Головна » Статті » ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Семеніхіна О., Удовиченко О., Юрченко А., Шамоня В. АНАЛІЗ СЕРВІСІВ ПЕРЕВІРКИ НА ТЕКСТОВІ ЗБІГИ: ДОСВІД СумДПУ ім. А.С. МАКАРЕНКА У ПОШИРЕННІ...
Семеніхіна О. та ін. [e.semenikhina@fizmatsspu.sumy.ua]
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2020-v4-26-2/2020_4-26-2_Semenikhina-Udovychenko-Yurchenko.pdf

АНАЛІЗ СЕРВІСІВ ПЕРЕВІРКИ НА ТЕКСТОВІ ЗБІГИ:
ДОСВІД СумДПУ ім. А.С. МАКАРЕНКА
У ПОШИРЕННІ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

Формулювання проблеми. Сьогодні на рівні академічної спільноти піднімається питання академічної доброчесності, яку варто плекати ще зі школи. Тим більш важливим є використання інструментів, які надають підстави для підтвердження збігів з наявними в мережі публікаціями. До таких відносимо антиплагіатні програми, які базуються на власних алгоритмах і базах для зіставлення текстів, а тому дають різний відсоток автентичності робіт. Мета статті: провести порівняльний аналіз спеціалізованого програмного забезпечення, призначеного для перевірки на текстові збіги, та виявити найбільш прийнятне для викладачів при перевірці автентичності студентських кваліфікаційних робіт.
Матеріали і методи. Проведено контент аналіз спеціалізованого програмного забезпечення, яке доступне онлайн. Використано програмні онлайн-сервіси antiplagiat.ru, Антиплагіат на Text.ru, AntiPlagiarism.NET. Зібрано статистичні дані перевірки студентських робіт на текстові запозичення та проведено їх кількісний аналіз. Базою дослідження стали роботи студентів кафедри інформатики Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка.
Результати. Програмне забезпечення AntiPlagiarism.NET є більш доцільним для організації перевірки текстів на автентичність. Перша перевірка кваліфікаційних робіт на текстові збіги показує відсоток авторства для бакалаврських робіт близько 70%, а магістерських – близько 80%.
Висновки. 1. Результати використання програми AntiPlagiarism.NET демонструють позитивне відношення студентів до її використання. Студенти частіше наводять коректні цитування тих збігів, які виявляє програмний засіб. 2. Перевірка текстів на збіги уможливлює урахування відсотка автентичності роботи у рейтинговій оцінці кваліфікаційної роботи та її захисту, що стимулює студентів писати кваліфікаційні роботи самостійно.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: академічна доброчесність, перевірка на текстові збіги, перевірка на плагіат, кваліфікаційні роботи, СумДПУ, AntiPlagiarism.NET.

ANALYSIS OF COMPUTER PROGRAMS FOR CHECKING TEXT MATCHES:
EXPERIENCE SUMDPU NAMED AFTER A.S. MAKARENKO IN COMPLIANCE WITH ACADEMIC INTEGRITY
О.V. Semenikhina, O.M. Udovychenko, A.O. Yurchenko, V.H. Shamonia
Sumy State Pedagogical University named after A.S. Makarenko, Ukraine

Abstract. Today, at the level of the academic community, the question of academic integrity arises, which should be nurtured from school. All the more important is the use of tools that provide a basis for confirming matches with existing publications on the network. These include anti-plagiarism programs, which are based on their own algorithms and bases for comparing texts, and therefore give a different percentage of authenticity of the work. The purpose of the article: to conduct a comparative analysis of specialized software designed to check for text matches, and to identify the most acceptable for teachers when checking the authenticity of student qualifying papers.
Materials and methods. Content analysis of specialized software that is available online was conducted. Used software online services antiplagiat.ru, Antiplagiarism on Text.ru, AntiPlagiarism.NET. Statistical data on the verification of student works on textual borrowings were collected and their quantitative analysis was performed. The research was based on the works of students of the Department of Computer Science of Sumy State Pedagogical University named after A.S. Makarenko.
Results. AntiPlagiarism.NET software is more appropriate for organizing the verification of texts for authenticity. The first check of qualifying works for text matches shows the percentage of authorship for bachelor's theses about 70%, and master's theses - about 80%.
Conclusions. 1. The results of using the AntiPlagiarism.NET program show a positive attitude of students to its use. Students are more likely to give correct citations of those matches that the software detects. 2. Verification of texts for coincidences makes it possible to take into account the percentage of authenticity of work in the rating of qualifying work and its protection, which encourages students to write qualifying works independently.
Keywords: academic integrity, text match check, plagiarism check, qualification works, Sumy State Pedagogical University named after A.S. Makarenko, AntiPlagiarism.NET.

Список використаних джерел

  1. Шабельник Т.В., Горбашевська М.О., Нетреба М.М., Тимофєєва І.Б. Аналіз інформаційно-технічного інструментарію виявлення академічного плагіату. Фізико-математична освіта. 2019. Вип. 4(22). С. 130-136.
  2. Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти. URL: https://naqa.gov.ua/
  3. Академічна доброчесність; Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти. URL:  https://naqa.gov.ua/%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%bd%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c/
  4. Advego Plagiatus від А до Я. Керівництво для початківця. URL: http://estdomain.com.ua/advego-plagiatus-vid-a-do-ya-kerivnitstvo-dlya-pochatkiv/
  5. Шуть Павло. Огляд програми ETXT Антиплагіат. 2020. URL: https://zhumor.ru/uk/internet/obzor-programmy-etxt-antiplagiat-obzor-programmy-etxt-antiplagiat-kak-rabotaet.html
  6. Content-watch і інші сервіси по Антиплагіат. URL: https://aggregator-mlm.ru/uk/content-watch-i-drugie-servisy-po-antiplagiatu-pervyi-mesyac/
  7. Оновлений звіт Unicheck: Дизайн та функціональні особливості. URL: https://support.unicheck.com/hc/uk/articles/360015995794-%D0%9E%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82-Unicheck-%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D1%82%D0%B0-%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
  8. Програмне забезпечення для перевірки наукових текстів на плагіат: інформаційний огляд / автори-укладачі: А. Р. Вергун, Л. В. Савенкова, С. О. Чуканова ; редколегія: В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Я. Є. Сошинська ; Українська бібліотечна асоціація. Київ : УБА, 2016. Електрон. вид. – 1 електрон. опт. диск (CDROM). 36 с.
Розділ: ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ
Додано: 02.02.2021 | Переглядів: 380 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar