Головна » Статті » ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Дудка О.М., Депутат В.Р. МОЖЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ 3D-МОДЕЛЮВАННЯ АРХІТЕКТУРНИХ СПОРУД В ШКОЛІ
Дудка О.М., Депутат В.Р. [olha.dudka@pnu.edu.ua]
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2020-v4-26/2020_4-26-Dudka-Deputat_FMO.pdf

МОЖЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ 3D-МОДЕЛЮВАННЯ
АРХІТЕКТУРНИХ СПОРУД В ШКОЛІ

Формулювання проблеми. Для розвитку сучасної освіти сьогодні потрібні не так теоретичні розробки, як практичні дослідження, які спрямовані на активізацію самостійного, активного, креативного, творчого мислення учнів. Застосування 3D-моделювання у навчанні при правильному підході дасть можливість розширити світогляд учнів, підвищить пізнавальну активність та сприятиме формуванню загальнонаукових умінь та навичок. Моделювання архітектурних споруд є цікавою темою для вивчення, наявне програмне забезпечення дозволяє вивчати цю тему навіть школярам, однак наразі для цього недостатньо відповідного  навчально-методичного забезпечення. Метою статті є висвітлення доробку авторів стосовно можливостей навчання побудови 3D-моделей архітектурних споруд за допомогою програми SketchUp.
Матеріали і методи. Для розв’язання проблеми було використано наступний комплекс методів: теоретичний аналіз, діагностичний, методи навчання,  первинна статистична обробка й узагальнення отриманих даних (результати дослідження апробовані і впроваджені у ліцеї №6 імені Івана Ревчука та у ліцеї №5 Івано-Франківської міської ради в 10-11 класах).
Результати. Проаналізовано роль і місце технологій візуалізації  в освітньому процесі та  архітектурної візуалізації зокрема, можливості вивчення 3D-моделювання в школі, досліджено особливості моделювання тривимірних об’єктів за допомогою програми SketchUp. Запропоновано програму, методичні рекомендації та вказівки до викладання курсу «Побудова 3D-моделей архітектурних споруд» на уроках інформатики, технологій та факультативних заняттях. Досліджено та проаналізовано актуальність та ефективність впровадження курсу в освітній процес, представлено розроблені інтерактивні вправи, які сприяють кращому засвоєнню навчального матеріалу; наведено результати апробації, що підтверджують ефективність запропонованої методики.
Висновки. Курс «Побудова 3D-моделей архітектурних споруд» дозволить підвищити ефективність вивчення 3D-моделювання в освітніх закладах, а також розвивати навички учнів щодо архітектурної візуалізації та вміння працювати зі спеціалізованим програмним забезпеченням для створення 3D-об’єктів. Проведення занять за запропонованою методикою допомагає викликати зацікавленість предметом, збільшує рівень інтересу до архітектурної візуалізації, розвиває у школярів логічне та абстрактне мислення.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: технології візуалізації, архітектурна візуалізація, 3D-моделювання, програма SketchUp, проєктна робота.

POSSIBILITIES OF STUDYING 3D-MODELLING TECHNOLOGIES OF ARCHITECTURAL BUILDINGS AT SCHOOL
O.M. Dudka, V.R. Deputat
Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine

Formulation of the problem. For modern education, practical researches are needed for developing independent, active, creative, analytical students' thinking. The Importance of including 3d-modeling in the educational process is shown. The article aims to show the authors' achievements connected with studies of 3d-modeling architectural buildings using SketchUp.
Materials and methods. For the solution of the problem was used the next methods: theoretical analysis, diagnostic methods of studies, statistical roughing-out, and generalization of the obtained data (research results are approved in the lyceum № 6 named after Ivan Revchuk, the experimental introduction of methodology was organized in a lyceum №5 in 10-11 classes).
Results. The role and place of technologies of visualization in an educational process are analyzed. In particular, the possibilities of studying 3d-modelling at school are analyzed. The features of the design of 3D-objects are investigated with the program SketchUp. The program and methodical recommendations are given for the teaching course "Construction of 3d-models of architectural building" on the IT lessons. The interactive exercises for the best mastering study are presented. The results of the approbation of the developed course are given that confirm the efficiency of the offered approach.
Conclusions. Course "Construction of 3d-models of architectural building" will promote the efficiency of studying 3d-modelling at school, to develop students’ skills concerning architectural visualization and the ability to work with specialized software. The offered methodology will help to cause personal interest in the subject, will increase the level of interest in architectural visualization, and will develop logical and abstract thinking for school students.
Keywords: technologies of visualization, architectural visualization, 3d-modeling, program SketchUp, a project work.

Список використаних джерел

  1. Гарбусєв В., Вовковінська Н. Комп’ютерна графіка. Київ: Шкільний світ, 2008. 112 с.
  2. Дудка О. М., Депутат В. Р. Методика навчання побудови 3D моделей архітектурних споруд. Science, society, education: topical issues and development prospects. Abstracts of the 6th International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Kharkiv, Ukraine. 2020. С.474-480.  URL: https://sci-conf.com.ua/vi-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-science-society-education-topical-issues-and-development-prospects-10-12-maya-2020-goda-harkov-ukraina-arhiv/ (Дата звернення 14.11.2020).
  3. Навчальна програма «Технології 10-11 кл.» /Рівень стандарту/ МОНУ. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/texnologiyi-ostatochnij-variant-10.11.17.docx (Дата звернення 11.10.2020).
  4. Онопрієнко А., Тріпутіна Н. Розробка технології створення тривимірної моделі. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. Харків: НМЦ "СД", Вип. 13. 2010. С.187-197. URL: https://periodicals.karazin.ua/apvvi/article/download/708/500/      (Дата звернення 22.11.2020).
  5. Петелин А. Ю.  3D-моделирование в Google SketchUp – от простого к сложному. М: ДМК Пресс, 2014. 344 с.  URL: https://cutt.ly/nyxPOoA (Дата звернення 22.11.2020).
  6. Безкоштовні програми для проектування будинків: всі тонкощі вибору. URL: http://houseofdream.com.ua/bezkoshtovni-programi-dlya-proektuvannya-budinkiv-vsi-tonkoshhi-viboru-softa-dlya-stvorennya-arhitekturnih-modelej/ (Дата звернення 29.10.2020).
  7. SketchUp. Основные принципы. URL: http://www.architector.dp.ua/sketchup.htm (Дата звернення 11.11.2020).
Розділ: ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ
Додано: 17.02.2021 | Переглядів: 365 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar