Головна » Статті » ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Сачанюк-Кавецька Н., Прозор О., Клєопа І. ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ ТЕСТУВАННЯ
Сачанюк-Кавецька Н.В. та ін. [skn1901@gmail.com]
Вінницький національний технічний університет, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2020-v3-25-1/2020_3-25-sachanuk-kavets-ka_fmo.pdf

ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ ТЕСТУВАННЯ

Формулювання проблеми. Проблема впровадження автоматизованих систем тестування як засобу вимірювання навчальних досягнень студентів є актуальною, оскільки вона стосується оптимізації і модернізації навчального процесу в умовах змішаного навчання. З огляду на зазначене постає необхідність з’ясувати переваги і недоліки електронного тестування, дослідити ефективність його застосування та сформулювати умови, необхідні для якісного контролю навчальних досягнень студентів.
Матеріали і методи. Для виконання завдань дослідження використано методи: аналіз, синтез, порівняння, систематизація та узагальнення навчально-методичних та науково-популярних джерел з проблеми дослідження, педагогічний експеримент, первинна статистична обробка й узагальнення отриманих даних. Для визначення статистичних показників застосовано програмний додаток MS Excel. Дослідження проведено на базі Вінницького національного технічного університету при кафедрі вищої математики. Обсяг вибірки – 287.
Результати. Подано приклади тестових завдань з дисципліни «Вища математика»; використовуючи t-критерій Вілкоксона та u-критерій Манна-Уітні, перевірено вплив факторів систематичності проведення тестування та відкритості доступу до тестування впродовж навчального семестру на результат семестрового тестування.
Висновки. Експериментальна перевірка підтвердила ефективність контролю навчальних досягнень студентів за допомогою автоматизованих систем тестування за умови систематичного його проведення та дотримання академічної доброчесності. Подальші дослідження мають стосуватися формування алгоритмів створення тестових завдань для перевірки глибини знань.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: : вища математика, змішане навчання, контроль, тематичний тест, автоматизовані системи тестування.

ORGANIZATION OF CONTROL OF STUDENTS EDUCATIONAL RESULTS WITH THE HELP OF AUTOMATED TESTING SYSTEMS

N. Sachanuk-Kavets’ka, O. Prozor, I. Klieopa

Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Ukraine

Abstract.

Formulation of the problem. The problem of introducing automated testing systems as a means of measuring student achievement is relevant because it concerns the optimization and modernization of the educational process in a blended learning environment. Because of the above problem, it is necessary to find out the advantages and disadvantages of electronic testing, to investigate the effectiveness of its application, and to formulate the conditions necessary for quality control of student achievement.

Materials and methods. Methods were used to perform the research tasks: analysis, synthesis, comparison, systematization, and generalization of educational-methodical and popular science sources on the research problem, pedagogical experiment, primary statistical processing, and generalization of the obtained data. The MS Excel software application was used to determine statistical indicators. The study was conducted based on Vinnytsia National Technical University at the Department of Higher Mathematics. The sample size is 287.

Results. The advantages and disadvantages of using testing in the educational process are highlighted, examples of test tasks in the discipline "Higher Mathematics" are given; using Wilcoxon t-test and Mann-Whitney u-test, the influence of factors of systematic testing and open access to testing during the academic semester on the result of semester testing was tested.

Conclusions. Experimental verification confirmed the effectiveness of monitoring student achievement with the help of automated testing systems, provided it is conducted systematically and academic integrity is observed. Further research should concern the formation of algorithms for creating test tasks to test the depth of knowledge.

Keywords: higher mathematics, blended learning, control, thematic tests, automated testing systems.

Список використаних джерел

  1. Bisiкalo O. V., Palamarchuk Y. A., Kovalenko O. O. Results of implementation of the pilot project of management system for learning and concomitance of the educational, methodological and scientific activities “JetIQ” Матеріали 9-ї науково-практичної конференції (м. Львів, 21-23 листопада 2017 р.). Львів : Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка, 2017. С. 73-77.
  2. Малафіїк І. В. Дидактика новітньої школи: навч. посіб. для студентів ВНЗ. Київ: Слово, 2015. 630 c.
  3. Межуєва І. Ю. Тестуваня як форма контролю знань, умінь, навичок. Переваги і недоліки. Молодий вчений, 2017. № 9 (49). С. 394-398.
  4. Петрук В. А., Прозор О. П. Тестові технології контролю теоретичних знань з вищої математики в технічному ВНЗ. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: педагогіка, 2008. № 7. С. 123-128.
  5. Сачанюк-Кавецька Н.В., Прозор О.П. Особливості тестового контролю знань студентів вищих навчальних закладів. The 8th International scientific and practical conference «Dynamics of the development of world science» (April 15-17, 2020) Perfect Publishing, Vancouver, Canada. 2020. 999 p. Р. 796-803.
  6. Титенко С. В. Генерація тестових завдань у системі дистанційного навчання на основі моделі формалізації дидактичного тексту. Наукові вісті НТУУ "КПІ", 2009. № 1(63). С. 47–57.
  7. Федорук, П. І. Адаптивні тести: статистичні методи обробки результатів тестового контролю знань. Математичні машини і системи, 2007.  № 3, 4.  С. 122–138.
  8. Хом’юк І.В., Сачанюк-Кавецька Н.В. Використання тестового контролю знань студентів у процесі вивчення вищої математики. Наукові записки. Серія: педагогічні науки, 2016. Вип. 9. Ч. 2. С. 43–50.
  9. Ягупов В. В. Педагогіка: Навч. посібник. К.: Либідь, 2002. 560 с.
Розділ: ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ
Додано: 26.11.2020 | Переглядів: 665 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar