Головна » Статті » ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Лебедєва І.Л., Норік Л.О. ЕФЕКТИВНІСТЬ Е-LEARNING СТУДЕНТІВ В УМОВАХ КАРАНТИНУ НА ПРИКЛАДІ ДИСЦИПЛІН МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ
Лебедєва І.Л., Норік Л.О. [irina.lebedeva@khneu.net]
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2020-v3-25-2/2020_3-25-2_Lebedeva-Norik_FMO.pdf

ЕФЕКТИВНІСТЬ Е-LEARNING СТУДЕНТІВ В УМОВАХ КАРАНТИНУ НА ПРИКЛАДІ ДИСЦИПЛІН МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ

У роботі розглянуті можливості використання технологій електронного навчання для підвищення ефективності навчального процесу на прикладі досвіду впровадження електронних навчальних курсів дисциплін математичного циклу на платформі Moodle.
Формулювання проблеми. Сучасне інформаційне суспільство характеризується стрімким розвитком інноваційних освітніх технологій. Необхідність змін у системі формування навчально-методичного забезпечення та організації навчального процесу вимагають подальшого поширення інтерактивного навчання. Використання  e-learning як технології дистанційного навчання суттєво покращує якість навчання та підсилює практичну спрямованість навчальних дисциплін математичного циклу. У ХНЕУ ім. С. Кузнеця на базі платформи Moodle створена система електронних навчальних курсів. Досвід активної реалізації цих курсів в умовах карантинних заходів, що оголошені у зв’язку з пандемією COVID-19, дозволив визначити ефективність e-learning та виявити окремі фактори, які впливають на рівень якості його подальшого використання.
Матеріали і методи. Опрацьовано результати успішності студентів І-го курсу ХНЕУ ім. С. Кузнеця денної форми навчання протягом осіннього та весняного семестрів 2019/2020 навчального року за дисциплінами математичного циклу. Порівняння результатів засвоєння студентами математичних дисциплін проводилося у межах одних і тих же академічних груп, навчання яких протягом року здійснювали ті ж самі викладачі. Перевірено статистичну гіпотезу про однорідність успішності студентів у весняному семестрі за критерієм Стьюдента.
Результати. Встановлено, що закони розподілу оцінок за навчальними дисциплінами математичного циклу в осінньому і весняному семестрах суттєво відрізняються. У І-му семестрі закон розподілу можна вважати близьким до нормального, у ІІ-му семестрі закон розподілу слід визначити як двомодальний. Тобто студентів академічної групи за результатами успішності електронного навчання слід об’єднати у дві підгрупи: одна частина студентів почала вчитися краще, інша - навпаки. За критерієм Стьюдента було доведено, що під час електронного навчання середні бали цих двох підгруп відрізняються з надійністю 95%. Це означає, що академічну групу студентів слід розглядати як таку, що складається з двох сукупностей, різних за своїми характеристиками.
Висновки. Аналіз ефективності впровадження е-навчання вказує на перспективність його застосування в процесі вивчення дисциплін математичного циклу. Подальший розвиток e-learning має ґрунтуватися на розробленні індивідуальних та персоналізованих підходів до навчання, що сприяють активізації навчального процесу для всіх студентів.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: е-навчання, самостійна робота студентів, персональна навчальна система, контентний та інтерактивний рівні, ефективність навчання.

THE EFFECTIVENESS OF E-LEARNING OF STUDENTS IN QUARANTINE CONDITIONS
 FOR THE EXAMPLE OF MATHEMATICAL CYCLE DISCIPLINES

Irina Lebedeva, Larisa Norik
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Ukraine

Abstract. The possibilities of using e-learning technologies to improve the efficiency of the educational process on the example of the experience of the introduction of electronic training courses of mathematical cycle disciplines in the Moodle system are considered in the paper.
Formulation of the problem. A modern information society is characterized by the rapid introduction of innovative educational technologies. The necessity of changes in the system of the formation of educational and methodological support and organization of the educational process requires further dissemination of interactive learning technology. Using e-learning as a technology of distance learning significantly improves the quality of learning and enhances the practical orientation of the disciplines of the mathematical cycle. In the Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, there was created the personal system of electronic training courses that uses Moodle as a platform. The experience of active implementation of these courses in the context of quarantine measures announced concerning the COVID-19 pandemic allowed to determine the effectiveness of e-learning and to identify individual factors that affect the quality of its further use.
Materials and methods. There were compared the results of the student's educational success during the autumn and spring semesters of the 2019/2020 academic year according to the disciplines of the mathematical cycle. The comparison of results was carried out within the same academic groups, whose training was carried out by the same lecturers during the year. The statistical hypothesis on the homogeneity of student success within the academic group according to the Student's t-test was checked.
Results. It was established that the laws of distribution of student estimates on the educational disciplines of the mathematical cycle in autumn and spring semester differ significantly. In the 1st semester, the law of distribution can be considered close to normal, in the 2nd semester, the law of distribution should be defined as two-modal. That is, students of an academic group according to the results of the success of e-learning should be united into two subgroups. One part of the students began to study better, the other one - on the contrary. By the criterion of Student's there was proved that during e-learning, the average scores of these two aggregates are different from the reliability of 95%. That is why these two subgroups should be considered as belonging to different general aggregate. This means that an academic group of students should be regarded as two subgroups that are different in their characteristics.
Conclusions. Analysis of results of implementation e-learning proved its effectiveness and the prospects of its application in the process of studying the mathematical cycle disciplines. Further e-learning development should be based on developing individual and personalized learning approaches that facilitate learning process activation for all students.
Keywords: e-learning, independent work of students, personal training system, content and interactive levels, the efficiency of learning.

Список використаних джерел

 1. Семеріков С. О., Стрюк М. І., Моісеєнко Н. В. Мобільне навчання: історико-технологічний вимір. Теорія і практика організації самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів : монографія / за ред. О. А. Коновала. Кривий Ріг : Книжкове видавництво Киреєвського, 2012. С. 188-242. 
 2. Global E-learning Market 2018-2023: Market is Expected to Reach $65.41 Billion. URL:  https://www.prnewswire.co.uk/news-releases/global-e-learning-market-2018-2023-market-is-expected-to-reach-6541-billion-672118233.html (Last accessed: 05.07.2020).
 3. Биков В. Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти: монографія. Київ: Атіка, 2008. 684 с.
 4. Федорук П. І. Адаптивна система дистанційного навчання та контролю знань на базі інтелектуальних Інтернет-технологій. Івано-Франківськ : Видавництво “Плай” ЦІТу Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2008. 326 с.
 5. Морзе Н. В., Глазунова О. Г. Моделі ефективного використання інформаційно-комунікаційних та дистанційних технологій навчання у вищому навчальному закладі. Information Technologies and Learning Tools, 2008 Вип. 6(2).  URL : https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/138 (Дата звернення 01.07.2020).
 6. Umryk  M. A. Organization of distance learning for meeting the needs of modern students. Information Technology and Learning Tools. 2015 Vol. 45. N1. URL : https://www.researchgate.net/publication/331467459 (Last accessed: 02.07.2020).
 7. Каменева Т. Н. Интенсификация учебного процесса на базе применения электронных технологий. Фізико-математична освіта, 2017. Випуск 4(14). С. 186-191.
 8. Джанелли, М. (2018) Электронное обучение в теории, практике и исследованиях. Educational Studies Moscow. 4, 81–98. DOI: 10.17323/1814-9545-2018-4-81-98
 9. What is EDEN? URL:  https://www.eden-online.org/about-us/ (Last accessed: 06.07.2020).
 10. Указ Президента України № 31/2020 «Про оголошення 2020/2021 навчального року Роком математичної освіти в Україні» URL:   https://www.president.gov.ua/documents/312020-32165 (Дата звернення 07.07.2020).
 11. Сайт персональних навчальних систем Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця. URL : https://pns.hneu.edu.ua/ (Дата звернення 07.07.2020).
 12. Пономаренко В. С., Клебанова Т. С., Яценко Р. Н. Адаптивная система дистанционного обучения. Бизнес Информ,  2010. № 4(2). С. 174-178.
 13. Moodle Docs URL : https://docs.moodle.org/39/en/Main_page (Last accessed: 08.07.2020).
 14. Donnelly R.,  McSweeney F. Applied e-learning and e-teaching in higher education. New York : Information Science Reference, 2008. 440 p.      
 15. Garrison D. R. E-Learning in the 21st Century provides a coherent, comprehensive, and empirically-based framework for understanding e-learning in higher education. New York and London : Taylor & Prancis Group, 2011. 160 p.
 16. Методичне забезпечення розробки персональних навчальних систем : навчально-методичний посібник. Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. URL: https://cdn.hneu.edu.ua/ebook/metod-zabez/index.html (Дата звернення 07.07.2020).
 17. Yatsenko R.,  Hontar D., Balykov O. Using interactive learning tools of the Moodle system in the process of teaching the discipline “Financial management in a bank”. Управління розвитком, 2017. №1-2. С.64-73.
 18. Moore M.G., Kearsley G. Distance education : a systems view of online learning. Belmont, CA : Wadsworth Cengage Learning, 2012. 348 p.
 19. Лебедєва І. Л., Норік Л. О. Визначення ефективності імплементації концепції неперервної математичної підготовки в процес навчання майбутніх фахівців в галузі економіки і менеджменту. Фізико-математична освіта, 2020. Вип. 1(23). С. 65-70. DOI 10.31110/2413-1571-2020-023-1-011
 20. Малярець Л. М., Лебедєва І. Л., Широкорад Л. Д. Математика для економістів. Теорія ймовірностей та математична статистика: навчальний посібник у 3-х ч. Харків : Вид. ХНЕУ, 2011. 568 с. Ч.3, С. 390-397. 
 21. Zgheib G., AlDaia R., Serhan M., Melki A. Factors Influencing Students’ Online Learning Readiness in a Middle Eastern Higher Education Institution: Implications for Online Course Design. International Journal on E-Learning, 2020. Vol.19. N 3. C. 287-308. 
 22. Asartaa C. J., Schmidtb .J. R. The effects of online and blended experience on outcomes in a blended learning environment. The Internet and Higher Education, 2020. Vol. 44. 100708. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1096751619304269 (Дата звернення 07.08.2020).
 23. Калинина С. Б. Исследование локуса контроля у курсантов Военного университета. Наука. Общество. Оборона (noo-journal.ru), 2017. 2(11). URL:  https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/2017-2-11/article-0103/     DOI: 10.24411/2311-1763-2017-00015 (Дата звернення 07.08.2020).
 24. Lasfeto D. B., Ulfa S. The relationship between self-directed learning and students’ social interaction in the online learning environment. Journal of e-learning and knowledge society, 2020. Vol.16. N 2. P. 34-41.
 25. Bahçekapılı E., Karaman S. A path analysis of five-factor personality traits, self-efficacy, academic locus of control and academic achievement among online students. Knowledge Management & ELearning, 2020. Vol.12. N 2. Р.191–208.
Розділ: ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ
Додано: 30.11.2020 | Переглядів: 1043 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar