Головна » Статті » ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Олефіренко Н.В., Андрієвська В.М., Носова В.В. СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАПРОВАДЖЕННЯ STEM-ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТУ
Олефіренко Н., Андрієвська В. та ін [olefirenkonn@gmail.com]
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2020-v3-25-1/2020_3-25-Olefirenko_FMO.pdf

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАПРОВАДЖЕННЯ STEM-ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТУ

У Концепції розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) наголошено, що розвиток національної економіки ставить перед сферою освіти завдання щодо упровадження інноваційних освітніх практик, які враховують потреби й запити сучасної молоді. Це породжує проблему організації доцільної підтримки  STEM-освіти як основи формування новітніх компетентностей підростаючого покоління, здатних до засвоєння знань і розроблення та використання новітніх технологій. Мета дослідження: здійснити  порівняльний аналіз світового досвіду запровадження STEM технологій в освіту. 
Матеріали і методи: аналіз досвіду запровадження STEM технологій в освіту з метою визначення стану розв’язання проблеми дослідження (підтримка STEM-освіти на державному рівні; взаємодія наукових організацій, університетів, центрів з метою залучення учнів різних вікових категорій до науки, наукових досліджень; участь школярів у змаганнях світового рівня, де вони мають змогу висвітлювати власні розробки, StartUp-и; підготовка майбутніх STEM-вчителів).
Результати. Проведений аналіз світового досвіду запровадження STEM технологій в освіту надав можливості розглянути сучасні перспективи вітчизняної науки й освіти з цього напряму. Підкреслюється доцільність упровадження STEM технологій як пріоритетний напрям модернізації освіти в Україні.
Висновки. Концепція STEM-освіти гармоніює з гаслом Нової української школи — створення сучасного освітнього середовища і привнесення в школі сучасних технологій як основи формування новітніх компетентностей сучасної молоді, здатних до засвоєння знань і розроблення та використання новітніх технологій (когнітивних навичок; навичок оброблення інформації, інтерпретації та аналізу даних; інженерного мислення; науково-дослідницьких навичок; алгоритмічного мислення та цифрової грамотності; креативних якостей та інноваційності; технологічних навичок; навичок комунікації).
КЛЮЧОВІ СЛОВА: STEM технологія; STEM-освіта; зарубіжний досвід.

STEM TECHNOLOGY ADOPTION IN EDUCATION: OVERSEAS EXPERIENCE
Nadiia Olefirenko, Vira Andriievska, Viktoriia Nosova
H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Ukraine

Formulation of the problem. The Concept of Development of Natural and Mathematical Education (STEM-education) emphasizes that the development of the national economy puts before the sphere of education the task of introducing innovative educational practices. These innovative educational practices take into account the needs and demands of modern youth. This raises the problem of organizing appropriate support for STEM-education as a basis for the formation of the latest competencies of the younger generation, capable of acquiring knowledge and developing and using the latest technologies.
The purpose of the study: to perform a comparative analysis of the overseas experience of introducing STEM technologies in education.
Materials and methods: analysis of the experience of introducing STEM technologies in education to determine the state of solving the research problem (support of STEM education at the state level; interaction of scientific organizations, universities, centers to attract students of different ages to science, research; participation; in world-class competitions, where students have the opportunity to cover their developments, StartUps; training of future STEM teachers).
Results. Overseas experience in the implementation of STEM education is considered. The expediency of implementation of STEM technologies as a priority direction of modernization of education in Ukraine is emphasized.
Conclusions. The concept of STEM-education harmonizes with the slogan of the New Ukrainian School - creating a modern educational environment and introducing modern technologies in the school as a basis for the formation of modern competencies of a student, capable of acquiring knowledge and developing and using new technologies (cognitive skills; information processing, interpretation and analysis data, engineering thinking, research skills, algorithmic thinking, and digital literacy, creative qualities and innovation, technological skills, communication skills).
Keywords: STEM technology; STEM education; foreign experience.

Список використаних джерел

 1. Balyk, Nadiia; Barna, Olha; Shmyger, Galina; Oleksiuk, Vasyl. Model of Professional Retraining of Teachers Based on the Development of STEM Competencies. URL: http://mobile.elar.fizmat.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1065. (дата звернення: 25.07.2020).
 2. Build STEM skills in your classroom. URL: https://www.microsoft.com/en-us/education/educators/stem/default.aspx. (дата звернення: 25.08.2020).
 3. Charting a course for success: America’s strategy for STEM education. A report by the committee on STEM education of the National science & technology council. URL: https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2018/12/STEM-Education-Strategic-Plan-2018.pdf. (дата звернення: 01.07.2020).
 4. Educate to Innovate. Knowledge and Skills for the Jobs of the Future. URL: https://obamawhitehouse.archives.gov/issues/education/k-12/educate-innovate (дата звернення: 01.07.2020).
 5. International Journal of STEM Education. URL: https://stemeducationjournal.springeropen.com/. (дата звернення: 25.07.2020).
 6. Luma Centre Finland. URL: https://www.luma.fi/en/centre/. (дата звернення: 13.08.2020).
 7. Math thinking starts at birth. URL: https://washingtonstem.org/focus_area/early-stem/. (дата звернення: 13.08.2020).
 8. Science Centre Singapore. About our applied learning programme. URL: https://www.science.edu.sg/stem-inc/applied-learning-programme/about-our-applied-learning-programme/. (дата звернення: 13.08.2020).
 9. Science Centre Singapore. Robotics. URL: https://www.science.edu.sg/stem-inc/applied-learning-programme/robotics/. (дата звернення: 01.08.2020).
 10. Tang Wee Teo. STEM Education Landscape: The Case of Singapore. Journal of Physics Conference Series 1340:012002. URL: https://www.researchgate.net/publication/336780504_STEM_Education_Landscape_The_Case_of_Singapore. (дата звернення: 10.08.2020).
 11. Wright M., Woock C., Lichtenberg J. Ready to Innovate: Are Educators and Executives Aligned on the Creative Readiness of the U.S. Workforce, 2008.
 12. Research and development policy of the LUMA Centre Finland. URL: https://www.luma.fi/en/files/2019/03/LUMA_RD_policy_2018-06.pdf. (дата звернення: 25.07.2020).
 13. Strategy for the years 2014–2025. URL: https://www.luma.fi/en/files/2017/03/lcf-strategy-2014-2025.pdf. (дата звернення: 25.08.2020).
 14. Концепція розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/960-2020-%D1%80#Text. (дата звернення: 25.08.2020).
Розділ: ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ
Додано: 26.11.2020 | Переглядів: 60 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar