Головна » Статті » ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Польгун К.В. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА БАЗІ ПЛАТФОРМИ MOODLE
Польгун К.В. [polgun@kdpu.edu.ua]
Криворізький державний педагогічний університет, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2020-v3-25-1/2020_3-25-Polhun_FMO.pdf

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА БАЗІ ПЛАТФОРМИ MOODLE 

Формулювання проблеми. В умовах сьогодення спектр діяльності закладу вищої освіти розширюється та передбачає створення й розвиток електронного освітнього середовища (ЕОС). Забезпечення електронного супроводу навчання студентів є важливою функцією ЕОС, один зі шляхів реалізації якої полягає у використанні LMS MOODLE. З’являється необхідність з’ясування особливостей ЕОС закладу вищої освіти, визначення організаційних засад його формування на базі платформи MOODLE. Виявлено, що наявні способи масового створення облікових записів студентів у MOODLE, розподілу їх за гуртами потребують оптимізації.
Матеріали і методи. Здійснено аналіз, порівняння, узагальнення й систематизацію відомостей, отриманих під час вивчення наукової літератури, технічної документації MOODLE, а також практичну перевірку запропонованого способу формування бази облікових записів здобувачів вищої освіти в Системі управління електронними навчальними курсами Криворізького державного педагогічного університету.
Результати. Запропоновано означення поняття «електронне освітнє середовище» закладу освіти. Окреслено основні завдання й принципи організації ЕОС. З’ясовано, що функціонування ЕОС передбачає здійснення управлінсько-організаційного, науково-методичного, навчально-методичного, системотехнічного та кадрового забезпечення. Визначено й охарактеризовано складники підготовчого етапу до організації роботи здобувачів вищої освіти в системі MOODLE. Удосконалено спосіб гуртової реєстрації користувачів.
Висновки. Дотримання вимог до електронного навчання та принципів організації ЕОС сприяє підвищенню результативності навчальної діяльності здобувачів вищої освіти. Водночас велике значення у функціонуванні ЕОС має систематичне забезпечення якісної методичної та технічної підтримки. Застосування автоматизованих процедур дає змогу спростити підготовчу роботу та зменшити витрати часу на її виконання.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: електронне освітнє середовище, MOODLE, електронний навчальний курс, створення облікових записів, реєстрація користувачів.

ORGANIZATIONAL PRINCIPLES OF CREATING ELECTORNIC EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF AN INSTITUTION OF HIGHER EDUCATION ON THE BASIS OF MOODLE PLATFORM
K.V. Polhun
Kryvyi Rih State Pedagogical University, Ukraine

Problem formulation. Due to current conditions, a variety of activities of any institution of higher education is widening and also it supposes creating and developing an electronic educational environment (EEE). Providing electronic support of students’ training is a significant function of EEE, one of the ways of its realization lies in the use of LMS MOODLE. A special need is raised in defining peculiarities of EEE of an institution of higher education, in determining organizational principles of its formation based on the MOODLE platform. It is found out that existing ways of students’ account mass creating in MOODLE, their distribution into groups on the system level need additional optimization. 
Material and methods. Analysis, comparison, generalization, and systematization of data got while studying scientific literature and MOODLE technical manuals are made, as well as a practical check of the offered way of database formation of students’ accounts in the Management system of electronic educational courses of Kryvyi Rih State Pedagogical University is performed.
Results. The definition of the term «electronic educational environment» of an educational institution is offered. Basic tasks and principles of the EEE organization are described. It is found out that EEE functioning supposes the conducting of managing and organizational, scientific and methodic, educational and methodic, systemic and technical, and staff support. Components of the preparatory stage of students’ activity in the MOODLE system are defined and characterized. The way of group user registration is improved.
Conclusions. Following the basic demands of electronic education and principles of organization, EEE forwards the increase of the resulting quality of students’ educational activity. Meanwhile, a great significance in EEE functioning has systemic providing of methodic and technical support. The use of automated procedures allows simplifying preparatory work and to reduce time consumption for its accomplishment. 
Keywords: electronic educational environment, MOODLE, an electronic educational course, creating accounts, user registration.

Список використаних джерел

  1. Moodle Docs 3.8. URL: https://docs.moodle.org/38/en/Upload_users (Дата звернення 01.07.2020).
  2. Вербівський Д. С. Електронне освітнє середовище навчання математичних дисциплін: принципи побудови і структура. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. 2018. Випуск 173. С. 55-58.
  3. Вербівський Д. С. Електронне освітнє середовище як засіб підвищення ефективності навчального процесу. International scientific and practical conference «Pedagogy in EU countries and Ukraine at the modern stage»: Conference proceedings (Baia Mare, December 21-22, 2018). Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2018.
  4. Вишнівський В. В., Лучук А. М., Гніденко М. П., Ільїн О. О. Особливості практичного підходу до інформатизації навчального процесу. Зв'язок, 2016. № 4. С. 15-19.
  5. Гончарук І. В., Юрчук Н. П. Організація єдиного електронного науково-освітнього простору сучасного університету. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018. № 12. С. 75-87.
  6. Захожай О. І. Комплексна інформаційна система навчального закладу на базі єдиної платформи LMS Moodle. Наукові вісті Далівського університету, 2018. № 14.
  7. Кроль В. О., Федірко П. П., Морозов В. В. Розробка спрощеної методики масової реєстрації учасників навчального процесу в LMS Moodle і її реалізація. Професійно-прикладні дидактики, 2016. Випуск 1. С. 94-99.
  8. Система управління електронними навчальними курсами Криворізького державного педагогічного університету. URL: https://moodle.kdpu.edu.ua (Дата звернення 01.07.2020).
  9. Щербина О. А. Швидке створення облікових записів студентів та їх реєстрація в курсах платформи Moodle 2. Інформаційні технології в освіті, 2015. № 23. С. 79-89. DOI: 10.14308/ite000538.
Розділ: ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ
Додано: 26.11.2020 | Переглядів: 646 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar