій у процесі підготовки майбутніх учителів інформатики. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 2 : Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання. 2015. 15 (22). C. 76-81.
 11. Олексюк В. П. Досвід інтеграції хмарних сервісів Google Аpps у інформаційно-освітній простір вищого навчального закладу. Інформаційні технології і засоби навчання. 2013. №3(35). С. 64-73.
 12. Vdovychyn T. Ya. Formation of bachelors of informatics competence in the use of open systems network technologies. Information Technologies and Learning Tools. 2017. Vol 62, №6.
 13. Сопронюк Т.М. Технології візуального й узагальненого програмування в C++Builder: Навчальний посібник. Чернівці: ЧНУ, 2009.
 14. Спірін О. М. Критерії і показники якості інформаційно-комунікаційних технологій навчання. Інформаційні технології і засоби навчання. 2013. № 1 (33).
 15. Спірін О. М., Вакалюк Т.А. Критерії добору відкритих Web-opiєнтованих технологій навчання основ програмування майбутніх учителів інформатики. Інформаційні технології і засоби навчання. 2017. № 4 (60). С. 275-287.
Розділ: ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ
Додано: 25.08.2020 | Переглядів: 930 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar