Головна » Статті » ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Король О.М. РОБОТА З ЕЛЕМЕНТАРНОЮ ГІС В ПРОЦЕСІ ІНФОРМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ ГЕОГРАФІЇ
Король О.М. [korolelena1976@gmail.com]
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2020-v3-25-2/2020_3-25-2_Korol_FMO.pdf

РОБОТА З ЕЛЕМЕНТАРНОЮ ГІС В ПРОЦЕСІ ІНФОРМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ ГЕОГРАФІЇ

Формулювання проблеми. Глобальні зміни, що відбуваються на тлі переходу до цифрового суспільства, спричиняють незворотні зміни в освіті, які не просто повинні супроводжуватися впровадженням в освітній процес інформаційних технологій, а вимагають їх професійно-спрямованого застосування. Це передусім стосується підготовки майбутніх бакалаврів географії, які мають у навчальних планах дисципліни, опанування яких потребує високого рівня інформатичної підготовки, пов’язаної з допрофільним вивченням географічних інформаційних систем (ГІС).
Матеріали і методи. Основою дослідження стали наукові розвідки учених, які займаються питаннями підготовки майбутніх географів, їх інформатичною та геоінформатичною підготовкою. Було використано набір методів наукового пізнання: порівняльний аналіз для з’ясування різних поглядів на проблему опанування ГІС та визначення напрямку дослідження; систематизація та узагальнення для формулювання висновків та рекомендацій; метод моделювання для планування створення елементарної ГІС та метод порівняння для зіставлення архітектури типової та елементарної ГІС. Використовувався диференційний підхід під час вибору професійно-спрямованого навчального матеріалу для майбутніх бакалаврів географії, який повністю відповідає основним теоретичним положенням інформатики.
Результати. У дослідженні висвітлено шляхи добору навчального матеріалу з інформатики, тематика якого відповідає професійному спрямуванню майбутніх бакалаврів географії. Як середовище для побудови елементарної ГІС використано пакет MS Office, що сприяє досягненню відповідних результатів: по-перше, ознайомленню майбутніх бакалаврів географії з плануванням ГІС, будовою елементарної ГІС і уточнення її складових елементів та механізмів роботи її основного інструментарію; по-друге, ознайомленню з ймовірним спектром застосування ГІС і розширення власних меж майбутньої професійної діяльності; по-третє, підвищенню рівня доступності з опанування ГІС-технологією майбутніми бакалаврами географії, які мають різний рівень інформатичної підготовки. В якості результату впровадження роботи з елементарною ГІС студенти опанують не тільки основні розділи інформатики, а й ознайомляться з картографією та зможуть працювати з картографічним матеріалом, а саме оцифровувати географічні карти, зображувати на них об’єкти, лінії, полігони, користуватися базами даних географічних об’єктів і створювати тематичні карти. Це стане підготовчим етапом, що передує професійному вивченню ГІС та сприяє профілізації майбутніх бакалаврів географії.
Висновки. Знання способу побудови елементарної ГІС у середовищі MS Office сприяє не тільки ефективному різнобічному, міцному й глибокому усвідомленню змісту навчального матеріалу з інформатики, а й набуттю практичних навичок роботи, як окремо з географічним матеріалом (даними, об’єктами) так і з ГІС в цілому, чим створює предумови розуміння роботи професійних ГІС та наближує користувачів до побудови типової ГІС.
Матеріали дослідження будуть корисними майбутнім вчителям географії й інформатики, які можуть, завдяки оволодінню технологією подубови елементарної ГІС в середовищі MS Office, здійснювати міжпредметний зв’язок, викладачам і студентам педагогічних університетів, слухачам системи післядипломної педагогічної освіти та усім, хто цікавиться ГІС.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: географічна інформаційна система (ГІС), елементарна ГІС, пакет MS Office, інформатична підготовка, бакалавр географії.

WORK WITH ELEMENTARY GIS IN THE PROCESS OF THE INFORMATIC TRAINING
OF FUTURE GEOGRAPHY BACHELORS

O.M. Korol
Makarenko Sumy State Pedagogical University, Ukraine

Problem formulation. The global changes taking place on the background of the transition to a digital society are causing irreversible changes in education, which should not just be accompanied by the introduction of information technology into the educational process but also require their professionally oriented application. This primarily applies to the training of future geography bachelors, who have disciplines in their curricula, the mastery of which needs a high level of information training related to the pre-professional study of geographic information systems (GIS).
Materials and methods. The study has been based on scientific research of scientists involved in the training of future geographers, their computer, and geoinformatics training. The set of methods of scientific cognition has been used: a comparative analysis to clarify different views on the problem of mastering GIS and to determine the direction of the research; systematization and generalization to formulate the conclusions and recommendations; a modeling method for planning the creation of elementary GIS and a comparison method for comparing the architecture of typical and elementary GIS. The differential approach has been used in the selection of professionally-oriented educational material for future geography bachelors, which fully corresponds to the basic theoretical principles of computer science.
Results. The study highlights the ways of selecting educational material in computer science, the topic of which corresponds to the professional direction in geography. The use of MS Office is considered as an environment for building basic GIS, which contributes to the achievement of relevant results: first, to acquaint future geography bachelors with GIS planning, the structure of elementary GIS and clarification of its constituent elements and mechanisms of its main tools; an acquaintance with the probable spectrum of GIS application and expansion of own limits of the future professional activity; increasing the availability of GIS mastery in the terms of different levels of technical support for future geography bachelors. As a result of the introduction of work with elementary GIS, students will master not only the basic sections of computer science but also will get acquainted in parallel with cartography and will be able to work with cartographic materials, namely, digitize maps, depict objects, lines, polygons, use geographic databases and create thematic maps. This will be a preparatory stage when working with professional GIS and will gain practical application in future professional activity.
Conclusions. The possibilities of using the MS Office package in the process of teaching future geography bachelors the discipline of the information cycle are considered, which precedes the study of GIS, which not only agrees with its subject but also helps to improve the profiling of future professional activities of future geography bachelors. The research materials will be useful for future geography teachers and computer science, which can make interdisciplinary links in such a way, teachers and students of pedagogical universities, students of postgraduate pedagogical education, and anyone interested in geoinformation education. 
Keywords: Geographic Information System (GIS), elementary GIS, MS Office package, informatics training, a bachelor of geography.

Список використаних джерел

  1. Жалдак М. І. Проблеми інформатизації навчального процесу в середніх і вищих навчальних закладах. Комп’ютер в школі та сім’ї. 2013. № 3. С. 8–15.
  2. Korol O., Kornus O., Kornus A. Peculiarities of using geoinformation systems in training of future geography specialists in higher education institutions. Часопис соціально-економічної географії. Вип. 2, Х, 2020, С. 35–42. url: https://periodicals.karazin.ua/socecongeo/article/view/15970/14763 (дата звернення 08.09.2020 р.)
  3. Малицька І. Д. Тенденції впровадження ІКТ у системах освіти країн Європи. Інформаційні технології і засоби навчання. 2010. № 19. url: http://www.ime.eduua.net/em19/content/10midsec.htm (дата звернення 08.09.2020 р.)
  4. Особов І. П. Інформаційно-комунікаційні технології на сучасному етапі організації освітнього процесу. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2014. № 1 (35). С. 114–152.
  5. Сонко С. Дистанційні методи та ГІС у природокористуванні. Опорний конспект лекцій для аспірантів спеціальності 103 «Науки про землю». УНУС. 2016. 87 с.
  6. Шишкіна М. П. Тенденції розвитку та використання інформаційних технологій в контексті формування освітнього середовища. Інформаційні технології і засоби навчання. 2006. №1. url: http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/ITZN/em1/emg.html. (дата звернення 08.09.2020 р.)
Розділ: ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ
Додано: 30.11.2020 | Переглядів: 835 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar