Головна » Статті » ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Бажміна Е.А. SWOT-АНАЛІЗ: ПЛАНУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ BYOD СТУДЕНТАМИ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Бажміна Е.А. [evelinabazhmina@gmail.com]
Національний університет «Запорізька політехніка», Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2020-v4-26/2020_4-26-Bazhmina_FMO.pdf

SWOT-АНАЛІЗ: ПЛАНУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ BYOD СТУДЕНТАМИ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Формулювання проблеми. У статті розкрито проблеми використання BYOD технологій в освітньому процесі. У зв’язку з надшвидкісним розвитком цифрових технологій освітній процес повністю трансформується – змінюються організація навчального процесу, форми навчання, процес досягнення результату, який відбувається без явної участі викладача, змінюються ролі студента і викладача: студенти вчаться працювати дистанційно, наставники-викладачі допомагають студентам формувати та розвивати культуру самостійної роботи засобами технології BYOD.
Матеріали і методи. Для реалізації використання технології BYOD в освітньому процесі закладів вищої освіти проведено SWOT-аналіз на основі наукових даних та експерименту. В опитуванні брали участь студенти машинобудівної галузі Національного університету «Запорізька політехніка» під час вивчення дисциплін «Інженерна та комп’ютерна графіка» та «Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка».
Результати. Представлено на основі міжнародних досліджень вплив смартфонів на людину та обмеження їх використання в деяких країнах у закладах загальної середньої та вищої освіти.
Розроблено чинники, що впливають на результативність навчання, засобами технології BYOD.
Під час експерименту серед студентів машинобудівної галузі було з’ясовано, що вміння студентів закладів вищої освіти поводитися з власним смартфоном ще не означає певний рівень володіння цифровими технологіями, і це може створити хибне уявлення власних можливостей та негативно позначитися на їхніх діях і результатах навчання.
Висновки. SWOT-аналіз допоміг зрозуміти, які чинники заважають навчанню студентам машинобудівної галузі та становлять загрозу в майбутньому, використовуючи особисті мобільні пристрої. Проведений SWOT-аналіз надав можливість рекомендувати використовувати студентам їхні цифрові пристрої під час освітнього процесу в закладах вищої освіти. Проведено експеримент з визначення рівня цифрової грамотності студентів на базі Національного університету «Запорізька політехніка».
КЛЮЧОВІ СЛОВА: цифрові технології, технології BYOD, цифрова грамотність, SWOT-аналіз, дистанційне навчання, самостійна робота студентів.

SWOT-ANALYSIS: PLANNING THE APPLICATION OF BYOD TECHNOLOGY
BY MACHINE-BUILDING INDUSTRY STUDENTS IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

Evelina Bazhmina
National University “Zaporizhzhia Polytechnic”, Ukraine

Formulation of the problem. The article deals with the issues of using BYOD technology in the educational process. Due to the rapid development of digital technologies, the educational process is completely transformed – the organization of educational process, forms of learning, the process of achieving results that occur without visible participation of the teacher, changing the roles of student and teacher: students learn to work remotely, teachers help students to form and develop their culture of independent work.
Materials and methods. To implement BYOD technology in the educational process of higher education institutions, a SWOT-analysis was conducted based on scientific data and experiment. Students in the machine-building industry of the National University “Zaporizhzhia Polytechnic” took part in the survey while studying the disciplines “Engineering and Computer Graphics” and “Descriptive Geometry, Engineering, and Computer Graphics”.
Results. The impact of smartphones on humans and restrictions on their use in some countries in schools and higher education institutions are presented based on international research.
Factors influencing the effectiveness of training have been developed using BYOD technology.
During an experiment among students of the machine-building industry, it has been found that students of higher education institutions' ability to use their smartphone do not mean a certain level of digital technology, and this can create a misconception of their capabilities and negatively affect their actions and learning outcomes.
Conclusions. SWOT-analysis made it possible to understand what factors hinder the learning of engineering students and pose a threat in the future, using personal mobile devices. SWOT-analysis provided an opportunity to recommend students to use their digital devices during the educational process in higher education institutions. The experiment to determine the digital literacy level of students based on the National University "Zaporizhzhia Polytechnic" was conducted.
Keywords: digital technologies, BYOD technology, digital literacy, SWOT-analysis, distance learning, independent work of students. 

Список використаних джерел

 1. Akkoyunlu B. Why we should start implementing mobile learning in education? Kızılcahamam-Ankara: The 2nd International Conference on Distance Learning and Innovative Educational Technologies, 12-13 December, 2018. URL: http://dilet.baskent.edu.tr/wp-content/uploads/DILET2018-Proceedings-Book.pdf (Дата звернення 20.03.2019).
 2. Mahesh G., Jayahari K., Bijlani K. A smartphone integrated smart classroom. In 10th International Conference on Next Generation Mobile Applications, Security and Technologies, 2016. DOI 10.1109/NGMAST.2016.31.
 3. McCoy B. R. Digital distractions in the classroom phase II: Student classroom use of digital devices for non-class related purposes. Faculty Publications, College of Journalism & Mass Communications, 2016. Paper 90, 1-43.
 4. Sanchez J., Salinas A., Contreras D., Meyer E. Does the new digital generation of learners exist? A Qualitative Study. British journal of educational technology, 2011. 42 (4), 543–556 DOI: 10,1111 / j.1467-8535.2010.01069.x.
 5. Stockwell G., Hubbard P. Some emerging principles for mobile-assisted language learning. Monterey, CA: The International Research Foundation for English Language Education, 2013. URL: http: //www.tirfonline.org/english-in-the-workforce/mobile-assisted-language-learning) (Дата звернення 10.01.2019).
 6. West M., Vosloo S. Policy Guidelines for Mobile Learning. Paris: UNESCO, 2013. URL: http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002196/219641E.pdf (Дата звернення 10.02.2019).
 7. Гриневич Л.М., Ільїч Л.М., Линьов К.О., Морзе Н.В., Проценко О.Б., Прошкін В.В., Рій Г.Є., Шемелинець І.І. Організація освітнього процесу в школах України в умовах карантину: аналітична записка. Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2020. 76 с.
 8. Гуревич Р.С., Кадемія М. Ю., Шевченко Л. С. Інформаційні технології навчання: інноваційний підхід : навч. посіб. Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2012. 348 с.
 9. Игнатова Н. Ю. Образование в цифровую эпоху : монография. – Нижний Тагил : НТИ (филиал) УрФУ, 2017. 128 с.
 10. Кадемія М. Ю. Інноваційні технології навчання у підготовці майбутніх учителів. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. 2014. Вип. 1. С. 274-279.
 11. Міністерство освіти і науки України. Наказ від 07.08.2014 № 910. Про скасування наказу Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2007 року № 420: URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0910729-14 (Дата звернення 12.05.2019).
 12. Міністерство освіти і науки України. Наказ від 24.05.2007 № 420. Про використаннямобільних телефонів під час навчального процесу: URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0420290-07 (Дата звернення 10.05.2019).
 13. Морзе Н. В. Основи інформаційно-комунікаційних технологій. К.: Видавнича група BHV, 2006. 298 с.
 14. Теорія та практика змішаного навчання: монографія / Кухаренко В.М. та ін.; Харків: «Міськдрук», НТУ «ХПІ», 2016. 284с.
Розділ: ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ
Додано: 17.02.2021 | Переглядів: 331 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar