Головна » Статті » ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Охріменко О.В., Семеніхіна О.В. ЦИФРОВІ РЕСУРСИ У РОБОТІ БАКАЛАВРІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ
Охріменко О.В., Семеніхіна О.В.
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2019-v4-22-2/2019_4-22-2_Okhrimenko-Semenikhina_FMO.pdf

ЦИФРОВІ РЕСУРСИ У РОБОТІ БАКАЛАВРІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ

Інформатизація освітньої галузі вплинула на різні сфери, у тому числі й на інклюзивний освітній простір, де сьогодні активно використовуються цифрові засоби для підтримки, розвитку і соціалізації осіб з особливими освітніми потребами. Це обумовлює потребу аналізу цифрових ресурсів, які використовуються у роботі спеціальних педагогів.
Матеріали і методи. Для досягнення мети використано низку методів: теоретичні (контент-аналіз для виявлення типів цифрових ресурсів у роботі з дітьми з ООП; узагальнення результатів наукових розвідок з метою визначення практичного стану розробленості проблеми), емпіричні (бесіди з практикуючими викладачами та вчителями, які працюють в інклюзивних класах).
Результати. Розвиток цифрових технологій обумовив появу різноманітних апаратних (брайлівські дисплей, е- книга, принтер, клавіатура; альтернативна клавіатура, миша для стопи, трекбол, сенсорний екран, інструктивна дисплейна система голови, стилус для керування ротом; ПК, планшет, смартфон, е-рідер; вібраційна система нагадування, цифрова ручка з можливістю аудіо запису) і програмних засобів (зчитувачі екрана монітора, екранні збільшувачі, аудіокниги, сурдокомунікатори, мовні синтезатори, перетворювачі звуку в текст, програмні засоби для перевірки правопису, засоби для рефразування, спеціалізоване програмне забезпечення предметного спрямування, електронні освітні ресурси тощо), а також низку компютерних ігор, які можна використовувати для розвитку та соціалізації осіб з ООП
Висновки. Теоретичний аналіз, узагальнення та систематизація наукових досліджень з проблем цифровізації інклюзивної освіти вказує, що наукові роботи стосуються окремих аспектів цього процесу, переважно висвітлюється досвід практичної роботи із застосування цифрових технологій у царині інклюзії, їх переваги та недоліки, проте відсутні науково-педагогічні розвідку щодо підготовки майбутніх бакалаврів спеціальної освіти до використання цифрових технологій в умовах інклюзивного освітнього простору.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: цифрові ресурси, цифрові технології, інклюзія, інклюзивний освітній простір, бакалаври спеціальної освіти, професійна підготовка, професійна освіта.

DIGITAL RESOURCES IN THE WORK OF BACHELORS OF SPECIAL EDUCATION
O.V. Okhrimenko, O.V. Semenikhina
Makarenko Sumy State Pedagogical University, Ukraine

Formulation of the problem. The informatization of the educational sector has affected various areas, including the inclusive educational space, where today digital means are actively used to support, develop and socialize people with special educational needs. This necessitates the analysis of digital resources used in the work of special educators.
Materials and methods. To achieve this goal, a number of methods were used: theoretical (content analysis to identify types of digital resources in working with children with SEN; summarizing the results of scientific research to determine the practical state of the problem), empirical (interviews with practicing teachers and teachers working in inclusive classes).
Results. The development of digital technologies has led to the emergence of various hardware (Braille display, e-book, printer, keyboard; alternative keyboard, foot mouse, trackball, touch screen, instructional display system, stylus for mouth control; PC, tablet, smartphone, e-reader vibration reminder system, digital pen with audio recording capability) and software (monitor screen readers, screen magnifiers, audiobooks, sign language communicators, speech synthesizers, audio-to-text converters, spell-checking software, refracting tools, specialized software) , electronic educational resources, etc.), as well as a number of computer games that can be used for the development and socialization of people with SEN
Conclusions. Theoretical analysis, generalization and systematization of research on the problems of digitalization of inclusive education indicates that scientific work relates to certain aspects of this process, mainly highlights the experience of practical work on digital technologies in the field of inclusion, their advantages and disadvantages, but no scientific and pedagogical research. future bachelors of special education to the use of digital technologies in an inclusive educational space.
Key words: digital resources, digital technologies, inclusion, inclusive educational space, bachelors of special education, vocational training, vocational education.

Список використаних джерел

  1. Abbott C. E-inclusion: Learning Difficulties and Digital Technologies. Bristol: Futurelab Education, 2007. 32 p
  2. Blоssеr Р. Е. Соореratіvе Lеarnіng Aррlісatіоns іn Tеaсhіng Sсіеnсе. Еduсоm Rеvіеw, 1996. р. 76.
  3. Hamburg I., Bucksch S. Inclusive Education and Digital Social innovation. Advances in Social Sciences Research Journal, 2017. Vol.4 (5), pp. 161–169. DOI: https://doi.org/10.14738/assrj.45.2861
  4. Lazzari M. Digital storytelling for inclusive education: an experience in initial teacher training. Proceedings of the 10th International Conference on e-Learning (Funchal, Portugal, July 1-2, 2016), pp. 199–203. URL : https://www.marcolazzari.it/publications/EL-lazzari-2016-sito.pdf
  5. Marci-Boehncke G., Vogel, T. Digital literacy and inclusion: the impact of theory and practice in teacher’s education. 12th International Technology, Education and Development Conference (March, 2018). DOI: 10.21125/inted.2018.1618
  6. Mсluhan M. Undеrstandіng mеdіa. Fal-mоuth, 1973. р. 114
  7. UNЕSСО. Wоrld Еduсatіоn Rероrt 1998: Tеaсhеrs and Tеaсhіng іn a Сhangіng Wоrld. URL: www.unеsсо.оrg/еduсatіоn/еduсрrоg/wеr/wеr.htm
  8. Warsсhauеr M. Nеtwоrk-Basеd Languagе Tеaсhіng. Соnсерts and Рraсtісе. Сambrіdgе: СUР, 2000. р. 105.
  9. Ахметова Д.З., Нигматов З.Г., Челнокова Т.А., Юсупова Ю.Г. и др. Педагогика и психология инклюзивного образования. Казань: Изд-во Познание. 2013, c. 245-261
  10. Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018 – 2020 роки: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 січня  2018 р. № 67-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018%D1%80/ed20180117#n23 (дата звернення: 27.01.2021)
Розділ: ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ
Додано: 22.02.2020 | Переглядів: 495 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar