Головна » Статті » ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Паламарчук О.С. ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНОГО СЕРВІСУ ONEDRIVE В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ВНЗ
Паламарчук О.С. [palamarchuk.a85@gmail.com]
Черкаський державний технологічний університет, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2016-v2-8/2016_2-8-Palamarchuk_Scientific_journal_FMO.pdf

ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНОГО СЕРВІСУ ONEDRIVE
В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ВНЗ

Анотація. Паламарчук О.С. Використання хмарного сервісу OneDrive в навчальному процесі ВНЗ. Метою дослідження є аналіз хмарного сервісу OneDrive. Завданням дослідження є аналіз функціональних можливостей хмарного сервісу OneDrive та визначення засобів їх реалізація у навчальному процесі у ВНЗ. Об’єктом дослідження є хмарний сервіс OneDrive, предметом дослідження є його інструменти та засоби, що використовуються в навчальному процесі ВНЗ. Активний розвиток інформаційних технології направлений на формування нових підходів та методик викладання дисциплін у ВНЗ. Використання інформаційних технологій в освітньому процесі орієнтоване на вироблення індивідуального підходу до кожного студента. Застосування хмарних технологій в навчальному процесі підвищує якість та ефективність навчання студентів ВНЗ; полегшує процес подання інформації студентам, її засвоєння та контролю знань.
Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, хмарні технології, хмарні сервіси, система підтримки дистанційного навчання.

Аннотация. Паламарчук А.С. Использование облачного сервиса OneDrive в учебном процессе вуза. Целью исследования является анализ облачного сервиса OneDrive. Задачей исследования является анализ функциональных возможностей облачного сервиса OneDrive и определение средств их реализация в учебном процессе в вузах. Объектом исследования является облачный сервис OneDrive, предметом исследования является его инструменты и средства, используемые в учебном процессе вуза. Активное развитие информационных технологий направлено на формирование новых подходов и методик преподавания дисциплин в вузах. Использование информационных технологий в образовательном процессе ориентировано на выработку индивидуального подхода к каждому студенту. Применение облачных технологий в учебном процессе повышает качество и эффективность обучения студентов вуза; облегчает процесс представления информации студентам, ее усвоения и контроля знаний.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, облачные технологии, облачные сервисы, система поддержки дистанционного обучения.

Abstract. Palamarchuk A.S. Using cloud service OneDrive in the educational process of the university. The aim of the study is to analyze the cloud service OneDrive. The aim of the study is to analyze the functionality of the cloud service OneDrive and determination means for their implementation in the educational process in higher educational institutions. The object of research is a cloud service OneDrive, the subject of the study is its tools and instruments used in the educational process of the university. Active development of information technologies is aimed at the formation of new approaches and methods of teaching disciplines in universities. Use of information technologies in educational process focused on the development of an individual approach to each student. The use of cloud technologies in the educational process improves the quality and effectiveness of teaching higher school students; facilitates the process of providing information to students, her learning and knowledge control.
Keywords: information and communication computing, cloud computing, cloud services, support system of distance learning.

Список використаних джерел

 1. Кречетников К.Г. Социальные сетевые сервисы в образовании [Электронный ресурс] / К.Г.Кречетников, И.В. Кречетникова / Тихоокеанский военно-морской институт имени С.О. Макарова. – Режим доступа: http://ido.tsu.ru/other_res/pdf/3(39)_45.pdf.
 2. Кухарчук Р.П. Застосування елементів дистанційного навчання в індивідуальній роботі студентів /Р.П. Кухарчук [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://int-konf.org/konf102014/891-kandidat-pedagogchnih-nauk-kuharchuk-r-p-zastosuvannya-elementv-distancynogo-navchannya-v-ndivdualny-robot-studentv.html. – Назва з екрану.
 3. Сейдаметова З.С. Облачные сервисы в образовании / З.С. Сейдаметова, С.Н. Сейтвелиева [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ite.kspu.edu/webfm_send/211. – Назва з екрану.
 4. Ставицька І.В. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті / І.В. Ставицька // X Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні методи викладання іноземної мови професійного спрямування у вищій школі» – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://confesp.fl.kpi.ua/ru/node/1103.
 5. Паламарчук О.С. Використання Internet-сервісу OneDrive у підготовці та проведенні занять у ВНЗ / О.С. Паламарчук // матеріали доповідей науково-практичного семінару «Хмарні технології в сучасному університеті» (ХТСУ-2015): Черкаси, 24 березня 2015 р. – Черкаси: ЧДТУ, 2015. – С. 36-37.
 6. Штогрин С.С. Застосування елементів дистанційного навчання при проведенні занять зі студентами денної форми навчання / С.С. Штогрин, Б.Є. Роман [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://elibrary.nubip.edu.ua/5505/1/10css.pdf.
 7. Gerasimenko I.V. Integrate use of cloud services in e-learning course / I.V. Gerasimenko, K.І. Zhuravel, О.S.Palamarchuk // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, III(37), Issue: 75, 2015. – P. 29-32.
 8. Grandon Gill. 5 (really) hard things about using the internet in higher education [Електронний ресурс] / G.Grandon // eLearn Magazine, #3, 2006. – P. 1. – Режим доступу: http://delivery.acm.org/10.1145/1130000/1126019/p1-gill.html.
 9. Sarathy V. Next generation Cloud Computing Architecture. Enabling real-time dynamism for shared distributed physical infrastructure [Електронний ресурс] / V. Sarathy, P. Narayan, R. Mikkilineni, – Los Altos, CA: Kawa Objects, Inc. – Режим доступу: http://www.kawaobjects.com/resources/PID1258479.pdf.
 10. Rayport J. Envision the cloud: the next computing paradigm [Електронний ресурс] / J. Rayport, A. Heyward. – Marketspace Report, 2009. – Режим доступу: http://marketspacenext.files.wordpress.com/2011/01/envisioning-the-cloud.pdf.
 11. Thomas P. Y. Cloud Computing: A potential paradigm for practicing the scholarship of teaching and learning [Електронний ресурс] / P. Y. Thomas– Instructional Designer Educational / Technology Unit Centre for Academic Development: University of Botswana. – Режим доступу: http://www.ais.up.ac.za/digi/docs/thomas_paper.pdf.
 12. Les Pang. Applying Cloud Computing in the Classroom [Електронний ресурс]/ Les Pang. – Graduate School of Management and Technology, 2009. – Режим доступу: http://deoracle.org/online-pedagogy/teaching-strategies/applying-cloud-computing.html.
 13. Початок роботи зі OneDrive – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://windows.microsoft.com/uk-ua/windows-8/getting-started-onedrive-tutorial.
 14. Електронна стіна Padlet. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://padlet.com/
 15. Файлове сховище e-Disk [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://edisk.ukr.net/
 16. Хмарний Internet-сервіс Microsoft Office 365 [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://login.microsoftonline.com/
 17. Хмарне середовище збереження даних Dropbox. [Електронний ресурс] – Режим доступу:https://www.dropbox.com/
 18. Хмарне сховище даних Google. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.google.com/drive/
 19. Хмарне середовище збереження даних OneDrive. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://onedrive.live.com/
 20. Хмарне сховище даних Yandex. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://disk.yandex.ua/
Розділ: ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ
Додано: 07.06.2016 | Переглядів: 1527 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar